Ulrika Pizzeghello e-post
Gunilla Löthagen-Sjöstrand
Rebecka Thörn
Helene Friberg
Anders Möller (Kansliet, adjungerad)
Janne Wanhainen (Kansliet, adjungerad) e-post

Bakgrund och syfte

Utbildning av tränare är en oerhört viktig och central roll inom svensk friidrott. Kommitténs arbete syftar till att säkerställa en hög kvalitet på våra utbildningar och det finns möjligheter till likvärdig utbildning över hela landet. Det är också viktigt att vi stimulerar och inspirerar tränare till att fortlöpande vidareutbilda sig. Liksom att vi har en ”omvärldsspaning” både nationellt och internationellt för att hänga med i utvecklingen.

Uppdrag

Utbildningskommitténs uppgift är att samarbeta med våra prestationscentra för att vidareutveckla den ”blå/gula” vägen för utbildningar som en röd tråd genom hela verksamheten. Kommittén ansvarar för utbildningarna

  • 7-10 år
  • 10-12 år
  • 12-14 år
  • 14-17 år
  • Certifierad coach17-20 år
  • Seniorutbildning
  • Fortbildningar med spetskompetenser

Kommittén skall också verka för och stödja UC i planeringen av utbildningar. Likaså var ett stöd och samverka med de utbildningar och fortbildningar som genomförs via våra Prestationscentrum inom olika grengrupper.

Kommittén ansvarar också för att vi årligen planerar och genomför årligen återkommande centrala aktiviteter som Tränarforum, Ungdomstränarforum, internationella utbildningar. Man skall också stimulera till och samordna att tränare/ledare deltar i internationella utbildningar som arrangeras av WA, EAA eller andra aktörer.

Kommittén är behjälplig men ansvarar inte för utbildningar för löptränare (Svenska Löpare), funktionärer (TAK) eller organisationsledare (Föreningsavdelningen).

Beslutsmandat

Utbildningskommittén har ett öppet mandat att utifrån framtaget utbildningsmaterial och i samförstånd planera och genomföra utbildningar över hela landet. Kommittén finns med som en stående punkt på dagordningen för förbundsstyrelsens möte för att kommittén ska ha möjlighet att fortlöpande rapportera om sitt arbete.

Organisation

Utbildningskommittén skall bestå av 4-6 personer med varierande kompetens och stort intresse av utbildning och utbildningsfrågor. Ordförande är en representant från förbundsstyrelsen. Förbundskansliets utbildningsansvarige ska fungera som kommitténs sekreterare och ansvarar i dialog med ordföranden för förslag till dagordning och beredning av möten.

Mötesfrekvens

Kommittén skall ha regelbundna protokollförda möten när behov finns, ca 4-6 gånger per år varav minst två bör vara fysiska.