Hem / Tävlingsverksamhet: Barn och unga

Tävlingsverksamhet: Barn och unga

Ramar för allt tävlande 

 • Tävlingar får endast genomföras utomhus.
 • Under en kalendervecka (måndag–söndag) får en aktiv tävla under högst en dag. (Undantag görs enbart för mångkamper med aktiva födda 2002–2007, där grenen förutsätter tävling i två dagar.)
 • Allt tävlande ska i möjligaste mån ske i det distrikt där den aktive bedriver sin träning. (Elever på friidrottsgymnasier kan tillåtas tävla både på studieorten och på hemorten.)
 • Elitaktiva har möjlighet att delta i ungdomstävlingar utifrån de premisser som gäller för den typen av tävling. Exempelvis måste elitaktiva bredriva sin träning inom samma distrikt som ungdomstävlingen arrangeras i då ungdomstälivingar bara vänders sig till deltagare inom distriktet.
 • Tävlandet ska inte ge upphov till resor som innebär risk för smittspridning
 • En arrangör som vill genomföra en tävling som sträcker sig över mer än en dag måste rikta inbjudan till olika målgrupper (tävlingsklasser) så att varje aktiv enbart tävlar under en av dagarna.
 • Arrangören ansvarar för att trängsel inte uppkommer i samband med tävlingens genomförande och särskild uppmärksamhet ska riktas till in- och utpasseringar.
 • Hänsyn ska alltid tas till eventuella lokala restriktioner.  

Ramar för olika tävlingsområden

 • Om tävlingsområdet är tillgängligt för allmänheten och inte kan avgränsas gäller regleringarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, som i nuläget tillåter högst åtta deltagare i offentliga tillställningar.
 • Om terräng- eller landsvägslopp kan genomföras på ett avgränsat område som inte är tillgängligt för allmänheten tillåts högst 20 löpare per heat. Tävlingen måste organiseras så att trängsel aldrig uppstår vid start och mål, eller längs bansträckningen.
 • Om tävlingsområdet är avgränsat och inte tillgängligt för allmänheten (exempelvis en fotbollsplan för Kids’ Athletics) kan följande antal personer närvara på tävlingens samtliga ytor. 
  • Maximalt 100 personer närvarande samtidigt, inklusive det antal funktionärer som behövs för de grenar som ska genomföras samt de tränare som har aktiva som tävlar under aktuellt tävlingspass.

Grenarna ska i tillägg placeras en bit ifrån varandra, för att minimera risken för trängsel på tävlingsplatsen.

 • Om tävlingsplatsen är en friidrottsarena, som är ett tävlingsområde som är avgränsat och inte tillgängligt för allmänheten, gäller nedanstående ramverk. 

Ramar för tävlingar för personer födda 2002–2009

Det är tillåtet att arrangera tävlingar utomhus för denna ålderskategori, med nedanstående ramverk:

 • Vid tävling delas arenan in i högst tre (eller fyra) tävlingszoner för teknikgrenar:
  1. Halvmånen närmast mållinjen
  2. Halvmånen närmast 100m-starten
  3. Ansatsbanor längs arenans långsida
  4. (Kastplan utanför huvudarenan)

Inom var och en av zonerna får maximalt en gren pågå, och startfälten i teknikgrenar får bestå av högst 12 personer.

 • Utöver de tre (fyra) zonerna som beskrivs ovan utgör löparbanan en tävlingszon. Maximalt antal deltagare per heat är 10 löpare på 600m och 800m, resp. 12 löpare på sträckor som är 1000m eller längre. Stafettlöpning kan genomföras med högst tre lag per heat på en arena med sex banor och högst fyra lag per heat på en arena med åtta banor. I korta stafetter placeras lagen på varannan bana. 
 • En tävlingsdag kan delas upp i separata tävlingspass (block). Varje tävlingspass måste ha en starttid och en sluttid, och mellan två tävlingspass ska det gå minst 30 minuter, så att deltagare från det första passet hinner lämna arenan och deltagare till nästa pass hinner komma in på arenan utan att trängsel uppstår.
 • Under ett tävlingspass får följande antal personer maximalt befinna sig på tävlingens samtliga ytor:
  • Maximalt 100 personer närvarande samtidigt, inklusive det antal funktionärer som behövs för de grenar som ska genomföras samt de tränare som har aktiva som tävlar under aktuellt tävlingspass.

Förening som vill arrangera tävling inom ovanstående ramar ska ansöka om distriktssanktion senast 8 dagar före tävlingen.
- Ansökan om arenatävling görs på denna blankett
- Ansökan om tävling utanför arena görs på denna blankett
Om svar från SDF uteblir kan sanktion också sökas via This is a mailto link

Ramar för tävlingar för personer födda 2010 och senare

 • Tävlingar för barn kan genomföras utomhus i de format som beskrivs i häftet ”Friidrottens tävlingar för barn
 • Tävlingarna bör i normalfallet omfatta barn från samma träningsgrupp eller samma förening
 • Om en förening vill arrangera tävling i formatet ”Öppet hus” ska grenarna placeras en bit ifrån varandra, för att minimera risken för trängsel på tävlingsplatsen
 • Förening som vill arrangera tävling för barn inom ovanstående ramar ska anmäla detta till sitt distriktsförbund senast 8 dagar före tävlingen.