Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 21 maj 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Certifiering av
NIU för friidrott
 


Till grund för certifieringskraven ligger Gymnasieförordningen (2010:2039) 5 kap och 7 kap §§ 27-30:

Förutsättningar

27§ En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen.

Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet.

Ansökan

28§ En kommun eller en enskild huvudman får ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning hos Statens skolverk. Enskilda huvudmän ska, enl 2 kap 1 och 4 §§ ge in ansökan till Statens skolinspektion.

Beslut

29§ Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta.

Av beslutet ska det framgå vid vilken eller vilka skolenheter utbildningen ska anordnas. Beslutet ska gälla för fyra antagningsomgångar.

Statens skolverks beslut ska om möjligt fattas senast den 1 september året innan utbildningen på programmet planeras att starta.

Urval

30§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till programmen gäller bestämmelserna i 7 kap.


 

SF-certifiering av NIU


Nedanstående certifieringskrav är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter från Specialidrottsförbunden (SF) och huvudmän för NIU samt - som utomstående part - Skolverket.

Till dessa gemensamma krav har SFIF tillfogat två för friidrotten specifika krav (som är rödmarkerade nedan).

 

Grundförutsättningar

 • Certifiering av ett SF krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till Skolverket (offentlig huvudman) eller Skolinspektionen (enskild huvudman) om att få ge utbildning där ämnet specialidrott ingår.
 • Certifieringen utgår från en viss utvärderingsbar standard på idrottsutbildningen, dels genom SF-gemensamma och grundläggande krav, dels genom SF-specifika krav.
 • Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad idrottsträning med studier på gymnasienivå.
 • Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit.
 • Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt upptagningsområde.
 • Statens skolverk ger tillstånd om var NIU får anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta efter förslag av berört SF.
 • För att starta en NIU är lägsta nivå 12 elever i individuella idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod.
 • Den anordnande huvudmannen ska uttrycka sin ambition och vilja att stödja sin NIU.
 • Målsättningen för antagningen mellan pojkar och flickor ska i grunden vara 50/50 på riksbasis. Eventuella SF som avviker från denna norm i sin karaktär kan justera intaget så att det blir i rimligt förhållande till antalet licensierade utövare.
 • Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de antagna elevernas kön.


Kriterier som skall uppfyllas

 1. Huvudmannen och de idrotter som har en elitförening/elitmiljösom skolans samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med SF.
 2. Huvudmannen ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal träningsmiljö under hela läsåret.
 3. För elever som inte kan dagpendla ska huvudmannen bistå med hjälp att anskaffa boende.
 4. Skolan ska erbjuda minst tre högskolförberedande och ett yrkeninriktat program (ev avvikelse fråmn kriteriet sker i undantagsfall med SF:s godkännande.) Utöver detta skal det finnas elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och ett idrottsvänligt schema.
 5. Den anordnade huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng specialidrott.
 6. Skola ska använda SF:s idrottsspecfika utbildningsmaterial som komplement till ämnesplanen i specialidrott.
 7. Ämnet specialidrott ska erbjuda minst tre undervisningstillfällen per vecka inom ramen för schemalagd tid. Teori ska ingå i specialidrotten, både separat från och integrerat i de praktiska passen. De teoretiska inslagen kan fördelas utifrån den specifika idrottens säsongskaraktär.
 8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en elitförening/elitmiljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid.
 9. Varje samverkande elitförening/elitmiljö har i sitt avtal med huvudmannen att ta ansvar för samtliga NIU-elever under hela gymnasieutbildningen.
 10. Huvudman ska avsätta resurser som motsvarar minst halvtid i ämnet specialidrott, när elevantalet uppgår till 12 (individuell idrott) resp 15 (lagidrott). SFIF:s krav: Vid fler elever än 12 ökas resursen procentuellt för att vid 24 elever motsvara en heltid.
 11. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SF fastställd idrottsspecifik utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärar- eller tränarutbildning. SFIF:s krav: Huvudmannen ska samråda med SFIF vid tränaranställningar liksom vid vikariat. Samtliga anställda tränare ska minst ha SFIF:s juniortränarutbildning eller motsvarande nivå i SFIF:s tidigare utbildningsprogram.
 12. Samtliga av huvudman anställda lärare och tränare med uppdrag inom idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad till den undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning.
 13. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SF arrangerade sammankomster och utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på de certifierade gymnasierna.
 14. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition.
 15. Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell.
 16. Huvudmannen äger inte rätt att lägga ut ämnet specialidrott på entreprenard. Huvudman förbinder sig att följa skolverkets kommande föreskrifter.


Ansökan

Ansökan till SFIF sker genom speciellt webbformulär (se högerspalten)!

Kontaktperson

Sofia Kuylser

Sofia Kuylser
Föräldraledig
a 010-4765350
e-post


Avdelningar

Intro

NIU-orter ht 15-vt 19

NIU- tillstyrkan 2019-2023