Annons

Mittsvenska Friidrottsförbundet kallar till årsmöte

Mittsvenska Logga Kvadrat

23 april kl 11.00 på Gavlehov i Gävle. Finns även möjlighet att deltaga digitalt.

Annons

Dag och tid
23 april kl. 11.00

Plats
Gavlehov, Gavlehovsvägen 19 Gävle. Finns även möjlighet att deltaga digitalt. Det bjuds på lunch efter mötet.

Anmälan
Görs via anmälningsformuläret senast 17 april

Allmänt

De tidigare distrikten Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Dalarna har bildat det nya distriktet - Mittsvenska, ett av nio nya friidrottsdistrikt. I och med att Hälsinglands friidrottsförbund hade fonder bestämdes det att använda deras organisationsnummer och byta namn via arbetsgivarverket. Årsmötet planerades först att hållas den 12 mars men pga ej genomförd revision valde vi att flytta fram årsmötet till den 23 april.

Annons

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2022 inkl röstlängd och ekonomisk redovisning

Verksamhetsplan 2023

Valberedningens förslag

Mötesordning årsmötet 2023

Annons

Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som SFIF har upprättat för SDF.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av protokollssekreterare.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
 5. Val av två rösträknare.
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet samt i förekommande fall fastställande av arbetsordning för mötet.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut).
 9. Revisorernas berättelser.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår.
 13. Fastställande av eventuell årsavgift/serviceavgift för föreningarna till SDF för kommande verksamhetsår.
 14. Val av SDF-ordförande, tillika SDF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
 15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 16. Val av en revisor med personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år.
 17. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
 18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SFIF:s förbundsårsmöte, varvid båda könen ska vara representerade.
 19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till berört RF/SISU-distriktens stämma.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för SDF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-årsmötet.

Annons

Annons

Relaterade nyheter