Annons

Annons

Svensk Friidrotts hantering av dina personuppgifter

Svensk Friidrott är mån om att du som är del av vår verksamhet ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven har förändras något. Med anledning av dessa förändringar har Svensk Friidrott tagit fram en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar personuppgifter samt vilka rättigheter du som individ har. 

Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på info@friidrott.se.
Ladda ner vår Integritetspolicy via Dokumentbanken, under kategorin Policydokument.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svensk Friidrott (nedan kallad förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och enskilda föreningar.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för sina medlemsföreningar, vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet
 • Förbundsadministration
 • Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Förbundets arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Kontakt med samarbetspartners
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.
Listan kan komma att kompletteras/justeras utifrån utvecklingen av förbundets verksamhet. 

Ändamål för behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i förebundet Avtal
Förbundsadministration Avtal

Deltagnade och administrering av förbundets utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter. 
Deltagande i tävlingsverksamhet Avtal och/eller samtycke
Ansökan om bidrag Avtal och rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av förbundet Allmänt intresse
Kontakt med förbundet Intresseavvägning 
Besök på våra hemsidor Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida* och sociala medier Intresseavvägning eller samtycke
(i förekommande fall)

* friidrott.se har ett utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.
Redaktionen för friidrott.se är dock fortsatt måna om att värna om den personliga integriteten för de personer som omskrivs på sidan.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. 
 • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. 
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
 • Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.
 • Du har rätt att dra in ett samtyckemotsätta dig automatiskt beslutsfattandeprofilering och invända mot direktmarknadsföring.
 • Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder Svensk Friidrott cookies för de webbplatser förbundet administrerar. 

En cookie är en liten datafil, som ofta innehåller en unik identifierare, som skickas till din webbläsare (om webbläsarinställningarna tillåter det) som sedan lagras på den enhet du använder för att surfa på webbplatsen.
Cookies är en mycket vanlig teknik för att komma ihåg viss information om en besökare till en webbplats. 

Svensk Friidrott använder cookies på webbplatserna för följande syften:

 • Analysera användningen av webbplatser genom att till exempel identifiera och räkna antalet besökare och dess beteende. Detta hjälper oss att se vilka delar som är populära och vilka delar som behöver förbättras för att göra upplevelsen bättre för besökaren.
 • Styra annonsering så att de annonser du ser, från det annonsverktyg som vår samarbetspartner erbjuder, är mer relevanta för dig, att du inte behöver se samma annons flera gånger samt att mäta effektiviteten i enskilda annonskampanjer.

Vill du inte acceptera cookies kan du ange detta när du kommer till vår webbplats och du kan också genom din webbläsare radera sparade cookies.

Kontakt

Kontakta info@friidrott.se för att utöva dina rättigheter eller har andra frågor om vår personuppgiftshantering. Du har även rätt att inkomma med ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy.se.