Hem / Allmänna riktlinjer fr o m juli -21

Allmänna riktlinjer fr o m juli -21

Gällande riktlinjer för friidrotten

Nedan återfinns Svensk Friidrotts riktlinjer för hur friidrottsverksamhet bör utformas från och med 1 juli och till dess att riktlinjerna uppdateras.

Viktigt att notera

 • Riktlinjerna är baserade på de underlag som presenterats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet i dagsläget och kan därför komma att justeras om förändringar presenteras.
 • Riktlinjerna är förtydliganden av hur lagar och regleringar och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd efterlevs inom friidrottsverksamheten, men om en enskild region, lokalt smittskydd, Länsstyrelse eller kommun har infört eller under perioden inför lokala regleringar ska föreningarna följa dessa i sin verksamhet.
 • Följ även information från Riksidrottsförbundet via RF:s samlingssida för coronaviruset och idrottsrörelsen samt deras svar på vanliga frågor.

Bakgrund och inriktning

Minska antalet nya och nära kontakter

De nationella riktlinjerna är utformade för att minska de nära kontakterna mellan människor då det är i samband med dessa som viruset sprids. Alla har ett personligt ansvar att agera för att inte själva bli smittade eller riskera att smitta andra. Varje förening är också ansvarig för att dess verksamhet utformas på ett sätt som följer riktlinjerna. Det är allas ansvar att vara uppdaterade om vad som gäller i olika situationer.

Friidrotten är en miljö där människor träffas, vilka kanske inte ses i vardagen. Lika glada som vi är för detta i vanliga fall, lika viktigt är det därför att nu tänka till – när det just är den typen av nya kontakter som måste begränsas ännu en tid. Samtidigt som regering och myndigheter nu successivt öppnar upp samhället igen är pandemin långt ifrån över. Hur samhället framöver öppnas upp och i vilken takt kommer att vara beroende av hur utvecklingen ser ut gällande smittspridning, vaccinationer och belastningen på sjukvården.

Vi uppmanar alla att fortsätta hjälpas åt att agera ansvarsfullt.

Ta hand om varandra och blicka in i framtiden

Träningen, träningstillfällena och tävlingarna är viktiga, oavsett hur gammal man är och vilken gren man utövar. Friidrottens riktlinjer har utformats med fokus på att begränsa smittspridning men att samtidigt se till vilka möjligheter som ändå finns för att bedriva vår verksamhet på ett säkert sätt.

Även om allt fler nu blir vaccinerade kommer det under sommaren även fortsättningsvis finnas många, framför allt barn och unga, som är ovaccinerade. Tänk därför på att fortsätta att agera på ett sätt som inte utsätter dig själv eller andra för risker. 

Vi vet ännu inte när allt blir som vanligt igen, men vi ser ljuset i tunneln och uppmanar er att blicka framåt och planera för nya aktiviteter. Behöver ni anpassa er befintliga verksamhet efter de restriktioner som fortfarande råder så finns ekonomiskt stöd att söka via Projektstöd IF. Kontakta kansliet för mer information om detta.

Riktlinjer för friidrottsaktiviteter under perioden

Friidrottens riktlinjer bygger på de övergripande allmänna råden och innebär att alla, vid alla tillfällen, ska tänka på följande:

 • Stanna hemma och avstå från aktiviteter om du är sjuk eller har symptom, eller om någon som du bor med är sjuk eller har symptom. Barn och unga får inte alltid tydliga symptom vilket är viktigt att beakta.
 • Tvätta/sprita händerna regelbundet och tänk i alla situationer på att hålla avstånd till andra.
 • Tänk noga igenom eventuella resor såväl inom landet som internationellt. Resor innebär ofta kontakt mellan människor som annars inte träffas. Det är upp till varje individ och förening att bedöma om resan kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Glöm inte bort att lokala restriktioner kan finnas på resmålet.
 • Undvik fysisk kontakt med personer som inte är del av den allra närmsta kretsen. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd. Undvik särskilt kontakter som varar mer än 15 minuter.
 • Undvik så långt det går att vistas i inomhusmiljöer där andra människor samlas.

 

Utomhus framför inomhus

 • Friidrottsaktiviteter, för alla åldrar, ska i första hand genomföras utomhus.
 • I de fall inomhusträning bedrivs bör all uppvärmning genomföras utomhus. Detta för att minska risken för trängsel och minska antalet individer som befinner sig inomhus samtidigt.
 • Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas ska undvikas.
 • Medicinskt motiverad träning, såsom ordinerad rehabilitering, kan genomföras inomhus. Det är då viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra individer som eventuellt befinner sig på samma plats.

Träning: Håll grupperna små och tänk på att hålla avstånd i alla situationer

 • Träning kan ske i grupp för alla åldersgrupper. Träningen bör i första hand bedrivas utomhus men kan även ske inomhus. Vid all träning ska träningsgrupperna hållas begränsade och större träningsgrupper bör delas upp i mindre enheter. Uppdelning ska då ske innan träningens start, för att undvika trängsel vid samling och avslut. Tänk på att hålla ihop grupperna under hela perioden.
 • Vid träningen ska avstånd hållas till andra och onödiga fysiska kontakter ska undvikas. Exempelvis bör du inte dela vattenflaska eller utrustning med andra.
 • Nya aktiva kan välkomnas till verksamheten – i befintliga grupper eller till nya grupper. Bedömningen om detta är möjligt görs dock av varje enskild förening.
 • Svensk Friidrott avråder från att omklädningsrum används.
 • Vid träning för barn och unga ska medföljande vuxna endast lämna och hämta barnet vid träning så att nya kontakter undviks.

Tävlingar: Tävlingar möjliga för alla åldrar

Resor och träningsläger: Res säkert, planera resandet och träna gärna på hemmaplan

Resor i vardagen

 • När du reser till och från friidrottsaktiviteter – välj gärna andra färdmedel än kollektiva. Detta gäller i synnerhet i rusningstrafik samt om det inte går att boka plats. Även om smittspridningen minskar i landet är det fortsatt viktigt att vi gör vad vi kan för att undvika trängsel.

Resor till och från tävling

 • Resor till och från tävling ska ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Var vaksam på att restriktionerna kan skilja sig åt, dels mellan olika länder, dels mellan olika regioner. Kolla upp vad som gäller där tävlingen arrangeras.
 • Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
 • Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
 • Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, exempelvis med bil eller minibuss.
 • Vid längre bilresor samt resor till och från tävlingar över dagen bör flera förare utnyttjas för att minska olycksrisken.
 • Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, exempelvis tåg.
 • Tag med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.
 • Tävlande och ledare kan dela rum inom träningsgrupperna i samband med inkvartering, men ”logementsboende” ska undvikas.
 • Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare huvudsakligen vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen bör undvikas.
 • De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan tävlande och ledare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittande vid bord. Personal bär ut beställningarna. Man kan hämta sin mat och dryck själva så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.

Friidrottsskolor och träningsläger

 • Friidrottsskolor kan arrangeras under sommaren 2021 och de särskilda riktlinjer som finns för dessa ska då följas.
 • Träningsläger som innebär övernattning eller resor till andra anläggningar där personen vanligtvis inte tränar kan genomföras, men sådana läger och resor måste planeras mycket noga.
 • Om träningsläger behöver genomföras ska dessa ske i mindre skala och efter noggrann planering och följande rekommenderas:
  • Begränsa i största möjliga mån nya kontakter och större sällskap och blanda inte personer som normalt inte ingår i träningsgruppen och träffas regelbundet.
  • Var noga med smittskydd under resandet till och från platsen. Undvik folksamlingar och restauranger samt följ anvisningar om munskydd och distansering.
  • Undvik bufféer och bo istället i lägenhet där maten kan tillagas på egen hand.
  • Även om vistelsen sker utomlands, följ noga Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att tvätta och sprita händerna samt hålla avstånd.
  • Läs på om vilka lokala restriktioner som gäller på orten och/eller i det besökta landet. Följ lokala föreskrifter om exempelvis munskydd och vistelse i offentliga miljöer.
  • Ha en plan för om någon i träningsgruppen skulle insjukna under resan. Om utomlands, informera er om vilka regler som gäller för individen och hela gruppen i det landet och hur detta eventuellt kan påverka er hemresa.

Utbildningar och föreningsträffar kan genomföras med god planering

 • Utbildningar, möten och sociala träffar i UC, distrikt eller föreningar kan hållas fysiskt men stöd kan även framöver tas av digitala verktyg.
 • Träffarna kan hållas inomhus men deltagarantalet bör fortsatt vara begränsat och alltid utformat utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter baserat på lokalens utformning och kapacitet. Som ram används regleringen om att inte fler än 50 personer får samlas för en offentlig tillställning eller allmän sammankomst inomhus där anvisade sittplatser saknas. 50 personer ska alltså ses som ett tak. Övriga smittskyddsåtgärder ska också beaktas och det är även en god idé att genomföra hela eller delar av träffarna utomhus.
 • Mat, dryck och fika kan serveras men tänk igenom så att det inte skapas onödig trängsel i samband med detta.

Om någon i gruppen eller föreningen blir sjuk

 • Om någon – aktiv eller ledare – får sjukdomssymptom (även innan eventuellt bekräftad covid-19) ska personen inte närvara i verksamheten tills dess denne varit helt symptomfri i sju dagar.
 • Vid denna situation ska även gruppen upplösas och inte genomföra gemensam träning. Om ingen annan uppvisar symptom kan gruppen samlas igen efter sju dagar. Under tiden då ingen gemensam träning genomförs kan gruppens medlemmar genomföra egen träning (utan att träffa andra) så länge de inte känner av några sjukdomssymptom.
 • Det är viktigt att alla är extra vaksamma på sjukdomssymptom då barn och unga kan uppleva diskreta symptom.