Onsdag 1 april 2015

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


  24-25 mars 2012

Sollentuna

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  

1. Upprop av ombud
  Fullmaktsgranskning
  Fastställande av röstlängd
   
2. Val av ordförande för mötet.
   
3. Val av sekreterare för mötet.
   
4.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
   
5. Val av tre rösträknare.
   
6.
 
Fråga om mötets behöriga utlysande.
   
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
   
8.
 
Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Årsredovisning
  c) Revisorernas berättelse
   
9.
 
Fastställande av balans- och resultaträkning.
   
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
   
11.
 
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande
perioden, styrelsens förslag och motioner:
  a) Verksamhetsinriktning
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§
   
12. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
   
13.
 
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år.
   
14.
 
 
Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år, enligt principen att fyra ledamöter väljs vid förbundsårsmötet medan övriga fyra har ett år kvar av mandattiden. 
   
15.
 
 
Val av två revisorer och personliga suppleanter varav en ska vara auktoriserad eller godkänd, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet inom en tid av ett år.
   
16.
 
Val av ordförande  i valberedningen för en tid av ett år. 
   
17. Val av fyra ledamöter i valberdningen för en tid av ett år.
   
18.
 
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och SOK:s årsmöte.
   
19. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.