Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


  28-29 mars 2015

Söderhamn

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  

1. Upprop av ombud
  Fullmaktsgranskning
  Fastställande av röstlängd
   
2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera     mötesprotokollet
  d) tre rösträknare
   
3.
a) Fråga om mötets behöriga utlysande.
  b) Fastställande av arbetsordning för mötet
   
4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
   
5.
 
Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Årsredovisning
  c) Revisorernas berättelse
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
   
7.
 
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande
perioden, styrelsens förslag och motioner:
  a) Verksamhetsinriktning
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 21§
   
8. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
   
9.
 
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år.
   
10.
 
 
Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år, enligt principen att fyra ledamöter väljs vid förbundsårsmötet medan övriga fyra har ett år kvar av mandattiden. 
   
11.
 
 
Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av ett år. 
   
12.
Val av ordförande  i valberedningen för en tid av ett år. 
   
13. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
   
14.
 
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och SOK:s årsmöte.
   
15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.
       
16. Förbundsråsmötets avslutande.