Parafriidrott

Nu finns det möjlighet för föreningar som vill starta upp eller utveckla sin verksamhet för parafriidrott att söka verksamhetsstöd. Föreningar ansöker genom att noga läsa igenom anvisningarna, fylla i ansökan och skicka in den senast den 30 september. Vid eventuella frågor eller funderingar kontaktar ni Daniel Cortobius, projektledare Parafriidrott.

Om Verksamhetsstöd Parafriidrott

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning 7år och uppåt (Rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning).

Huvudmål: Starta upp verksamhet eller rekrytera fler personer med funktionsnedsättningar till friidrotten.

Syfte: Stödet syftar till att inkludera fler personer med funktionsnedsättningar i friidrotten. Stödet ska stimulera föreningen till att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning genom ökad kunskap kring parafriidrott.

Till vem vänder sig stödet?

 • Föreningar med verksamhet för målgruppen som vill utveckla, starta upp projekt eller öka kunskapen genom utbildningsinsatser. 
 • Föreningar som idag inte har men vill starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Hur kan föreningen använda stödet? 

 • I samband med uppstart av verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kan t ex vara uppstart av träningsgrupp, friidrottsskola eller annan typ av verksamhet som syftar till att inkludera och rekrytera nya aktiva.
 • Projekt som stimulerar inkludering av personer med funktionsnedsättning till föreningen, såväl aktiva som ledare/tränare, styrelsemedlemmar eller kanslipersonal. 
 • Riktade utbildningsinsatser mot styrelse, kanslipersonal, aktiva eller ledare/tränare (med tex samverkan med RF-SISU, Parasport-distrikt, kommun eller liknande) 
 • Kan använda stödet till inköp av specifik utrustning för målgruppen.

Stödet och tidsram

Beroende på vilket behov föreningen har kan ett stöd om 5000 – 30000kr betalas ut en gång under perioden stödet är sökbart. Föreningen kan söka stödet för perioden 1 september till 31 december 2021. Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd är 30 september. Återrapportering ska senast ske den 31 januari 2021. Krav på återbetalning om återrapport inte har gjorts!

Förutsättningar för att kunna ta del av stödet

Förening med befintlig verksamhet:

 • Genomfört utbildningen ”Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning” samt skicka in kopplat diskussionsmaterial vid återrapportering. 
 • Projektet ska ha en tydlig förankring i föreningens styrelse.
 • Beskriva projektet på hemsidan om att föreningen mottagit medel från Svensk Friidrott.
 • Registrera föreningen i tjänsten ”Para-Me” för framtida rekrytering.

Förening som ska starta upp:

 • Föreningen ska i samband med uppstart använda sig av processmallen ”Starta upp Parafriidrott” och det ska finnas en tydlig förankring i föreningens styrelse. 
 • Beskriva projektet på hemsidan om att föreningen mottagit medel från Svensk Friidrott.
 • Genomfört utbildningen ”Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning” samt skicka in kopplat diskussionsmaterial vid återrapportering. 
 • Registrera föreningen i tjänsten ”Para-Me” för framtida rekrytering.

Hur ansöker föreningen?

Föreningen ansöker via denna länk om verksamhetsstöd: Verksamhetsstöd Parafriidrott

 • Ansökan ska innehålla följande:
 • Vilken typ av verksamhet föreningen söker stöd för
 • Vem som är kontaktperson från föreningen och en styrelserepresentant
 • Tydlig avgränsning kring vad föreningen söker stöd för
 • Definiera målgrupp och vilka behov föreningen har
 • Definiera en budget för verksamhetsstödet
 • Definiera ett syfte och målbild med projektet
 • Ange om ni tänker samverka med annan organisation (RF-SISU distrikt, Parasport distrikt, kommun, gruppboende eller liknande)

Vad händer när ansökan kommit in?
Ansökningar kommer att granskas löpande under perioden stödet går att söka. Eventuella
kompletteringar av ansökningar kommer ske löpande via mail. När föreningen fått besked om
godkänd ansökan kommer verksamhetsstödet betalas ut till föreningen omgående. Därefter kan
föreningen inleda sitt projekt med stöd ifrån Svensk Friidrott.