Summering av årsmötet för år 2022

Årsmöte

Södra Svealands friidrottsförbunds årsmöte för år 2022 genomfördes under lördag 11 mars 2023.

Kortfattat vad som hände under årsmötet:

  • Årsmötet genomfördes under ledning av vald mötesordförande Kent Runesson och Johan Ingjald som vald sekreterare.
  • Föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, resultatrapporten, balansrapporten och revisorernas berättelse för 2022 gicks genom och godkändes av årsmötet.
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2022.
  • Verksamhetsplanen och budget för 2023 presenterades och antogs av årsmötet.
  • Södra Svealands styrelse har även beslutat att inte ta ut några serviceavgifter från föreningarna även under 2023 då dessa pengar gör mer nytta ut i föreningarna.
  • Till ordförande valdes Mats Zetterlund och övriga ledamöter är Ulrika Andersson (nyval), Fredrik Hegefors (nyval), Primrose Ulegård, Per Tunander, Hannah Fridh Johansson, Karolin Eriksson och Johan Ingjald.
  • Till valberedning valdes Rebecca Högberg, Håkan Setthammar, Henrik Arendal och Johan Engberg som är sammankallande i valberedningen.
  • Revisorer är Johnny Andersson med personlig suppleant Kent Runesson och Tomas Blomqvist med personlig suppleant Ulrika Sjödén.
  • Efter årsmötet höll styrelsen ett kortare konstruerande möte.

Relaterade nyheter