Hem / Riktlinjer tävling fr o m juli -21

Riktlinjer tävling fr o m juli -21

Bestämmelser & riktlinjer som träder i kraft 1 juli

Från och med den 1 juli 2021 och fram tills annat meddelas gäller följande bestämmelser för friidrottstävlingar:

 • Tävlingar kan genomföras för alla åldersgrupper
 • Tävlingar är öppna för nationellt deltagande
 • För arenatävlingar finns inget definierat maxtak gällande antalet deltagare, men arrangören måste säkerställa att det aldrig blir för trångt i någon del av arenan. Folkhälsomyndighetens allmänna råd måste kunna efterlevas överallt. Läs mer här nedan.
 • För motionslopp (utanför arena) gäller att antalet deltagare som samtidigt vistas i start- och målområde aldrig får aldrig överskrida 900. Läs mer här nedan.

Svensk Friidrott vill inledningsvis framhålla vikten av att all tävlingsverksamhet sker ansvarsfullt och med hänsyn tagen till att vi fortsatt har en pandemi.

Observera: I det nedanstående länkas till olika myndigheter och vi har inte möjlighet att påverka i vilken takt myndigheterna uppdaterar sina sidor. Senast den 1 juli då de nya reglerna sannolikt träder i kraft kommer vi att göra en översyn av länkarna.    

Deltagare i friidrottstävlingar uppmanas att agera smittsäkert, läs mer HÄR om individens ansvar. De nationella allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gäller fortsatt och individer och verksamheter uppmanas att fortsatt agera i linje med dessa.

Svensk Friidrott vill uppmärksamma arrangörer på att tävlingar som hålls på allmän plats eller har publik anses vara en offentlig tillställning och ska anmälas eller sökas tillstånd för hos Polismyndigheten. Arrangören måste då anpassa sin tävling till de bestämmelser som finns för den typen av arrangemang. 

Om nya bestämmelser och regleringar träder i kraft under perioden kan dessa riktlinjer ändras. Det kan även finnas lokala bestämmelser som påverkar möjligheten att arrangera tävling, arrangörer uppmanas att hålla sig uppdaterade om vad som gäller i sin region.

Arrangörer uppmanas att dokumentera och redovisa sina åtgärder för att minska smittspridning på tävlingens hemsida och/eller i inbjudan och PM.

Särskilda riktlinjer för arenatävlingar

Under perioden finns ingen begränsning för hur många aktiva som kan delta i en arenatävling. Däremot uppmanas arrangörer att säkerställa att det aldrig blir trångt vid tävlingen. Därför rekommenderar Svensk Friidrott fortsatt mindre startfält. Om arrangörer anser sig kunna hantera större startfält utan att trängsel uppstår går det bra att ta emot den mängd aktiva man anser sig kunna hantera.

Svensk Friidrotts högsta rekommenderade antal aktiva/startfält är:

 • Teknikgrenar: 20
 • 60m/mh - 400m/mh: 1/bana
 • 600m - 1 500m/mh: 12
 • 2 000 - 3 000m/mh: 16
 • 5 000 m: 24
 • 10 000 m: 30
 • Mångkamp: 20

Tävlingar för barn (11 år och yngre) kan genomföras enligt de former som beskrivs i Friidrottens tävlingar för barn.

Publik är tillåten, men arrangören behöver förhålla sig till de maxantal som anges i begränsningsförordningen. Från och med den 1 juli 2021 är det tillåtet att ha max 600 personer i publiken om anvisade sittplatser saknas, och max 3000 personer om samtliga personer har anvisade sittplatser.

På större arenor är det även möjligt att dela in publikutrymmena i sektioner, där varje avskild sektion kan rymma max 3000 personer med anvisade sittplatser, förutsatt att alla bestämmelser kopplat till sektionering följs. Läs de fullständiga bestämmelserna HÄR på Polisens hemsida. Observera att personer som inte aktivt deltar i tävlingens genomförande för stunden är att betrakta som publik.

Serveringar kan hållas öppna om de följer de bestämmelser som finns för sådan verksamhet - mer info HÄR.

Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar att omklädningsrum hålls stängda, förutom för dopingkontroller och toalettbesök, om toalett finns i omklädningsrummet.

Särskilda riktlinjer för lopp utanför arena

För lopp utanför arena gäller begränsningsförordningens maxantal för deltagare, där regeringens förslag innebär att ”antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt (får) uppgå till högst 900”.

Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsade och där får endast deltagare och funktionärer vistas.

Trängsel får inte uppstå under tävlingen varför arrangören starkt rekommenderas att dela upp deltagarna i mindre startfält.

Om en arrangör av ett lopp planerar för att ha publik gäller bestämmelserna om maxantal även här. Lopparrangörer är inte ansvariga för personer som tittar på loppet längs med bansträckningen.

Sanktioner

Sanktioner kan sökas på ordinarie sätt, alltså via FRIDA-systemet (för central sanktion) och/eller till distriktsförbundet. Ansökan sker alltså inte längre via specialblankett. Det är möjligt att ansöka om distriktssanktion eller central sanktion. För utomhussäsongen 2021 kommer inga sanktionsavgifter tas ut för central sanktion.

Veckans grenar kräver i år en föranmälan vilken sker på anvisat formulär.

Tävlingar för barn (11 år och yngre) anmäls enligt ordinarie rutin.

Resor till och från tävling

 • Resor till och från tävling ska ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Var vaksam på att restriktionerna kan skilja sig åt, dels mellan olika länder, dels mellan olika regioner. Kolla upp vad som gäller där tävlingen arrangeras.
 • Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
 • Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
 • Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, exempelvis med bil eller minibuss.
 • Vid längre bilresor samt resor till och från tävlingar över dagen bör flera förare utnyttjas för att minska olycksrisken.
 • Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, exempelvis tåg.
 • Tag med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.
 • Tävlande och ledare kan dela rum inom träningsgrupperna i samband med inkvartering, men ”logementsboende” ska undvikas.
 • Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare huvudsakligen vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen bör undvikas.
 • De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan tävlande och ledare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittande vid bord. Personal bär ut beställningarna. Man kan hämta sin mat och dryck själva så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.