Annons

Annons

Bemanning 2023/2024

Johan Storåkers, ordförande, e-mail

Helene Hellmark Knutsson, ledamot 

Linnea Agefjäll, ledamot

Bengt Hansson, ledamot

Mikael Norman, ledamot

Rebecka Thörnledamot

Janne Wanhainen, kansliet, adjungerad e-post

Sofia Kuylser, kansliet, adjungerad 

Uppdragsbeskrivning

Uppdaterad 12 juni 2023

Bakgrund och syfte

Utbildning av tränare och ledare är en oerhört viktig och central roll inom Svensk Friidrott. Syftet är att säkerställa en hög kvalitet på våra utbildningar och att det finns möjligheter till likvärdig utbildning över hela landet. Syftet är att få fler ledare och tränare att genomgå Svensk friidrotts utbildningar samt att stimulera och inspirera till fortlöpande vidareutbildning för en ökad kunskapsnivå. Utbildningskommitténs uppdrag och arbete bygger på och följer Svensk Friidrotts antagna verksamhetsinriktning/strategi samt verksamhetsplaner för att stärka utveckling och utbildning av ledare och tränare inom Svensk Friidrott. 

Uppdrag

Utbildningskommittén ansvarar för alla utbildningar inom förbundets verksamhet. Om styrelsen finner det lämpligt kan även kommittén vid behov analysera övergripande aspekter om elitfriidrott och studier på gymnasial samt postgymnasial nivå och idrottsforskning som är relevant för Svensk Friidrott. Den roll som kommittén har är styrande och på strategisk nivå och den utbildningsansvarige är ansvarig för det operativa utförandet.

Utbildningskommitténs uppgifter är att:

  • Löpande genomföra omvärldsanalyser för att skapa kunskap om hur våra utbildningar på bästa sätt bör och kan struktureras inför framtiden, utifrån hur samhället och omvärlden förändras. Detta är en uppgift för både kommittén som grupp och den utbildningsansvarige mer specifikt.
  • Ha en dialog med specialdistriktsförbunden (SDF) på en strategisk nivå om utbildningsområdet.
  • Kontinuerligt diskutera om möjliga samarbeten/samverkan med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, andra idrotter samt European och World Athletics
  • Säkerställa att arbetet med mångfald, jämställdhet samt trygga friidrottsmiljöer implementeras i samtliga utbildningar.

Beslutsmandat

Ett viktigt uppdrag är att ta fram och besluta om utbildningsplaner och genomföra prioriteringar samt regelbundet följa upp dessa. Vidare finns kommittén med som en stående punkt på dagordningen för förbundsstyrelsens möten, där kommittén har möjlighet att fortlöpande rapportera om sitt arbete.

Organisation

Utbildningskommittén skall bestå av 4-6 valda personer med varierande kompetens och stort intresse av utbildning och utbildningsfrågor. Ordförande är en representant från förbundsstyrelsen. Förbundskansliets utbildningsansvarige ska fungera som kommitténs sekreterare och ansvarar för, i dialog med ordföranden, beredningsarbete inför kommitténs möten, sammanställning av handlingar och utskick av alla möteshandlingar inklusive dagordningen.

Mötesfrekvens

Kommittén skall ha regelbundna protokollförda möten när behov finns, ca 4-6 gånger per år varav minst ett bör vara fysiskt.