Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 10 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 

27-28 mars 2010

Falun

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  

1. Upprop av ombud
  Fullmaktsgranskning
  Fastställande av röstlängd
   
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
   
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
   
4. Val av ordförande för mötet.
   
5. Val av sekreterare för mötet.
   
6.
 
Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera
mötesprotokollet samt val av tre rösträknare.
   
7.
 
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Förvaltningsberättelse
  c) Revisorernas berättelse
   
8.
 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.
   
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
   
10.
 
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande
perioden, styrelsens förslag och motioner:
  a) Verksamhetsinriktning 2011-2013
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§
   
11. Fastställande av årsavgift till förbundet.
   
12.
 
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år.
   
13.
 
 
Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år, enligt principen att fyra ledamöter väljs vid förbundsmötet medan övriga fyra har ett år kvar av mandattiden. 
   
14.
 
 
Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet för en tid av ett år.
   
15.
 
Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 
   
16.
 
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF- och SISU-stämmorna samt SOK:s årsmöte.
   
17. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.
   
18. Förbundsmötets avslutande.