Hem / Friidrottsskolor -21

Rekommendationer för Friidrottsskoleverksamhet sommaren 2021

Från och med 1 juni tillåter Folkhälsomyndigheten mindre lägerverksamhet för barn och ungdomar. Inför förra sommaren arbetade Svensk Friidrott fram riktlinjer och stöd till föreningar som vill arrangera friidrottsskola. Nedanstående riktlinjer bygger på förra årets riktlinjer men har justerats på vissa håll.

Det är grundläggande att Friidrottsskolorna genomförs på ett sätt som begränsar risken för smittspridning och det är viktigt att komma ihåg att barn och ungdomar kan bli smittade av covid-19. Värna om era deltagare och ledare så att alla känner sig trygga på årets friidrottsskola.

Arrangerande förening ansvarar för att säkerställa att myndigheternas rekommendationer följs. Nedan återfinns Svensk Friidrotts rekommendationer kring hur föreningen bör agera för att uppnå detta mål. Svensk Friidrott välkomnar att Friidrottsskolor genomförs under sommaren, då det är oerhört viktigt att barn och ungdomar har positiva aktiviteter i form rörelse, motion och träning.

Var medvetna om att nedanstående kan justeras i de fall myndigheternas rekommendationer ändras och att det kan finnas lokala restriktioner som kan påverka om/hur lägerverksamhet kan genomföras.  

Vid planering för Friidrottsskolan

 • Innan en förening tar beslut om att genomföra en Friidrottsskola ska Folkhälsomyndighetens riskanalysverktyg användas för att upprätta en utgångspunkt och identifiera eventuella handlingsplaner för nödvändiga åtgärder.

 • I inbjudan ska ett förtydligande göras av den riskbedömning som föreningen gjort, de försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas och de riktlinjer som gäller för deltagarna under friidrottsskolan.
  • Informera föräldrar och barn vad som gäller för årets friidrottsskola. Samlingsytor, lunchplatser och avlämnings/upphämtningsplats kanske ser olika ut beroende vilken grupp barnet tillhör. Gå ut med tydlig information så alla parter känner sig trygga i upplägget.

 • För friidrottsskola i juni: Max 50 personer får vistas på samma område samtidigt. Detta omfattar även Friidrottsskolans ledare. En friidrottsarena räknas som ett område.
 • För friidrottsskola i juli-augusti: Max 100 personer får vistas på samma område samtidigt. Detta omfattar även Friidrottsskolans ledare. En friidrottsarena räknas som ett område.

Varför dessa antal och skillnaderna mellan månaderna?

Det lägre deltagarantalet för juni är upprättat utifrån förväntan att smittspridningen och belastning på sjukvård är fortsatt hög då samtidigt som majoriteten av befolkningen inte fått vaccin. Myndigheterna anser att scenariot för sensommaren ser mer positiv ut.

Hur ska vi tänka kring indelning av mindre grupper?

Deltagare i Friidrottsskolan befinner sig på platsen under en hel dag/flertal timmar samt att det finns risk för trängsel vid lämning/hämtning och lunchtider. En friidrottsskolegrupp är också, till skillnad från en ordinarie träningsgrupp, mer tillfälligt sammansatt och består till största del inte av individer som träffas regelbundet.
I Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring läger betonas vikten av att dela in deltagarna i mindre grupperingar. Om möjligt, dela in grupperna utifrån skolklass eller liknande. En lämplig storlek på gruppering är 15-20 personer totalt.

 • För Friidrottsskolor som önskar välkomna fler än 50 deltagare i juni och 100 deltagare i juli/augusti gäller nedanstående:
  • Det är viktigt att komma ihåg maxantalet personer som får befinna sig på samma område samtidigt och ska en Friidrottsskola som genomförs under heldagar omfatta fler än maxantalet personer så måste alltså kompletterande områden användas för friidrottsskolans genomförande. Om föreningen inte har tillgång till ytterligare en friidrottsarena kan till exempel en separat fotbollsplan, ett skogsområde, motionsspår eller parkområde användas. Platserna ska vara separerade från varandra och kan lämpligtvis varvas för grupperna under veckan.
  • Finns inte tillgång till fler områden kan Friidrottsskolorna istället för att genomföras under heldagar fördelas över olika tider på dagen, som förmiddag, eftermiddag och kväll.
  • Det är viktigt att de olika 50/100-grupperna hålls helt isolerade från varandra. Det gäller från starten på dagen till slutet av dagen och omfattar även lämning och hämtning.

 • Förtydliga i samband med bokning vilka regler som gäller kring om/avbokning. Detta gäller både från föreningens och från den aktives sida. Svensk Friidrott har inga generella regler för detta utan det är upp till varje förening att bestämma hur dessa ska utformas.
 • Följ kontinuerligt de uppdateringar kring nationella rekommendationer, era regionala riktlinjer och Svensk Friidrotts övergripande rekommendationer som publiceras på samlingssidan på friidrott.se. 

Ledarna och deras utbildning

 • Planera för fler ledare till Friidrottsskolan, för att säkerställa att riktlinjerna kan efterlevas.
 • Var noga med att utbilda ledarna i de riktlinjer som upprättats för Friidrottsskolan utifrån smittskyddssynpunkt. Håll utbildningarna digitalt.
 • Planera på förhand tillsammans med ledarna hur Friidrottsskolans aktiviteter och flöden ska gå till.
 • Var observant på om era ledare uppvisar sjukdomssymtom, dvs. inte bara deltagarna i friidrottsskolan.

Praktiska riktlinjer vid genomförande

 • Riktlinjer inklusive förebyggande åtgärder från Folkhälsomyndigheten och förtydliganden för friidrotten från Svensk Friidrott ska följas.
 • Friidrottsskolan ska i första hand arrangeras utomhus men kan vid dåligt väder också arrangeras inomhus.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Gör det enkelt för deltagare och ledare att tvätta händer ofta.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
 • För er som vill servera mat under Friidrottsskolan ska detta göras på ett smittsäkert sätt. Ett tips är att ni som arrangör erbjuder matlådor.
 • Var noga med att rengöra redskap och utrustning mellan användning inom grupperna och mellan varje grupp.
 • Håll avstånd inom grupperna och undvik kramar. Låt gärna deltagarna skapa egna icke-fysiska sätt att hälsa och skapa tillhörighet.
 • Tillgängliggör flera toaletter och finns dessa i omklädningsrum på arenan bör så många som möjligt hållas öppna för att inte skapa trängsel. Omklädningsrum ska dock ej användas för omklädning och dusch. Be deltagarna byta om och duscha hemma.
 • Skapa rutiner för att hantera eventuell smittspridning, hur anhöriga kontaktas och för hur deltagare/ledare ska kunna åka hem om denne uppvisar sjukdomssymtom.

Grundläggande information till alla som medverkar

Informationen ska delges i inbjudan, på hemsidan och på arenan under friidrottsskolan.

 • Stanna hemma när du känner symtom som hosta, feber, nysningar samt ont i halsen, detta gäller även om dessa symtom kommer under dagen så meddelar man detta till sin ledare.
 • Håll ett extra avstånd till ledare och kompisar på friidrottsskolan.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Använd en egen vattenflaska.

Ta stöd av Svensk Friidrotts partners kring friidrottsskolor

Svensk Friidrott har, tillsammans med olika samarbetspartners, tagit fram material som underlättar för genomförandet av friidrottsskolor och aktiviteter för barn. Använd dem och ge deltagarna en helhetsupplevelse!

 • Landslagets Friidrottsskola - LÄNK
 • Baui Mini Friidrottsskola - LÄNK