Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


DopingtesterTesterna utgör dels ett viktigt led i det förebyggande arbetet, dels ett nödvändigt ont för att komma till rätta med dem som inte lever upp till idrottens gemensamma bestämmelser.
 

Även om det är viktigt med tester i tävlingssituation är det förmodligen ännu viktigare med sk oanmälda tester i träningssammanhang.

Rätten att ta dopingprov regleras i RF:s stadgar. Idrottsutövare som är medlem i en RF-ansluten förening är skyldig att vid anmodan underkasta sig dopingkontroll. För kontrollgenomförandet svarar särskilt utbildade och av RF legitimerade funktionärer.

När det gäller RF:s tester av svenska friidrottare fastställer RF efter förslag från Svensk Friidrott en årlig plan for vilka tävlingar som ska prioriteras. Testerna bekostas av till stor del av Svensk Friidrott.

För de aktiva som lämnar vistelserapportering tillkommer ett stort antal tester per år som bekostas av RF.

Därutöver finns det möjlighet för såväl SFIF som enskilda föreningar att hos RF, på egen bekostnad, beställa såväl tränings- som tävlingstester.

Svenska rekord

Ett exempel på beställd test kan vara då det slås ett svenskt rekord:

För att resultat ska bli godkänt som svenskt rekord i de två rekordklasserna, 19-års juniorer och seniorer, krävs enl Tävlingsregler för friidrott bl a "att tävlande i samband med tävlingen - eller senast påföljande dygn efter avslutad tävling - avlämnar ett dopingprov, som efter analys på IAAF-ackrediterat laboratorium befunnits vara negativt.”

Vid mästerskapstävlingar med försök- och kvalomgångar räknas tiden efter det att grenen är avslutad.

Vid svenska rekord inom Sverige skall RF:s journummer tillämpas, 08-604 15 00, om det inte redan finns kontrollanter på plats.

Vid svenska rekord slagna utomlands gäller i första hand att kontakta den lokala arrangören för att på plats genomföra ett dopingtest. Om detta inte fungerar är det ansvarig svensk ledare alternativt den aktive själv som ska beställa testen genom ovanstående journummer. 

Hur går testen till?

Den aktive som är uttagen till test får en kallelse av testfunktionären, vilken ska kvitteras. Därefter ska den aktive inställa sig i en förutbestämd lokal senast angivet klockslag.

Om man vägrar att inställa sig döms man för "smitning", vilket resulterar i ett straff jämfört med bruk av anabola steroider.

Vid svenskt rekord ska test beställas enligt ovan om den aktive inte automatiskt är uttagen till test.

Idrottare som så önskar får ta med sig en person, vanligen en ledare, som vittne att allt går rätt till. Vid ankomsten till lokalen ska idrottaren kunna styrka sin identitet med legitimation.

Den aktive får sedan välja ut provbehållare i vilket han/hon, under överinseende av en kontrollant (av samma kön), lämnar ett urinprov. För att underlätta för den aktive tillhandahåller testfunktionärerna vid större tävlingar ofta kalla drycker.

Urinprovet, som ska uppnå en viss mängd och koncentration, fördelas i två olika behållare - s k A- respektive B-prov - vilka förseglas och registreras i testprotokollet.

När provet är avslutat ska den aktive signera testprotokollet, varvid han/hon bekräftar att allt har gått rätt till, och ta med sig en kopia vilken ska sparas. I samband med rekord vid utlandstävlingar ska kopian lämnas till ansvarig svensk ledare alternativt skickas direkt av den aktive till Svensk Friidrott.

Provet skickas till ett dopinglaboratorium, i Sverige vanligen till Huddinge, där provet analyseras.

Vid tester som har initierats av RF erhåller den aktive alltid svar på resultatet av analysen. Internationellt kommer oftast inget svar om det är negativt resultat, eventuellt kan det skickas till Svensk Friidrott.

 

För mer information om dopingtester se RF:s hemsida
(länken i högerspalten). 

Svensk Friidrotts arbete med att bekämpa och förebygga doping beskrivs på flera undersidor, under sektionen Antidoping, här på friidrott.se. Det innebär att även den information som finns under Avdelningar, i högerspalten, är viktig att ta del av och vi uppmanar därför besökare att även gå till dessa undersidor.