Bakgrund och syfte

Vid förbundsårsmötet 2004 beslutades att ett Ungdomsråd skulle startas i Svenska Friidrottsförbundet. Första rådet tillsattes 2005. Ungdomsrådet bytte namn till Ungdomskommittén 2022.

Ungdomskommitténs syfte är att stärka ungdomars och unga ledares roll i Svensk Friidrott, detta genom att inspirera och skapa möjligheter till fler ledaruppdrag för unga. Ungdomskommittén ska även verka för att fler unga får möjlighet att påverka i friidrottens styrande rum på förenings-, distrikts- och nationell nivå.

Uppdrag

Ungdomskommittén har i uppdrag att:

  • Inspirera och skapa möjligheter till fler ledaruppdrag för unga.
  • Föra ungdomars talan där beslut fattas genom representation i olika organ i Svenska Friidrottsförbundet, exempelvis i förbundsstyrelsen och i vissa kommittéer, råd och arbetsgrupper.
  • Stödja ungdomsråd eller motsvarande organ på distrikts- och föreningsnivå.
  • Ha en rådgivande roll gentemot förbundsstyrelsen och förbundskansliet i frågor som berör ungdomar.
  • Årligen dela ut ut utmärkelsen “Årets unga ledare” tillsammans med utmärkelsekommittén.
  • Ungdomskommittén är även med och arrangerar utbildningen YALA - Youth Athletics Leader Academy - som är en ledarskapsutbildning för unga ledare inom Svensk Friidrott. Läs mer om YALA här.

Organisation

Ungdomskommittén består av en ordförande och sju övriga ledamöter som vid inval är mellan 18-25 år. Kommitténs ordförande och ledamöter utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en rekryteringsgrupp. Kommittén ska inom sig utse en vice ordförande. Mandatperioden är två år och en ledamot kan sitta maximalt två mandatperioder. Till kommittén adjungeras även två kontaktpersoner från förbundskansliet. Kommittén har en adjungerad plats i förbundsstyrelsen.

Kontakt

ungdomskommitten@friidrott.se eller freja.andersdotter@friidrott.se

Ledamöter

Freja Andersdotter (ordförande), 070-832 36 71, e-post

Carl Hedin (vice ordförande), e-post

Amanda Cleréus, e-post

Gustav Zetterlund, e-post

Henrik Möbius, e-post

Sofia Lindskog, e-post

Emma Joabsson, e-post

Linnea Agefjäll, e-post