Annons

Annons

Rapport från styrelsemöte, fredag 16 december

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Johan Storåkers, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Anders Svanholm, Axel Lönnqvist, Caroline Gedin, Karin Grute Movin, Jan Larsson, Stefan Olsson, Freja Andersdotter, Tomas Riste och Anna-Lena Pettersson.

Föredragande: Fredrik Kron, Christina Berg och Anna-Lena Pettersson.

Här följer de beslut som fattades av styrelsen under mötet.

Kansliöversyn, slutrapport

Fredrik Kron presenterade rapporten från kansliöversynen och fick frågor och medskick från styrelsen. Bland annat önskade styrelsen ett uppföljande möte om kansliöversynen för att se hur man ska kunna arbeta med den praktiskt.

VP och budget 2023

Jan Larsson och Christina Berg presenterade budgetarbetet inför 2023. De inspel och frågor som kom från styrelsen rörde framför allt om budgetens intäktsposter är realistiska eller önsketänkande, om det är partneravtal som går ut eller omförhandlas och om det i sig ger osäkerhet, hur mycket vi lutar oss mot återstartsstöden och hur mycket Finnkampen kommer att påverka. Stor vikt lades vid att man bör ha en budget som är i balans över två år, alltså 2022 och 2023. Det är den inte idag, där 2022 ligger på minus två miljoner och 2023 är nära en nollbudget. För att vara i balans över två år skulle budgeten för 2023 behöva ligga på två miljoner plus.

Styrelsen beslutade att GS fick i uppdrag att titta på tre alternativa budgetar där alla ska ge en balans över 22 och 23. Konsekvensanalys av de olika budgetalternativen. Till styrelsemötet 25 januari.

SOK:s årsmöte, motioner/nomineringar

Styrelsen beslutade att nominera Karin Torneklint till SOK:s styrelse.

Man beslutade även att lämna in en motion gällande ändrade kriterier för deltagande i OS. Den motionen ska skrivas klart av GS som också ska kontakta andra olympiska specialidrottsförbund för eventuellt undertecknande.

RIM, motioner/nomineringar

Styrelsen beslutade att nominera Toralf Nilsson till omval till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Brev från disciplinnämnd och valberedning

Styrelsen beslutade att lägga fram ett styrelseförslag om stadgeändringar gällande mandatperioder för ordförande och ledamöter i disciplinnämnden till förbundsårsmötet 2023. Frågan om arvode vid hög arbetsbelastning ska hanteras i förbundskansliets och styrelsens kontinuerliga ekonomi- och budgetarbetet.

Rapport styrelsemöte, 18 november 

Plats: Scandic Järva krog och digitalt via Teams.

Närvarande: Johan Storåkers, Stephan Hammar, Caroline Gedin, Ulrika Pizzeghello Johansson, Karin Grute Movin, Freja Avebäck, Anders Svanholm, Axel Lönnqvist, Berndt Andersson, Ulrika Granfors Wellemets, Siv Tjärner, Jan Larsson, Anna Jonsson, Freja Andersdotter och Anna-Lena Pettersson.

Föredragande: Leif Thunman, Jenny Madsen, Christina Berg och Magnus Malmborg.

Här följer de beslut som fattades av styrelsen under mötet.

Budget och Verksamhetsberättelse 2023

Jan Larsson och Christina Berg gick igenom dagsläget för budgetarbetet och fick frågor och inspel från styrelsen.

Styrelsen beslutade om att få en redogörelse för elit och landslag och gemensamma kostnader till decembermötet. Beslutar även om anställningsstopp för ytterligare tjänstegrad tills att en budget är godkänd av styrelsen.

Ansökan Virtus-EM 2024

Magnus Malmborg presenterade punkten och informerade om att intresset har varit mycket stort att få arrangera Virtus-EM. Mitten av juni eller början på juli är föreslagna som datum.

Styrelsen beslutade att ge GS och TAK i uppdrag att välja en arrangörsförening och destination för arrangemanget och till 1 december skicka in ansökan om att arrangera Virtus-EM i Sverige 2024.

JVM 2026, rapport om ansökan

Magnus Malmsborg presenterade punkten och vilka svårigheter som finns med en sådan ansökan.

Styrelsen beslutade att inte ska lämna in en ansökan om att arrangera JVM 2026.

GS fick i uppdrag att fortsätta dialog med WA kring framtida arrangemang och säkerställa en god relation i framtiden. GS fick äve i uppdrag att fortsätta dialog med Göteborgs stad kring friidrotten i Göteborg och framtida arrangemang och säkerställa en god relation i framtiden. GS fick i uppdrag att fortsätta dialog med ÖIS och GFIF kring friidrotten i Göteborg och framtida arrangemang och säkerställa en god relation i framtiden.

Under övriga rapporter togs frågan om förbundets vision om hållbarhet upp. Styrelsen beslutade att anta föreslagen vision för förbundets hållbarhetsarbete.

Rapport styrelsemöte, 14 oktober 

Närvarande: Johan Storåkers, Caroline Gedin, Stephan Hammar, Ulrika Pizzeghello-Johansson, Karin Grute Movin, Freja Avebäck, Anders Svanholm, Axel Lönnqvist, Berndt Andersson, Stefan Olsson, Anna Jonsson, Anders Prytz, Freja Andersdotter och Anna-Lena Pettersson.

Föredragande: Mathias Karlsson, Johan Rogestedt, Hillevi Thor och Azuka Nnamaka

Frånvarande: Ulrika Granfors Wellemets

Här följer de beslut som fattades av styrelsen under mötet.

Styrelsens ansvarsområde och arbetssätt

Önskemål framfördes att styrelsen parallellt med implementeringen av det nya arbetssättet ska se över styrdokument från RF, EA, WA och SOK för att se att inga gap finns mellan styrelsens arbetssätt och de koder som finns i styrdokumenten. Denna översyn kan leda till frågor som inte styrelsen själva kan besluta kring, utan som måste tas vidare till årsmötet.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att gradvis under verksamhetsåret implementera arbetssättet i rapporten. Gav även presidiet i uppdrag att till november månads styrelsemöte lägga fram reviderade versioner av dokumenten inkluderandes förslag på konsekvensändringar med anledning av ovanstående beslut:

- Styrelsens arbetsordning.

Friidrottsgalan2023, översyn priskategorier

Mathias Karlsson informerarde styrelsen om arbetsgruppens arbete kring Friidrottsgalans priskategorier.

Styrelsen var i stort nöjd med arbetsgruppens underlag, men flera frågor lyftes:

- Problemet med att förändra priskategorier i förhållande till sponsorer som är avsändare till vissa priser

- Om parafriidrotten ska ha egna kategorier eller om de ska ingå i de allmänna priserna

- Om det är någon idé att stressa fram större förändringar till galan 2023 eller om en större översyn i stället görs inför 2024.

- Det fördes fram önskemål om att en kommande översyn ska även ska gälla övriga priser som SFIF delar ut, inte bara vid Friidrottsgalan.

Styrelsen beslutade att ge kansliet mandat att diskutera frågan vidare och besluta kring de eventuella förändringar i priskategorier som går att genomföras redan till 2023 års Friidrottsgala.

Inför RIF och RIM 2023

Styrelsen beslutade att nominera Toralf Nilsson till återval för en ny mandatperiod i Riksidrottsstyrelsen.

Disciplinärenden, avanonymisering

Hillevi Thor och Azuke Nnamaka presenterade det reviderade förslaget och styrelsen beslutade enligt det:

  1. GS och chef för avdelning Förening på förbundskansliet ska inneha funktionen särskild rätt på Svenska Friidrottsförbundet.
  2. Publicering av Disciplinnämndens beslut
  3. a) att Disciplinnämndens beslut i ärenden där påföljden är böter, tillrättavisning eller avslag ska publiceras på friidrott.se i en sammanfattande version där inga namn på personer går att utläsa. Publiceringen sker under en bestämd period och när denna period är slut arkiveras handlingarna. Beslut gällande tillrättavisning samt böter avpubliceras efter en period 30 dagar.
  4. b) att Disciplinnämndens beslut i ärenden där påföljden är avstängning publiceras i en sammanfattad version där inga namn förutom den som är avstängd går att utläsa. Publiceringen sker under den tid som avstängningen gäller, därefter arkiveras beslutet. Namngivningen grundar sig i behovet av att beslutet ska kunna efterlevas av hela idrottsrörelsen.
  5. fortsatt diskussion gällande bötesbelopp och att styrelsen lägger fram ett förslag på ändring av stadgarna till Förbundsårsmötet 2023.

Rapport styrelsemöte 16 september, digitalt

Rapport från styrelsemöte 11/2022 som genomfördes digitalt fredagen den 16 september kl 12.30-17.00. 

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers, Caroline Gedin, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm, Freja Avebäck.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Lillemor Rönnbrant (valberedningen).

Föredragande; Christina Liffner (utmärkelsekommittén)

Återbud; Karin Grute Movin hade anmält förhinder.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Verksamhetsplan och budgetprocess 2023

GS presenterar förutsättningarna samt lämnar förslag på tids- och aktivitetsplan inför det kommande arbete.

Styrelsen beslutar att

Ge GS och ledningsgruppen i uppdrag att ansvara för arbetet med Verksamhetsplan och budget 2023 samt komma med ett skarpt förslag till mötet 18 november och där slutligt beslut kommer fattas på mötet 16 december.

Utbildningssatsning 2025

GS och Ulrika Pizzeghello presenterade övergripande tankar på att initiera en större utbildningssatsning fram till 2025 i ambitionen att stärka förutsättningarna att klara målen med Strategi 2025.

Vi har redan idag har en bra utbildningsverksamhet men finns också utvecklingspotential när gäller såväl ledare, tränare som funktionärer. Vi behöver också jobba med att höja statusen på att vara tränare, ledare och funktionärer framöver. Det ska vara fint och man ska vara stolt och glad att vara en viktig del av svensk friidrott. I det ligger också hur vi ”vårdar”, uppskattar, skapar sammanhang som man vill vara en del i och som gör att man också vill utvecklas mer.

Styrelsen diskuterar förslaget och är positiva att ta det vidare men gör också några tydliga medskick gällande kostnader och resurser som behövs samt betonar värdet av att såväl ledare, tränare som funktionärer bör omfattas.

Styrelsen beslutar att

Ge utbildningskommittén tillsammans med utbildningsansvarige/föreningsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag/utkast på koncept ”Utbildningssatsning 2025”, med plan för finansiering, som ska presenteras senast på styrelsemötet 18 november.

Styrelsens ansvarsområden

Caroline Gedin och Stephan Hammar presenterar underlag utifrån det uppdrag man fick på förra mötet gällande styrelsens ansvarsområden och arbetsordning. Styrelsen är positiva till underlaget. Några tankar som diskuterades var bland annat

-Ny mötesstruktur med olika fokus del längre strategimöten som är fysiska och kortare beslutsmöten som är digitala.

-Vissa aktiviteter skall vara mer frivilliga som tex överledare och SM-representanter.

-Kopplingen till Strategi 2025 är central.

Styrelsen beslutar att

Caroline Gedin och Stephan Hammar tillsammans med Johans Storåkers och GS får i uppdrag att färdigställa ett beslutsunderlag och styrelsen avser att vid mötet den 14 oktober fatta besluta i ärendet.

Veteran-VM i Göteborg 2024

GS presenterar underlaget och informerar om fortlöpande kontakter med såväl Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF), Göteborgs stad som World Masters Athletics. I förslaget till avtal åtar sig GFIF att ansvara för organisation och genomförande. SFIFs viktigaste åtaganden är att

-marknadsföra Veteran-VM 2024 gentemot veteranfriidrotten i Sverige med en ambition och förhoppning om stor representation av svenska deltagare.

-upprätta ett utbildningsprogram över 2023-2024 för tävlingsfunktionärer med fokus på huvudfunktionärer samt tillsammans med GFIF ansvara för utbildningens genomförande.

-ansvara för del av ett eventuellt negativt ekonomiskt utfall om så skulle bli aktuellt. Budgeten för ett nollresultat ligger på ca 4500 deltagare.

Styrelsen beslutar att

ge GS i uppdrag att slutföra och underteckna avtalet med GFIF samt att ge GS i uppdrag att tillsammans med GFIF underteckna avtalet med World Masters Athletics.

Återstartsstöd till motionsloppsarrangörer

GS har tidigare informerat om den ansökan som SFIF tillsammans med fem andra idrottsförbund lämnat till RF kopplat till motionsloppens situation efter pandemin. SFIF har att förhålla sig till RF;s kriterier där syftet med stödet är ge förutsättningar för arrangörer av större lopp att a) behålla kompetenser inom organisationen och b) komma tillbaka till 2019 års nivå när gäller antal anmälda deltagare

Styrelsen betonar värdet av motionsloppen i ett större perspektiv och att också mellanstora och mindre lopparrangörer kommer att kunna söka stöd

Styrelsen beslutar att

godkänna fördelningen av stöd till de sex större arrangörerna och att godkänna grundmodellen för stöd till mellanstora och mindre arrangörer samt ge GS i uppdrag att ansvar för ansökningsförfarande och information.

I detta beslut deltog inte Axel Lönnqvist med anledning av jäv

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, nomineringar

Styrelsen diskuterar utmärkelsekommitténs förslag som gäller fem nomineringar till gällande RF;s förtjänsttecken som är idrottens högsta och finaste utmärkelse. Utdelning sker i samband med Riksidrottsmötet den 26-28 maj.

Styrelsen beslutar att

följa förslaget och ge GS och utmärkelsekommittén i uppdrag att slutföra nomineringarna av samtliga fem kandidater till RF-

Inför Riksidrottsforum

Riksidrottsforum är en mötesplats för hela svenska idrotten med olika teman som ofta är kopplat till kommande Riksidrottsmöte 2023. Årets forum arrangeras den 11-13 november i Solna. Styrelsen diskuterar upplägget samt vilka som ska vara våra representanter på plats.

Styrelsen beslutar att

utse Stephan Hammar, Ulrika Pizzeghello och Freja Avebäck till representanter samt ge GS i uppdrag att kolla med ungdomskommittén, Friskis&Svettis samt kanslipersonalen och att anmäla ytterligare ombud om GS finner så relevant. Johan Storåkers deltar på forumet som representant för RF;s valberedning.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Ekonomisk prognos 2022

GS presenterar en ekonomisk prognos för 2022. De stora avvikelserna är att koppla till landslagsverksamheten och framförallt internationella mästerskap och landskamper. Kostnaderna för resor och ffa flygresor har ökat dramatiskt under året men också kostnaderna för hotel/logi har ökat markant. Dessa kostnadsökningar kompenseras till viss del av speciella stöd från RF. Det nya Fridasystemet (tävlingssanktioner) har blivit något dyrare med bland annat hänvisning till anpassning för paratävlingar. Glädjande är att sponsorintäkterna ser ut att klara budget även om varit speciella förutsättningar också i år.

GS uppfattning är att vi kommer klara budgetmålet för året om inte ytterligare några specifika händelser dyker upp under kommande månaderna.

Friidrottens Höstkonferens

Kommer att genomföras den 19-20 november i Solna. Höstkonferensen ersätter den tidigare ordförandekonferensen med fokus på avstämning av arbetsläget samt förberedelser inför Förbundsårsmötet 2023. Samtliga nio distrikt inbjuds att delta med tre representanter vardera och därutöver ytterligare ett antal kategorier. Kansliet jobbar med program och ansvarig från styrelsen är Freja Avebäck.

EM i München

Karin Grute Movin rapporterade om EM-tävlingarna ur ett större perspektiv och gladdes över det stora publika intresset och mycket väl arrangerade tävlingar. Informerade också de olika aktiviteter och möten som genomfördes under EM-veckan. Young Leaders Forum där Freja Avebäck var med i ledningsgruppen rönte stor uppskattning bland deltagarna.  

GS rapporterade från uppdraget som överledare för den svenska truppen. Konstaterade bland annat att det ur ett ”topp-åtta” perspektiv var ett av våra bästa EM någonsin även om förstås hade önskat och hoppats att några av fem fjärdeplatserna hade bli till medaljer. En stor eloge till landslagsledningen, alla truppcoacher och medicinare som bidrog till en väldigt bra stämning i hela truppen.

Finnkampsbåten 2022 och Finnkampen 2023

GS framhåller Finnkampens betydelse för finsk och svensk friidrott, samt hur väl och uppskattat som arrangemanget med Finnkampsbåten upplevdes av 750 resenärer. Segrar i alla fyra landskamperna bidrog förstås till succén.

Vi har också beslutat att Finnkampen 2023 kommer att äga rum den 2–3 september på Stockholms Stadion. Då hoppas vi på festligt, folkligt och fullsatt! Arbetet påbörjas inom kort med Magnus Malmsborg som ansvarig projektledare på Kansliet.

Gång-, och Vandrarförbundet, status

Arbetet med samgående fortlöper och ansökan från RF om medel har beviljats utifrån den plan som har skickats in. Projektledare skall rekryteras inom kort.

Friidrottsforum Norrköping

Friidrottsforum genomfördes i samband med SM i Norrköping den 4-5 augusti. Den utvärdering som gjordes visar tydligt att det finns behov av mötesplatser och att deltagarna vill vara delaktiga i diskussioner och inte bara få information. Tidpunkten i samband med SM lyftes och i det sammanhanget fanns både positiva och negativa reaktioner. 

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 oktober kl.11.30-16.30 och planeras att genomföras i Göteborg.

Rapport styrelsemöte 4–6 augusti

Rapport från styrelsemöte 10/2022 som genomfördes i samband med Friidrotts-SM i Norrköping 4-6 augusti. Styrelsen sammanträdde torsdag 4 aug kl 16.00-20.35, fredag 5 aug kl 09.00-11.30 samt lördag 6 aug kl 12.00-12.45.

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers, Caroline Gedin, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Karin Grute Movin, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Anders Prytz (valberedningen).

Föredragande i olika ärenden; Anna Bengtsson, Kajsa Bergqvist, Azuka Nnamaka och Hillevi Thor från kansliet samt Staffan Movin.

Återbud; Freja Avebäck från styrelsen och Freja Anderssondotter från ungdomskommittén hade anmält förhinder.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen har under våren diskuterat ansvarsområden och arbetsordning där Caroline Gedin och Stephan Hammar haft i uppdrag att ta fram ett förslag.

Styrelsen beslutar att

-ge arbetsgruppen ovan i uppdrag att återkomma med underlag för fortsatt diskussion till nästa styrelsemöte 16/9 som är digitalt.

-beslut om ansvarsområden sker vid mötet 14/10 som kommer att genomföras fysiskt på Friidrottens hus i Göteborg.

Inför Förbundsårsmötet 2023

Styrelsen ser ett värde i att tidigt påbörja arbete med de utredningar och översyner som ska ligga till grund för kommande förslag till Förbundsårsmötet.

Styrelsen beslutar att

-påbörja följande processer/översyner med ansvariga;

-Förbundsårsmöte vartannat år med Stephan Hammar som ansvarig.

-Medlemsavgifter, översyn med Johan Storåkers och GS som ansvariga.  

-Översyn av kvalificeringskriterier till internationella ungdoms- och juniormästerskap med Berndt Andersson och GS som ansvariga. BA, GS och landslagsavdelningen ansvariga.

-Översyn av mästerskapsstruktur för ungdomar och juniorer med TAK som ansvariga.

Återstartsstöd Motionsloppsarrangörer

GS informerar om et speciella Återstartsstöd som RF beslutat om till större motionsloppsarrangörer och den ansökan som SFIF skickat in tillsammans med fem ytterligare idrotter.

Styrelsen beslutar att

-tillsätta en ”referensgrupp” som följer upp och ansvarar för att medel används på optimalt sätt för att stärka löpningen i hela Sverige. I gruppen föreslås GS, Jenny Sundqvist, Staffan Movin, David Fridell samt Stephan Hammar som styrelsens representant.

-ge GS i mandat att tillsammans med övriga fem SF ta fram ett gemensamt ansökningsförfarande samt tillsätta en grupp som granskar ansökningarna, även i denna grupp är Stephan Hammar styrelsens representant.

-ge GS i uppdrag att ta fram förslag på fördelning med det ”indikativa utfallet” som utgångspunkt för beslut under augusti månad eller så snart som möjligt därefter.

Ordförandekonferensen
Styrelsen diskuterar upplägg, innehåll och fortsatt planering utifrån syfte och mål med konferensen där Strategi 2025 bör vara ett centralt ämne. Styrelsen var också överens om ett nytt namn då inte bara är distriktens ordförande som bjuds in.

Styrelsen beslutar att

-konferensen genomförs den 19-20 november på ett lämpligt ställe i Stockholm.

-tillsätta en arbetsgrupp med FAv som ordförande och där JS, SH och GS också ingår samt tjänstemän från föreningsavdelningen.

-arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram ett nytt namn på konferensen.

-att varje SDF ska representeras av tre personer som SFIF står kostnaden för med möjlighet att bjuda med fler.

-att Elitklubbarna liksom tidigare har sex platser och att arbetsgruppen får i uppdrag att se över ytterligare kategorier.

EA Convention, representation

Styrelsen beslutar att

- utse Johan Storåkers, GS, Kajsa Bergqvist och Toralf Nilsson till SFIFs representanter vid EA Convention i Tallinn 20-22 oktober. Noteras att KGM är på plats i sin roll som styrelseledamot i EA.

RF;s förtjänsttecken 2023

GS presenterar det underlag på kandidater till RF;s förtjänsttecken som utmärkelsekommittén tagit fram. Tydliga medskick gjordes att i största möjliga mån beakta jämställdhet, geografisk spridning och fördelning stora och små föreningar/organisationer

Styrelsen beslutar att

-ge utmärkelsekommittén i uppdrag att förbereda ansökningar för fem kandidater och till mötet den 16 september komma tillbaka med ett skarpt förslag på vilka som skall nomineras och ansökas för. 

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Strategi 2025 - föreningsenkäten
Totalt 395 av 938 föreningar har svarat så finns en viss statistisk osäkerhet även om känslan att de flesta av de stora föreningarna har deltagit. Mycket intressant och relevant information som behöver analyseras och diskuteras vidare. Viktigt att de nya SDF;en också involveras och tar ansvar för arbete inom sitt SDF där också kunskapen om enskilda föreningar är bäst

Veteran-VM 2024 i Göteborg
GS och en delegation från GFIF besökte Veteran-VM i Tammerfors i början av juli månad och träffade då bland annat företrädare från World Masters Athletics med ordförande Margit Jungmann i spetsen. Ambitionen är att ta det ska fattas definitiva beslut hos såväl GFIF som SFIF under september månad.

Landslagsverksamheten

Förbundskapten Kajsa Bergqvist berättade om en väldigt framgångsrik sommar så här långt med många fina insatser och prestationer på de olika mästerskap som genomförts. Kajsa betonade extra alla ungdomar och juniorer som presterat väldigt bra och alla ledare som skapat förutsättningarna. Gav också en kortare rapport från VM i Eugene och de utmaningar som det innebar med flygproblematiken. Informerade om att kostnaderna för sommarens mästerskap kommer att bli betydligt högre än vad som budgeterats från början. Främst till följd av den fördyring som framför allt resor och logi drabbats av.

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 september kl 12.30-17.00 och genomförs digitalt.

Rapport styrelsemöte 17 juni

Rapport från styrelsemöte 9/2022 fredagen den 17 juni kl 12.30-16.45. Mötet genomfördes digitalt via Teams.

Allmänt och närvaro

Hela styrelsen deltog på mötet: Johan Storåkers, Caroline Gedin, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Karin Grute Movin, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm.

Övriga: Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (Ungdomsrådet), Siv Tjärner (valberedningen).

Föredragande i olika ärenden: Jan Larsson, Dejan Mirkovic, Frida Hogstrand, Hillevi Thor och Janne Wanhainen.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

TAK organisation och bemanning

Styrelsen har under våren diskuterat TAK:s (tävlings- och arrangemangskommittén) uppdrag och bemanning utifrån att Karin Grute Movin slutar som ordförande för att koncentrera sig på andra delar.

Styrelsen beslutar att

- utse Berndt Andersson (ordförande), Anna Palmerius, Axel Lönnqvist, Mikael Romell, Stephan Hammar och Estelle Montler till ledamöter av tävlings- och arrangemangskommittén för en tid av tre år.

- ge TAK uppdraget att revidera och uppdatera uppdragsbeskrivningen till mötet den 16 september.

- ge GS i uppdrag att tillse att tjänstepersoner adjungeras för att möjliggöra en effektiv handläggning inom TAK;s verksamhetsområde.

Prestationscenter för parafriidrott

I arbetet med att ta över parafriidrotten har också vi också sett möjligheter i att inrätta ett prestationscenter för att stärka parafriidrottens position och verksamhet inom svensk friidrott. En arbetsgrupp med Dejan Mirkovic (sportchef), Daniel Cortobius (ansvarig på kansliet för parafriidrott) och GS har tagit fram ett förslag att Bollnäs, som redan har ett Riksidrottsgymnasium, föreslås.

Styrelsen beslutar att

- inrätta ett PC för parafriidrotten i Bollnäs med Hälsinglands Studieförbund och Bollnäs kommun som avtalspartner

Prestationscentra övriga grengrupper

Då flera avtal med nuvarande PC-orter löper ut vid årsskiftet har en arbetsgrupp gjort utvärdering av nuvarande orter samt följt upp nya ansökningar. I arbetsgruppen har Dejan Mirkovic (sportchef) tillsammans Berndt Andersson och Ulrika Pizzeghello från styrelsen samt GS medverkat.

Styrelsen diskuterade förslaget och noterade liksom arbetsgruppen att tidsaspekten och processen gällande utvärderingar av befintliga PC samt jämförelse med nysökande behöver förstärkas och förtydligas.

Styrelsen beslutar att

- förlänga avtalen med Växjö (kast), Sollentuna (mångkamp) och Göteborg (medel/lång) med ytterligare tre år att gälla perioden 230101-251231. Karlstad (hopp) har sedan tidigare ett avtal som löper ut 251231.

- förlänga avtalet med Falun (sprint/häck) med ytterligare ett år att gälla 230101-231231.

- ge arbetsgruppen i uppdrag att slutföra utvärderingarna av befintliga PC-orter samt tydliggöra processen och kriterier för val av PC-orter och återkomma med en tidsplan för processen med möjlighet till beslut under hösten och senast 230331 enligt nuvarande avtal.

Veteran-VM 2024 i Göteborg

Sedan tidigare har vi tilldelats Veteran-VM 2022 som dock av kända anledningar flyttats fram till 2024 och där pandemin också påverkat förutsättningarna utifrån när vi ansökte vilket gjort att ytterligare analyser och nya beslut behövs. GS informerar om kontakterna med Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) och World Masters Athletics (WMA) där vi är överens om att lämna ett besked om Veteran-VM i Göteborg senast den 23 augusti 2022. Medskicket från GFIF om behov av stöd från SFIF gäller i första hand:

- rekrytering och utbildning av huvudfunktionärer/domare.

- rekrytering av svenska deltagare.

 - engagera Veterankommittén i arbetet med arrangemanget.

 - dela på eventuell ekonomisk risk/vinst.


Styrelsen beslutar att

- ge GS i uppdrag att ta fram ett förslag till samarbetsavtal med GFIF där också de ekonomiska förutsättningarna och ansvaret regleras där styrelsen har möjlighet att komma med inspel gällande ramar och förutsättningar.

Återstartstöd 3

RF har beslutat om ytterligare Återstartsstödsmedel och där svensk friidrott erhåller ytterligare 6775 tkr. Hillevi Thor (chef för föreningsavdelningen på kansliet) presenterar förslag på ramar hur medlen skall användas och fördelas där RF:s medskick är att minst 30 procent ska gå direkt till föreningslivet. Ramarna bygger på samma principer som tidigare redovisats till RF i den Återstartsstödsplan som lämnats in och godkänts.

Styrelsen beslutar att

- godkänna inriktningen i ramarna gällande stödet av fördelning i underlaget samt att ge GS i uppdrag att fortlöpande informera styrelsen och redovisa fördelningen av stödet.

Återstartsstöd Motionsloppsverksamheten

Motionsloppsverksamheten i flera idrotter har tagit mycket stryk under pandemin. RF har därför avsatt 50 mkr i återstart av just den verksamheten men också motionsverksamhet i stort. Folkhälsan är viktig och prioriterad. GS noterade att ”deltagartappet” för de stora arrangemangen under 2022 blivit större än man hoppades på och att många lopp tappat mellan 40-50 procent jämfört med 2019 som var det senaste ”normala” året.

Styrelsen beslutar att

- ge GS i uppdrag att lämna in ansökan tillsammans med övriga fem SF (orientering, simning, skidor, cykel och triathlon) samt fortlöpande informera om fördelning av stödet när så beslutas.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Stärkt finansiering
Enligt skriftligt underlag som föredras av marknadschef Jan Larsson. Sex områden som jobbas med och där uppdraget är att öka intäkterna till hela den svenska friidrotten och inte enbart till förbundets verksamhet. Supporterklubb och stöd till landslagsaktiva är de som kommit längst hittills.

JL poängterade också att Marknadsplanen med partnersamarbeten ligger som en ”grund” fram till 2025 och att den i sig är offensiv tillsammans med en satsning på Finnkampens 100-årsjubileum samma år.

SDF, översyn resurser och nuläge
Den nya SDF-organisationen har nu varit igång i snart sex månader. GS presenterade nuläge men också lite tankar om fortsatta arbetet med fokus på olika roller och ansvar. Styrelsen påbörjade en diskussion som kommer att fortsätta framöver med några medskick:

- Var och hur gör våra gemensamma resurser störst nytta?

- Det behövs fakta och siffror från verksamheten i de olika distrikten för att göra analyser.

- Strategiska vägval framöver gällande hur mycket stöd/satsning som ska göras på SDF:en och när/hur utvärdering av nuvarande verksamhet ska genomföras.

Sammanslagning Svenska Gång- och Vandrarförbundet

Freja Avebäck gav en kort lägesrapport utifrån beslut vid Förbundsårsmötet om att påbörja arbete med en sammanslagning. Styrgruppen har haft sitt första möte och projektgruppen är igång där man nu väntar på besked från RF gällande ansökan om stöd för processen.

WA-kampanjen ”Every breath counts”

I slutet av maj var SFIF värdar för kampanjen i samband med den stora miljökonferensen Stockholm 50+ och flera aktiviteter kopplade till Stockholm Marathon. Styrelsen diskuterade kort och betonade värdet i att vårt hållbarhetsarbete ska synkas med WA, EA och andra aktörer. Styrelsen riktade också sitt stora tack till Marathongruppen för värdefullt stöd under aktiviteterna i Stockholm där också WA och Kenyanska Förbundet skriftligen uttryckt sin tacksamhet.

Nästa styrelsemöte äger rum den 4-5 augusti i samband med Friidrotts-SM i Norrköping.

Rapport styrelsemöte 22 maj

Rapport från styrelsemöte 8/2022 fredagen den 22 maj kl 12.30-17.00. Mötet genomfördes digitalt via Teams.

Allmänt och närvaro

Styrelsen: Johan Storåkers, Caroline Gedin, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Karin Grute Movin, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm. Stephan Hammar hade anmält förhinder.

Övriga: Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (Ungdomsrådet), Andreas Thornell (valberedningen).

Föredragande i olika ärenden: Christina Berg, Jan Larsson, Christina Liffner, Dejan Mirkovic, Jenny Sundqvist och Daniel Cortobius.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Styrelsens mötesplan och datum

Styrelsen diskuterar mötesplaneringen fram till förbundsårsmötet 2023. I diskussionerna framkom önskemål att möten skall ske både fysiskt och digitalt samt att de fysiska mötena skall genomföras över olika delar av landet och gärna i samband med olika evenemang.

Styrelsen beslutar

att nedanstående plan för ordinarie styrelsemöten som grund där smärre justeringar kan bli aktuella och där det kan bli aktuellt med extra styrelsemöten.

17 juni digitalt
4-6 augusti i Norrköping i samband med Friidrotts-SM
16 september, digitalt
14 oktober, digitalt
18-11 november i Stockholm i samband med Ordförandekonferensen.
16 december, digitalt
20 januari i Stockholm
17 februari i Malmö i samband med Inomhus-SM
20 mars, digitalt
24 mars i Söderhamn

att Förbundsårsmötet genomförs i Söderhamn den 25-26 mars 2023.

Kontaktpersoner för distrikten

Styrelsen diskuterar fördelning av kontakt/ansvar för våra nya SDF.

Styrelsen beslutar

att fördela ansvar för distrikten enligt följande:
Norra Norrland: Anders Svanholm
Södra Norrland: Axel Lönnqvist
Mittsvenska: Karin Grute Movin
Södra Svealand: Stephan Hammar
Gotland-Stockholm: Freja Avebäck
Östsvenska: Ulrika Pizzeghello
Västsvenska: Ulrika Granfors Wellemets
Göteborg: Berndt Andersson
Skåne: Caroline Gedin

Kommittéer

Styrelsen diskuterar fortsatt hantering av kommittéer och de förslag som förändringar som har inkommit.

Styrelsen beslutar

att nedanstående kommittéer med ordförande ska finnas under det kommande verksamhetsåret.

att Stephan hammar, Berndt Andersson och Axel Lönnqvist får i uppdrag att till mötet 17 juni arbeta fram struktur för TAK /Tävlings- och arrangemangskommittén) utifrån dagens diskussioner och inspel.

att Ungdomsrådet byter namn till Ungdomskommittén.

Anläggningskommittén - Anders Svanholm (nyval)

Internationella kommittén - Toralf Nilsson (omval)

Medicinska kommittén - Toomas Timpka (omval)

TAK - se beslut ovan

Ungdomskommittén - Freja Andersdotter (nyval)

Utbildningskommittén - Ulrika Pizzeghello (omval)

Utmärkelsekommittén - Christina Liffner (omval)

Veterankommittén - Karin Schön (nyval)

Program för manipulation av idrott och otillåten vadhållning

RF har gett SF i uppdrag att ta fram en plan och ett program för arbetet med och hanteringen av otillåten vadhållning och matchfixning. Förenklat innebär otillåten vadhållning och matchfixning att man på ett otillåtet sätt förändrar eller påverkar utgången eller resultatet av en idrottstävling i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.

Styrelsen beslutar

att godkänna programmet med några smärre tillägg samt att ge GS i uppdrag att säkerställa kommunikation och information på hemsidan så den blir känd och tillgänglig.

Gång- och Vandrarförbundet sammanslagning

Som tidigare har informerats om har båda förbunden fattat formella beslut i en ambition i att vara klara för samgående den 1 april 2023. Processen fortsätter nu och i det ligger att formera såväl styrgrupp som projektgrupp.

Styrelsen beslutar

att i styrgruppen ska ingå Anders Svanholm och Freja Avebäck

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Representation SM-tävlingar och överledare på mästerskap

Generalsekreteraren presenterar förslag på styrelserepresentation till SM-tävlingar och större tävlingar samt överledare för mästerskap och landskamper. Styrelsen diskuterar förslaget och de prioriteringar som anses nödvändiga och relevanta. GS får i uppdrag att se över planeringen utifrån de medskick som ges och informera berörda arrangörer samt landslagsavdelningen.

Organisation och kansliöversyn

Generalsekreterare informerar om att det har initierats ett arbete med syftet att göra en översyn av av kansliets uppgifter och organisation 2023 och framåt för att optimera möjligheterna och förutsättningarna att uppnå de gemensamma målen i Friidrottens Strategi 2025.

Återstartsstöd efter coronapandemin

Generalsekreteraren informerar om Återstartsstöd 3 efter information från RF. Totalt till idrotten är det 500 mkr som fördelats i syfte att ge föreningslivet ökade möjligheter att komma tillbaka till ”normal” verksamhetsnivå med fokus på barn och ungdomar. Därutöver görs speciella satsningar på ”Motionsverksamhet och motionslopp” samt stöd till ”Eliten under eliten”. GS får i uppdrag till styrelsemötet den 17 juni ta fram ett förslag till hantering av stödet.

European Athletics utmärkelser

Christina Liffner, ordförande i utmärkelsekommittén, informerar om arbetsläget gällande nomineringar till European Athletics. Det gäller nomineringar i följande tre kategorier; Member Federation Award samt Coaching Award Women and Men. Nomineringarna skall vara inne den 30 maj.

Mästerskap 2022 och kvalificeringskriterier

Sportchefen Dejan Mirkovic informerar om arbetsläge och planering inför sommarens olika mästerskap och landslagsaktiviteter. Planering och kvalgränser som presenterats tidigare ligger kvar. Dejan noterar att flygpriser har ökat markant det senaste halvåret och fortsätter att så göra vilket kommer att påverka budgeten och ekonomiska utfallet i slutändan.

Utvärdering av prestationscentra och nyansökningar

Sportchefen Dejan Mirkovic informerar om arbetsläget gällande utvärdering av befintliga PC-orter samt också de nya orter som visat intresse. Arbetsgruppen kommer att till styrelsemötet den 17 juni presentera ett förslag på PC-orter för 2023-2025 till styrelsen för beslut.

Stockholm 50+ Global Conference

Johan Storåkers informerar om den stora miljökonferensen som genomförs i Stockholm den 2 -3 juni, med sidoaktiviteter även under dagarna omkring konferensen, där World Athletics även kommer att lansera kampanjen ”Every breath we take”. Svensk Friidrott kommer att vara delaktiga i ett antal aktiviteter som bland annat är kopplade till Stockholm Marathon och Minimaran.

Nordiska kongressen

Johan Storåkers och Karin Grute Movin informerar från den nordiska kongressen som genomfördes i Stockholm den 22-23 april. Under första dagen deltog bland annat CEO Jon Ridgeon från World Athletics och Karin Grute Movin redogjorde för arbetet med safeguarding.

Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 juni och kommer att genomföras digitalt.

Rapport styrelsemöte 21 april

Rapport från styrelsemöte 6/2022 torsdagen den 21 april kl 11.00-16.30. Mötet genomfördes på förbundskansliet i Stockholm.

Allmänt och närvaro

Andra styrelsemötet med nya styrelsen inleddes med möte och personliga presentationer tillsammans med personalen på kansliet. Samtliga ledamöter deltog och alla var fysiskt på plats förutom Caroline Gedin och Stephan Hammar som deltog digitalt. Ungdomsrådet representerades av Carl Hedin och valberedningen av Tomas Riste. Från kansliet deltog Daniel Bergin, Azuka Nnamaka och Daniel Cortobius som föredragande.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Vice ordföranden

Styrelsen beslutar

att till vice ordföranden i förbundsstyrelsen utse Caroline Gedin (omval) och Stephan Hammar (nyval efter Karin Lundgren).

Svensk Friidrotts Produktions AB

Svenska Friidrottsförbundet är ensam ägare av bolaget som bland annat hanterar och ansvarar för rättigheter kopplade till Finnkampen, mediaavtal och resultat & statistiktjänsten.

Styrelsen beslutar

att till ordförande i Svensk Friidrotts Produktions AB utse Johan Storåkers samt till ledamöter Toralf Nilsson (omval), Karin Lundgren (omval) och Ulrika Granfors Wellemets (nyval) med Stefan Olsson som suppleant (omval).

Ändring av dopingregler vid svenska rekord

Vi har under en tid haft diskussion gällande svenska rekord på löpsträckor från 400 m och uppåt med anledning av att det sedan några tillbaka även krävs epo-test för godkännande av rekord. Efter dialog med och förslag från Antidoping Sverige samt stöd av medicinska kommittén diskuterade styrelsen ärendet. Beslutet har även kungjorts på friidrott.se.

Styrelsen beslutar

att endast kräva att urinprov efter svenskt rekord analyseras för förekomst av andra dopingklassade substanser, och inte därutöver genomgår analys för EPO, oavsett vilken gren rekordet är satt i.

att detta gäller per omgående men även retroaktivt för de svenska rekord som sattes under år 2021 och där lämnade dopingprov som av olika skäl inte analyserades för EPO.

att nuvarande regelverk i övrigt vad beträffar dopingkontroller vid svenska rekord gäller.

Traillöpning och OCR, dispens i tävlingsreglerna

Styrelsen diskuterar förslaget om att tillåta en generell dispens (och därmed undantag från tävlingsregel D 1.1.3 i Tävlingsregler för friidrott samt 2 Kap 3§ i RF:s normalstadgar för idrottsförening) för föreningsmedlemmar att delta i traillopp och OCR-lopp som arrangeras utan sanktion och av arrangörer som inte är medlem i Svenska Friidrottsförbundet eller något annat av medlemsförbunden i World Athletics eller World OCR. Dispensen bedöms eventuellt vara nödvändig tills vidare eftersom både traillöpning och OCR är tävlingsformer som huvudsakligen bedrivs utanför den ideella idrottsrörelsen och eftersom bara en minoritet av de lopp som erbjuds arrangeras av en förening eller ett förbund.

Styrelsen beslutar

att återremittera förslaget och ta fram ytterligare analys av vad konsekvenserna av förslaget innebär.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Styrelsens arbetssätt och uppdrag

Styrelsen utvärderar arbetet och diskuterar hur vi ska arbeta framöver. Bland annat när det gäller fördelning av kontakter med distrikten, kommittéuppdrag, representation vid SM-tävlingar, överledarskap på landskamper och internationella mästerskap. Därutöver även mötesagenda och balans mellan fysiska och digitala möten. Ambitionen är att styrelsen vid nästa möte den 19 maj ska det ta beslut enligt ovan.

Förbundsårsmötet och Friidrottsforum

Styrelsen går igenom de beslut som fattades på förbundsårsmötet och hur de kommer att följas upp framöver. Därutöver informeras även om planeringen inför Friidrottsforum som genomförs i Norrköping i samband med Friidrotts-SM den 5-6 augusti.

Veteran-VM 2024

Styrelsen informeras om arbetsläget och status utifrån kontakter med World Masters Athletics samt dialog med Göteborgs FIF och Göteborgs stad. Planen är att mästerskapet skall genomföras i Göteborg i mitten av augusti 2024.

Miljösamarbete

Styrelsen diskuterar den inbjudan till samverkan som SFIF fått från Stockholm Environment Institute och World Athletics kopplat till miljökampanjen ”Every Breath you take”. Bland annat kommer en stor konferens att genomförs på Älvsjömässan samt det planeras för aktiviteter i samband med Stockholm Marathon. Styrelsen är positiv till initiativet och beslutar om en arbetsgrupp.

Text i regelboken gällande transpersoner

Styrelsen informeras om att vi behöver se över skrivning i regelboken så att vi följer och anpassar oss till World Athletics regler även i alla andra sammanhang. Det innebär följande ändringar utifrån den policy som styrelsen tidigare antagit gällande transpersoners förutsättningar att delta i tävlingar. Notera att den nya regeltexten gäller från 16 år och uppåt enligt nedan;

1.2.3                 Tävlande i senior- och juniorklasser samt ungdomsklasser 16–17 år

1.2.3.1              Transman (person som är född kvinna och har manlig könsidentitet) måste för att få delta i sanktionerad tävling i tävlingsklass för män ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. Om det avser deltagande i internationell tävling ska ansökan om tävlingstillstånd istället tillställas WA.

1.2.3.2              Transkvinna (person som är född man och har kvinnlig könsidentitet) måste för att få delta i sanktionerad tävling i tävlingsklass för kvinnor ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. Om det avser deltagande i internationell tävling ska ansökan om tävlingstillstånd istället tillställas WA.

Anm                  Sådan ansökan ska också innehålla dokumentation som visar att testosteronhalten i blodserum kontinuerligt och under minst den senaste 12-månadersperioden har varit lägre än 5 nmol per liter.

Anm 2               För att fortsätta vara behörig att delta i tävlingsklass för kvinnor ska koncentrationen testosteron i blodserum bibehållas på en nivå lägre än 5 nmol per liter.

Kommande möten

Den 19 maj som kommer att genomföras digitalt.

Styrelsemöte 25 mars

Rapport från styrelsemöte 4/2022 fredagen den 25 mars kl.16.00-19.45. Mötet genomfördes på förbundskansliet, Stockholm.

Allmänt och närvaro

Årets tredje styrelsemöte och det sista med ”gamla” styrelsen inför morgondagens förbundsårsmöte vilket även på olika sätt präglade dagordningen. Frida Näsman Fagerström och Karin Grute Movin hade anmält förhinder. Jan Larsson, Magnus Malmsborg och Hillevi Thor från kansliet deltog som föredragande.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Friidrotts-SM 2024

Underlaget presenterades av Jan Larsson och Magnus Malmsborg. Fyra starka kandidater där TAK förordade att utse Uddevalla och IK Orient som arrangör av Friidrotts-SM 2024. Noteras kan bland annat att Bohuslän-Dal aldrig stått som arrangör av Friidrotts-SM.

Styrelsen beslutade

att utse Uddevalla och IK Orient till arrangör av Friidrotts-SM 2024.

Budget år 2022

Förslaget till budget presenterades av Karin Lundgren och GS. Underlag har tidigare presenterats vid såväl styrelsemötet i december år 2021 och januari 2022. Nu har även nödvändiga besked och information från RF om storleken på organisations- och verksamhetsstöd varför budgeten slutligen kunde beslutas. Förslaget som presenterades skall ses ur perspektivet att 2021 gav en vinst på +4910 tkr och att det egna kapitalet per 31/12 2021 uppgår till 20 755 tkr.

Både Karin Lundgren och GS poängterade värdet av en långsiktig hållbar ekonomi där det egna kapitalet över framgent skall ligga på ca 12 mkr och att vi även fortsättningsvis behöver arbeta i tvåårscykler med Finnkampen såväl på hemmaplan som i Finland.

Styrelsen beslutar
att godkänna budgeten för 2022 med resultat på -7571 tkr vilket innebär att det egna kapitalet vid årets utgång kommer att uppgå till 13 184 tkr.

att ge GS i uppdrag att fortlöpande ge styrelsen prognoser om det faktiska utfallet under året.

Nordiska kongressen den 22-23 april i Stockholm

I det nordiska samarbetet genomförs varje år en kongress enligt ett roterande schema. I år är Sverige värdar och kongressen genomförs i Stockholm den 22-23 april. Ordförande och GS presenterade agendan som kommer bestå av bland annat;

-WA;s World plan där tjänstemän från WA kommer att delta digitalt.

-Safeguarding med KGM som föredragande.

-Rapport från arbetsgruppen för hållbarhet.

-Rapport från arbetsgruppen kopplat till Nordic Alliance.

-Nordiska mästerskapen 2023 som ersättning för U23.

-Inför EA och WA kongresser 2023.

Internationella kommittén ansvarar för genomförande av kongressen och föreslår

att vi lämnar in en motion gällande terräng på Nordiska mästerskapen som innebär att samtliga deltagare i de lag som placerar sig som etta, tvåa och trea även erhåller en medalj och uppmärksammas på prispallen i samband med prisutdelningen och att det gäller i samtliga fyra tävlingsklasser, Män, Kvinnor, Män U20 och Kvinnor U20.

att vi representeras av JS, KGM, GS och Toralf Nilsson med möjlighet för internationella kommittén att komplettera.

Styrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att skriva fram motionen och lämna in densamma enligt inriktning ovan.

att utse Johan Storåkers, Karin Grute Movin, Toralf Nilsson och GS som representanter och internationella kommittén i mandat att komplettera med ytterligare personer.

Rapporter och presentationer i urval 

RF-rapport, två år med Corona

Hillevi Thor redovisade i sammanfattning rapporten från RF. Rapporten är generell för hela idrotten men även med information om LOK-stödets utveckling år 2021 jämfört med 2019, innan pandemin. Friidrotten har tappat ca 14% rensat från F&S vilket är omfattande och kommer att kräva ett arbete kopplat till Återstartsstöd under de kommande åren. I rapporten sammanfattas de viktigaste delarna i att klara återstarten i följande;

-Fortsatt långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna bygga upp idrottsrörelsen igen, från barn- och bredd- till elitidrott.

-Stöd i att rekrytera nya aktiva, ledare, domare och funktionärer.

-Stöd att beta av utbildningsskulden hos ledare/tränare, domare och funktionärer, både genom folkbildning och de mer traditionella tränar- och ledarutbildningar hos specialidrottsförbunden.

-Stöd för att återuppta det utvecklingsarbete som på många ställen har stannat av.

-Kostnadseffektiva lösningar för att behålla den digitalisering som har skett, utan att det blir för oflexibelt och fyrkantigt.

Ukrainasituationen

Johan Storåkers berättar att det framtagna ”Ukrainahjärtat” uppmärksammades under IVM även av World Athletics vars ordförande Lord Sebastian Coe bar det när han var prisutdelare. GS informerar även bland annat om att

-några föreningar har tagit emot ungdomar från Ukraina och som nu är med och tränar.

-flera motionslopp där överskottet gått till stöd för Ukraina har arrangerats.

Styrelsen konstaterar att de beslut som togs den 25 februari gäller men även värdet av att se över situationen för ryska och belarusiska personer som bor i Sverige ur ett diskrimineringsperspektiv. Det finns anledning att följa vad som händer framöver och återkomma. 

Stöd till SDF

Styrelsen har under en tid diskuterat hur det centrala stödet fördelas till distrikt och över hela landet. Vid mötet i februari fick GS i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion. En första inventering presenterades av hur SFIFs, det nationella förbundets resurser fördelas på olika SDF. Ekonomiska stöd och bidrag i första hand men även när det gäller fördelning av RIG, NIU, PC-verksamheten och SM-tävlingar bland annat. Rapporten diskuterades och GS kommer jobba vidare med den och tar med de medskick som gjordes. 

Övriga styrelsemöten

Den 21 mars genomfördes ett kort styrelsemöte med allt fokus på sista förberedelserna inför förbundsårsmötet.

Den 27 mars genomfördes det första styrelsemötet med nya styrelsen. Ett kort styrelsemöte där nya ledamöterna Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets och Axel Lönnqvist presenterade sig.

Beslutades att utse Johan Storåkers och Karin Grute Movin till representanter på Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte den 26 april.

Kommande möten

Den 21 april som kommer att genomföras fysiskt på kansliet.

Styrelsemöte 25 februari

Rapport från styrelsemöte nr 2/2022 fredagen den 25 februari kl.1530-2000. Mötet genomfördes som ett hybridmöte, dels fysiskt i Växjö och några deltog digitalt.

Allmänt och närvaro

Årets andra styrelsemöte.  Mötet inleddes med att styrelsen under en längre stund diskuterade den fasansfulla situationen i Ukraina och även tog några beslut (se nedan).  I övrigt var det sedvanligt stort fokus på förberedelser inför förbundsårsmötet med hantering av svar på inkomna motioner samt styrelsens förslag. Hela styrelsen deltog i mötet förutom Ulrika Pizzeghello som tidigt hade anmält förhinder. Därutöver deltog revisor Stefan Norell från Grant Thornton samt lekmannarevisorerna Pia Bosdotter Olson och Leif-Göran Mosell och föredrog sina rapporter.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Ukrainasituationen

Utifrån diskussionerna beslutade styrelsen enhälligt

att Svensk Friidrott inte kommer delta vid tävlingar, konferenser eller andra aktiviteter som arrangeras i Ryssland.

att starkt rekommendera arrangörer att inte bjuda in ryska friidrottare till tävlingar eller andra mötesplatser i Sverige.

att GS Stefan Olsson får i uppdrag att kontakta såväl World Athletics som European Athletics angående vilka möjligheter som finns att visa vårt stöd till Ukraina i samband med Inomhus-VM i Belgrad 18-20 mars samt European Throwing Cup i Leiria 12-13 mars.

Förbundsårsmötet - allmänt

Styrelsen diskuterade och gick igenom förberedelser och fortsatt planering inför förbundsårsmötet som genomförs digitalt 26 mars.

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att fortsätta planeringen där också ett antal webinars före förbundsårsmötet kommer att genomföras.

att godkänna och signera årsredovisningen efter genomgång av revisorn och lekmannarevisorerna.  

att godkänna svar på de åtta inkomna motionerna och ge GS i uppdrag att göra redaktionella justeringar. Samtliga svar finns via https://www.friidrott.se/forbundet/forbundsinfo/arsmote/forbundsarsmote2022/motionerochyttranden2/

att godkänna fem styrelseförslag till förbundsårsmötet och ge GS i uppdrag att göra redaktionella justeringar. Samtliga förslag finns via https://www.friidrott.se/forbundet/forbundsinfo/arsmote/forbundsarsmote2022/styrelsensforslag/

att traditionsenligt utse stipendiater till Ungdomsfonden och Edvin Wide-stipendiet. Stipendiaterna kommer att presenteras i samband med förbundsårsmötet och utdelning kommer att ske i samband med Friidrottsforum 5-6 augusti.

Verksamhetsplan 2022

GS presenterade förslag till verksamhetsplan för Svenska Friidrottsförbundet för 2022 och noterade att det fortsatt kan bli smärre förändringar. Det med anledning av att budgeten ännu inte har spikats då organisations- och verksamhetsstöd från RF ännu inte bekräftats. Verksamhetsplanen bygger på aktiviteter för att uppnå målen i Strategi 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplan 2022.

Återstartsstöd 2

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen fördelning av totalt 5,5 mkr mellan föreningar, SDF och SF.

PC-verksamheten, utvärdering och process

Styrelsen beslutade

att följa plan för utvärdering av PC-verksamheten (Prestationscentrum) som ska vara klar under försommaren. Sportchef Dejan Mirkovic är sammankallande i arbetsgruppen där Berndt Andersson, Caroline Gedin och Ulrika Pizzeghello från styrelsen ingår.

RIG-verksamheten, utvärdering och process

Styrelsen beslutade

att följa plan för utvärdering av RIG-verksamheten (Riksidrottsgymnasier) som skall vara klar att skicka in svar gällande dimensionering/fördelning av platser till 19 april. Sofia Kuylser är sammankallande i arbetsgruppen där Berndt Andersson och Caroline Gedin ingår från styrelsen.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

-Friskis&Svettis och arbetsläget utifrån beslut i december 2021 om fortsatt och utvidgat samarbete.

-Jon Ridgeon, CEO i World Athletics, som besökte Sverige 9-10 februari för besök vid stavhoppsgalan i Uppsala samt diskussioner med företrädare från Svensk Friidrott.

-Nordenkampen i Uppsala som glädjande kunde genomföras som planerat med publik.

Kommande möten

Den 21 mars som kommer att genomföras digitalt.

Den 25 mars som kommer att genomföras fysiskt med möjlighet att deltaga digitalt.

Den 26 mars förbundsårsmötet som genomförs digitalt.

Styrelsemöte 21 januari

Rapport från styrelsemöte nr 1/2022 som genomfördes digitalt via teams fredagen den 21 januari kl.13.00-17.00

Allmänt och närvaro

Årets första styrelsemöte och sedvanligt fokus på förberedelser inför förbundsårsmötet med hantering av motioner och styrelsens förslag. Frida Näsman Fagerström hade förhinder och GS Stefan Olsson var sjuk och deltog inte i mötet. Föredragande i olika ärenden var från kansliet Magnus Malmsborg, Daniel Cortobius, Jenny Sundqvist, Björn Lindén, Hillevi Thor och Dejan Mirkovic. Därutöver även Christina Liffner från Utmärkelsekommittén och Toralf Nilsson från Internationella kommittén.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet. 

Förbundsårsmötet - genomförande

Förutsättningarna gällande genomförande av förbundsårsmötet i slutet av mars diskuterades med tanke på covidsituationen och nuvarande smittspridning.

Styrelsen beslutade

att FÅM 2022 genomförs digitalt lördag 26 mars med dagordning utifrån stadgarna samt en förberedande årsmötesvecka som också sker digitalt.

att Friidrottsforum genomförs fredag-lördag 5-6 augusti i samband med Friidrotts-SM i Norrköping, med föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter.

Förbundsårsmötet - inkomna motioner

Styrelsen diskuterade inkomna motioner och inriktning på kommande svar.

Styrelsen beslutade

att utse följande ansvariga för fortsatt hantering och beredning.

Motion 1: Inkludering av statistiktjänsten (R&S-systemet) i årsavgiften, insänd av Göteborgs FIF. Bo Sjölander och Karin Lundgren ansvariga.Motion 2: SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s topp8-kriterium, insänd av Göteborgs FIF. Johan Storåkers och Stephan Hammar ansvariga.
Motion 3: Kvalificeringskriterier för deltagande på internationella junior- och ungdomsmästerskap, Insänd av Kils AIK. Berndt Andersson, Caroline Gedin och Ulrika Pizzeghello ansvariga.
Motion 4: Landsvägslopp, nettotider i statistiken, Insänd av IS Göta med flera. Karin Grute Movin ansvarig.
Motion 5: Införande av svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer (19 års) män och kvinnor, insänd av Spårvägens FK. Karin Grute Movin ansvarig.
Motion 6: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för P/F15, P/F16 och P/F17, insänd av Hässelby SK. Karin Grute Movin och Berndt Andersson ansvariga.

Motion 7: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för M/K22, insänd av Hässelby SK. Karin Grute Movin och Berndt Andersson ansvariga.
Motion 8: Traillöpning, struktur som täcker hela landet och alla nivåer, insänd av Västerås LK med support från Rådet för ultralöpning. Anders Svanholm och Frida Näsman Fagerström ansvariga.

Förbundsårsmötet – styrelsens förslag

Styrelsen diskuterade eventuella förslag som skall läggas fram till förbundsårsmötet samt fördelning av ansvaret inom styrelsen för fortsatta beredningen.

Styrelsen beslutade

att det vid styrelsemötet 25 februari slutligen kommer beslutas vilka förslag som styrelsen kommer föreslå för förbundsårsmötet.

Planering och organisation 2022

Styrelsen diskuterade arbetsläget gällande budget och verksamhetsplan inför 2022. Normalt brukar beslut tas på styrelsemötet i december. Beträffande budgeten väntar vi fortsatt på besked om vissa RF-stöd som har stor påverkan. Besked om dessa centrala stöd förväntas vi tyvärr inte få förrän under den sena vintern och det försvårar påtagligt tidsplanen för beslut om budget och verksamhetsplan. I arbetet med verksamhetsplanen ingår även att se över organisation, mål och styrning.

Styrelsen beslutade

att avvakta med att godkänna budgeten tills information om samtliga RF-stöd har kommit.

att GS får i uppdrag att komplettera och färdigställa verksamhetsplanen med fokus på råd och arbetsgrupper inkl bemanning av ansvariga.

att GS ger respektive kommittéordförande i uppdrag att se över uppdragsbeskrivning och bemanning av respektive kommitté.

Internationella kommittén

Toralf Nilsson föredrog uppdaterat förslag från internationella kommittén gällande riktlinjer och handlingsplan för det internationella arbetet.

Styrelsen beslutade
att godkänna riktlinjer och handlingsplan för det internationella arbetet 2022-2023 enligt förslag.

NIU, tillstyrkan ansökningar

Förbundskansliet har under en längre tid genomfört ett fördjupat arbete där man varit i kontakt med samtliga NIU och RIG. Dejan Mirkovic föredrog arbetsgruppens förslag och förklarade bakgrunden till den ganska stora minskningen av NIU-platser som föreslås göras mot bakgrunden att söktrycket har varit för lågt i relation till antalet platser.

Styrelsen beslutade

att följa arbetsgruppens rekommendation för tilldelning av antal NIU-platser till följande sökande orter (i bokstavsordning) vilket innebär att antalet NIU-platser minskas från 468 till 336.

Bollnäs, Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Huddinge, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Umeå, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund.

att tillstyrka Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sollentuna, Umeå, Växjö, Uppsala samt Bollnäs (gällande parafriidrott) att söka RIG i friidrott för perioden 2023/2024–2025/2026. Notera att tillstyrkan gäller möjligheten att ansöka om att bli RIG-ort. Det är först när vi vet tilldelning av antalet platser som beslut om hur många och vilka orter som blir aktuella.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

-Coronaläget och restriktionerna som i första hand påverkar möjligheten att arrangera inomhustävlingar. Restriktionerna finns på hemsidan.

-Nordenkampen den 13 februari Uppsala och fortsatt planering för att kunna genomföras. Emellertid med begränsningar gällande publik enligt nuvarande restriktioner.

-De nio nya SDF;en har nu formellt startat sin verksamhet. Föreningsansvariga har enligt plan hittills anställts i Norra Norrland, Södra Norrland och Södra Svealand. Återstår gör Mittsvenska och Västsvenska.

-Vi är värdar för den nordiska kongressen som planeras att genomföras i Stockholm under de kommande månaderna, lite beroende på covidsituationen.

Kommande möten

Den 25-26 februari som kommer att genomföras i Växjö med möjlighet att deltaga digitalt.

Den 21 mars som kommer att genomföras digitalt.

Den 25 mars som kommer att genomföras fysiskt med möjlighet att deltaga digitalt.

Den 26 mars förbundsårsmötet som genomförs digitalt.