Annons

Annons

Rapport från styrelsemöte 1/2024 som genomfördes onsdagen den 24 januari kl 14.30-17.00 på Förbundskansliet, Heliosgatan 3, Stockholm.

 

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Helene Hellmark Knutsson, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Jan Larsson (adjungerad), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Siv Tjärner (valberedningen).

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 2 Ekonomisk Prognos o bokslut 2023

GS informerar om läget inför bokslutet 2023. Årets resultat ser ut att landa på ca +2,6 mkr att jämföra med budgeten på +2,1 mkr som också var det som redovisades i prognosen på decembermötet. Den stora positiva avvikelsen är att ränteintäkterna blev betydligt högre i år.

 

 • 3a Verksamhetsplan och budget

PS presenterar Verksamhetsplan Strategiskt Prioriterade Aktiviteter samt Mål och KPI;er för 2024 enligt skriftligt underlag.

Svensk Friidrotts Verksamhetsplan för 2024–2025 utgår från Strategi 2025:

 • Förbundsutvecklingsplanen
 • Elitutvecklingsplanen
 • Marknadsplanen
 • Återstartsstödsplan 4
 • Kansliets verksamhetsplan

Strategiskt Prioriterade Aktiviteter (SPA)

 • 1 Genomföra och följa upp beslutade prioriteringar inom; Utbildningsverksamheten, elit- och landslagsverksamheten, öka de egna intäkterna och stärka egenfinansieringen.
 • 2 Genomföra processer och analyser för SDF-utvärderingen, PC-utvärderingen och Kansliöversynen
 • 3 Påbörja arbetet med kommande Verksamhetsinriktning efter Strategi 2025. 

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna  a) Verksamhetsplaner enligt ovan, b) Strategiskt Prioriterade Aktiviteter enligt ovan, c) Övergripande mål och KPI;er för 2024 enligt separat bilaga. 

 

 • 3b Budget 2024

GS presenterar tre olika budgetalternativ samt förslag och konsekvensanalyser enligt skriftligt underlag.  

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att budgeten för 2024 ska sluta på -1 600 tkr. 

att det därutöver finns 1 000 tkr (se tillägg nedan) att, efter styrelsebeslut, använda för omställning, digitalisering och automatisering med avsikt att minska verksamhetens löpande kostnader inför 2025 och framåt.

att ge GS i uppdrag att ta fram en modell för anslutningsresor inom Sverige i samband med landskamper/mästerskap i ambitionen att minska administration/kostnader.  

att ge GS i uppdrag att till styrelsemötet i juni ta fram organisationsplan samt första utkast till budget 2025. Denna baseras på analyser av SDF-utvärdering, PC-utvärdering, tidigare genomförd kansliöversyn samt andra relevanta underlag. Ledningsgruppen och Presidiet ansvarar gemensamt för process och genomförande. 

 

 • 5d Inför Förbundsårsmötet, styrelsens förslag

FS diskuterar den bruttolista på styrelseförslag som har tagits fram.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge ansvariga och GS i uppdrag att till nästa styrelsemöte 16/2 presentera slutliga förslagen.

 

 • 5e Inför Förbundsårsmötet, inkomna motioner

FS diskuterar de nio motioner som inkommit i rätt tid och fördelar ansvar för fortsatt hantering.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att fördela uppdragen och presentera definitiva förslag till nästa styrelsemöte 16/2.

 

 • 5h Inför Förbundsårsmötet, plan och program

GS föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS och arbetsgruppen i uppdrag att utifrån medskick från dagens diskussioner ta fram ett slutgiltigt och detaljerat program till 16/2.  

 

 • 6 Strategi Ungdomsinflytande

Freja Andersdotter föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att Ungdomskommittén tillsammans med GS utser en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en strategi för ungdomars delaktighet i Svensk Friidrott. Strategin för ungdomars delaktighet ska vara utformad i enlighet med den aktuella övergripande strategin.

 

 

 • 7d Hållbarhetsarbete, vegetarisk kost

JS föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att utifrån medskick från dagens diskussioner ta fram förslag på fortsatt hantering och förtydliganden utifrån underlaget.

 

 • 7e Kanslilokaler framtid

GS föredrar ärendet enligt skriftligt underlag med anledning av att nuvarande avtal som vi har tillsammans med Svenska Simförbundet och Svenska Orienteringsförbundet löper ut i slutet av 2024.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS i mandat att tillsammans med Presidiet slutföra diskussioner och förhandlingar om nytt hyresavtal.

                          

 

Dagordning för styrelsemöte med SFIF:s förbundsstyrelse

Onsdag 24 januari 2024 kl 0930-1530, fysiskt, Förbundskansliet Heliosgatan 3, Stockholm

 1. Mötets öppnande JS
  1. Godkännande av dagordning BES, skriftligt, JS
  2. Protokollsjusterare BES, JS
  3. Föreg protokoll 15 december BES, skriftligt, JS
  4. Åtgärdslistan BES, skriftligt, GS
 2. Ekonomisk Prognos o bokslut 2023 INF, DISK, skriftligt, GS
 3. a) VP och b) Budget 2024 INF, DISK, BES, skriftligt, GS
 4. Styrelsens arbete, utvärdering INF, DISK, muntligt, JS, CG, SH
 5. Inför Förbundsårsmötet 2024
  1. Verksamhetsberättelse, läge INF, DISK, skriftligt, GS,
  2. Uppföljning beslut FÅM 2023 INF, DISK, skriftligt, GS, JS
  3. Styrelsens förslag INF, DISK, BES, skriftligt, JS, GS
  4. Inkomna motioner INF, DISK, BES, skriftligt, JS, GS
  5. Röstlängd INF, skriftligt, GS, AJ
  6. Valberedningen informerar INF, DISK, muntligt, Tomas R
  7. Program och plan INF, DISK, BES, skriftligt, GS, HHM
 6. Strategi Ungdomsinflytande INF, DISK, skriftligt, JS, Freja An
 7. Rapporter
  1. Disciplinnämnden INF, skriftligt, GS    
  2. Hållbarhetsarbete, veg kost INF, DISK, BES, skriftligt, JS, GS
  3. Kanslilokaler framtid INF, DISK, BES, skriftligt, GS
  4. Extra Riksidrottsmötet INF, DISK, muntligt, JS mfl
 8. Disciplinärenden INF, muntligt, GS
 9. Övriga rapporter (fokus på om finns något nytt) 
  1. GS-rapport, INF, skriftligt, GS
  2. Styrelsens kommittéer INF, skriftligt, JS, ansvariga
  3. GS; råd INF, skriftligt, GS
  4. RF;s råd o arbetsgrupper INF, skriftligt, JS, ansvariga
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande och nästa möte INF, JS

Rapport från styrelsemöte 2/2024 som genomfördes fredagen den 16 februari kl 14.30-16.50 digitalt via teams.

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet: Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga: Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen), Christina Berg (föredragande), Stefan Norell (föredragande), Leif-Göran Mosell (föredragande)

Helene Hellmark Knutsson anmält förhinder.

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

§ 12 Årsredovisning och bokslut 2023

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS och Christina Berg.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen där bokslutet för 2023 visar att årets resultat uppgår till +2 756 tkr och det Egna kapitalet per 31/12 uppgår till 16 623 tkr.

§ 13 Revisorernas och lekmannarevisorernas berättelser

Stefan Norell informerar muntligt om revisorernas berättelse och det arbete som man har gjort. Det finns inga anmärkningar men några medskick; a) säkerställ dokumentation av ekonomiansvarigs uppdrag b) notera Återstartsstöden kommer att fasas ut under 2023  c) hantering av ändamålsbestämda medel i samband med samgående med Svenska Gång- och Vandrarförbundet.

Leif-Göran Mosell föredrar lekmannarevisorernas rapport som skriftligen lämnats till styrelsen utan några större anmärkningar men några medskick; a) säkerställ kungörelse av rapporter på hemsidan från styrelsens arbete b) behov av ekonomiansvarig i styrelsen.

Revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport kommer finnas i verksamhetsberättelsen samt presenteras på Förbundsårsmötet.

§ 14 Verksamhetsberättelsen arbetsläge

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS. Några medskick görs direkt bland annat från FAv gällande bildval som GS tar med i fortsatta hanteringen.

Styrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att tillsammans med redaktörerna att slutföra verksamhetsberättelsen med möjlighet till samtliga ledamöter att komma med inspel som skickas direkt till redaktörerna.

§ 15 Styrelseförslag till Förbundsårsmötet

Enligt skriftligt underlag som föredras av respektive ansvarig enligt tidigare beslut.

Styrelsen beslutar att

att godkänna styrelseförslagen och generellt ge mandat till respektive ansvarig att slutföra skrivningarna inklusive redaktionella ändringar.

att gällande styrelseförslag 1 ”Stadgarna” skall eventuella principiella ändringar i förslaget godkännas av styrelsen.

att nedanstående styrelseförslag läggs fram till Förbundsårsmötet;

1 Stadgerevision enligt Återremiss och arbetsgrupp.

2 Medlemskap i Svenskt Friluftsliv.

3 Förändring av medlems-sanktions- och övergångsavgifter

4 Åldersgräns vid SM-tävlingar för seniorer.

5 Grenprogram vid SM-tävlingar i OCR, para och gång.

6 Klassindelning parafriidrott. BA och AL.

7 Förändrade krav på dopingkontroll efter rekordprestationer.

8 Möjlighet att tävla i landslagsdräkt där tävlande ej officiellt representerar Svensk Friidrott.

§ 16 Motioner till Förbundsårsmötet och förslag på yttrande

Enligt skriftliga underlag som föredras av respektive ansvarig.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen på utlåtande/svar enligt nedan.

att större ändringar på inriktningen skall godkännas av hela styrelsen och då helst via extra styrelsemöte.

att mindre justeringar och redaktionella ändringar ges presidiet i mandat att hantera.

Sammanställning av inkomna motioner och styrelsens utlåtanden

1 Förstärkt transparens vid val av valberedning/Östsvenska FIF; Avslag

2 Etablering av en utvärderingsprocess av disciplinnämnden/Lidingö; Bifall

3 Återinförande av demokratitorgen i samband med förbundsårsmötet/Lidingö; Bifall

4 Kriterier för val av SM-arrangör/Lidingö; Besvarad, BA och AL

5 Utbildning av distriktsdomare för att få central sanktion vid tävling/Castor och NNIF; Besvarad

6 Statistik landsvägslopp/Kville, IS Göta mfl; Besvarad

7 Översyn av regler/regeltolkningen avprickning i SM-tävlingar/Lidingö; Besvarad

8 Tillägg regelboken Parasport/Trångsviken och Södra Norrlands FIF; Besvarad

9 Jämställdhet inom Mångkamp: Likvärdiga Möjligheter för Pojkar och Flickor/Umedalen; Besvarad

§ 17 Program Förbundsårsmötet

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS där några medskick som gjordes bland annat var;

 1. Viktigt att fokusera på FÅMs huvduppdrag och tid för styrelseförslag och motioner.
 2. Tid i programmet för återrapportering av de motioner som inkom till förra FÅM.
 3. Förberedelser och deltagande på respektive SDF;s årsmöte är värdefullt.
 4. Webinars innan är viktiga och att hitta balans i antal och klustring där tydligt var att Stadgarna behöver ha ett eget ”avsnitt” men också kan vara så att alla inte behöver tas upp.

 

§ 18 Stipendiater Edvin Wide och Ungdomsfonden

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

Styrelsen beslutar

att godkänna juryns förslag på följande stipendiater;

Edvin Wide á 8000 kr vardera till Karl Ottfalk IFK Lidingö och Elsa Sundqvist Upsala IF.

Ungdomsfonden á 6000 vardera till Nora Lindahl Hässelby SK, Melwin Lycke Holm Kils AIK, Sara Winberg Täby IS och Isak Hughes IFK Växjö.

att stipendierna kommer att delas ut i samband med IJSM i Örebro istället för som tidigare vid Förbundsårsmötet.

 

§ 19 Brev från Västerås FK angående psykisk ohälsa

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS som också informerade om hemsidan Frisk Friidrott som har mycket information i ärendet.

Styrelsen beslutar

att ämnet enligt önskemål från Västerås FK kommer att ta tas upp på Förbundsårsmötet i någon form.

att GS tillsammans med Landslagsavdelningen, Föreningsavdelningen och Medicinska kommittén får i uppdrag att ta fram en plan för aktivare arbete under 2024.

§ 20 Nordiska kongressen, deltagare, per capsulam

Styrelsen beslutar

att per capsulam utse JS, KGM, GS och Staffan Movin till deltagare vid den nordiska kongressen i Helsingfors 8-9 mars 2024.

§ 22 Styrelsens arbetsplan för 2024

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen på styrelsens arbetsplan enligt datum nedan.

Fredag 12 april kl 1430-1630 Beslutsmöte: Digitalt

Fredag 10 maj kl 1600-2000 samt lördag 11 maj kl 0900-1300, Strategimöte: Fysiskt Stockholm?

Fredag 14 juni kl 1430-1630 Beslutsmöte: Digitalt

Måndag 1 juli kl 2000-2200 (reservtid vid behov) Beslutsmöte: Digitalt

Fredag-Söndag 16-18 augusti Strategimöte: Göteborg (i samband med Veteran-VM)

Fredag 6 sept kl 1430-1630 Beslutsmöte: Digitalt

Torsdag 10 oktober kl 1430-1630 Beslutsmöte: Digitalt

Fredag 16 november 1600-2000 och lördag 17 november 0900-1200 Strategmöte i Stockholm (I samband med Höstkonferensen som äger rum 17-18 november, lunch-lunch.)

Fredag 13 december kl 1430-1630 Beslutsmöte: Digitalt

Slutet av december (reservtid vid behov) beslutsmöte: Digitalt

Onsdag 22 Januari (prel) 0900-1600 Strategimöte: Stockholm (med ATEA Friidrottsgala)

Fredag 21 februari 1430-1630 Beslutsmöte: Digitalt

Måndag 24 mars 2000-2200 Beslutsmöte: Digitalt

Fredag 28 mars 1600-2000 Strategimöte: Karlstad i samband med Förbundsårsmötet.

Lördag-söndag 29-30 mars Förbundsårsmötet i Karlstad

§ 23 Placeringspolicy

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

Styrelsen beslutar

att godkänna den uppdaterade placeringspolicyn och ger GS och Ekonomiansvarig att tillsammans med presidiet till mötet i april presentera plan för placeringar 2024.

§ 25 Bid-ansökan VM OCR 2025 i Göteborg

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget och lämna in en ansökan om att arrangera OCR-VM i Göteborg 2025. Information och kontakt med GFIF skall tas samt att ekonomiska förutsättningarna enligt budget gäller.

§ 26 SDF-utvärderingen

Enligt skriftligt underlag som föredras av Johan Storåkers, Freja Avebäck och Caroline Gedin som samtliga ingår i arbetsgruppen. Arbetsläget kommer presenteras på Förbundsårsmötet. CG betonar värdet i att arbetet behöver synkas med kansliorganisationen.

§ 29 RF:s och GS:s råd

Enligt skriftliga underlag. Några kommentarer:

 1. RF:s arbete med nya strategin behöver vi följa upp och ge utrymme framöver.
 2. EA:s nya strategi och WA:s World plan på motsvarande sätt och kanske läge ta upp på kommande konferens.
 3. EA:s arbete med safeguarding kommer att diskuteras i ny Pod där Freja Avebäck deltar.
 4. Finnkampens 100-årsjubileum 2025 och möjlighet att använda/profilera i det internationella arbetet.

Svenska Friidrottsförbundet                                                             

Förbundsstyrelsen - Dagordning för styrelsemöte med SFIF:s förbundsstyrelse

Fre 16 feb 2024 1430-1700, Digitalt

 1. Mötets öppnande BES 
  1. Godkännande av dagordning     
  2. Protokollsjusterare              
  3. Föregående protokoll 24/1    
  4. Åtgärdslistan BES     
 2. Inför Förbundsårsmötet 23-24 mars 100
  1. Årsredovisning och bokslut 
  2. Revisorernas inkl Lekmannaberätt 
  3. Verksamhetsberättelse, godk 
  4. Styrelsens förslag 
  5. Motioner förslag yttrande 
  6. Program, ram och spec 
  7. Stipendier, U-fonden, Edvin Wide 
 3. Hantering ”motion” psykisk ohälsa 
 4. Nordiska kongressen, per capsulam 
 5. Förbundskapten efter 2024 
 6. Styrelsens arbetsplan 2024, förslag
 7. Placeringspolicy 
 8. Försäkringssituationen 
 9. Bid-ansökan VM OCR 2025 
 10. SDF-utvärdering, arbetsgruppen 
 11. Disciplinärenden, rapport 
 12. Övriga rapporter (presentation av nyckelpunkter samt ev. frågor)   
  1. GS-rapport                  
  2. RF;s råd 
  3. GS; råd 
 13. Mötets avslutande

                                           

Svenska Friidrottsförbundet

Förbundsstyrelsen - Dagordning för styrelsemöte med SFIF:s förbundsstyrelse

Måndag 18 mars klockan 2000-2130, Digitalt

1. Mötets öppnande BES
a. Godkännande av dagordning
b. Protokollsjusterare

2. Inför Förbundsårsmötet
a. Webbinarium, reflektioner INF, DISK
b. Program och föredragningslista INF, DISK
c. Anmälningar ombud INF
d. Övrigt INF, DISK

3. World Friendship Games INF, DISK, BES
4. Percapsulambeslut, U-kommittén BES
5. Övriga frågor
6. Mötets avslutande

Förbundsstyrelsens styrelsemöte 18 mars 2024

Rapport från styrelsemöte 3/2024 som genomfördes måndagen den 18 mars kl 20.00-21.15 digitalt via teams.  

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Helene Hellmark Knutsson, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), (sekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Tomas Riste (valberedningen)

Karin Grute Movin och Freja Andersdotter (ungdomskommittén) har anmält förhinder.

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 • 32 Inför Förbundsårsmötet

Enligt skriftligt underlag inför Förbundsårsmötet som föredras av GS. Presenterar förslag på programmet såväl övergripande som mer detaljerat. I dagsläget är totalt 87 av 96 möjliga ombud anmälda via SDF varav 55 är män och 32 kvinnor.       

 • 33 World Friendship Games

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS. Inbjudan kom från de ryska arrangörerna för en dryg vecka sedan. Totalt 36 olika idrotter varav friidrotten är en. Noterar att man enligt inbjudan kan representera såväl ett landslag, sin förening som enskild aktiv men att anmälan måste gå via respektive förbund.

Styrelsen beslutar

att inte delta i tävlingen med landslaget.

att förbjuda enskilda aktiva att delta i tävlingen samt ge GS och förbundskapten i uppdrag att diskutera vilka eventuella konsekvenser/straff som ska utdelas om någon enskild ändå bryter mot förbudet. Förslaget från styrelsen är att den deltagande aktive ska bli avstängd från att kunna bli uttagen till landslaget.

 • 34 Percapsulambeslut, Ungdomskommittén

Förbundsstyrelsen beslutar 

att följa rekryteringsgruppens förslag och utse Carl Hedin som ny ordförande (tidigare ledamot), Alessia Balla Umeå IFK, Alva Thunberg IFK Göteborg och Wilma Rosenquist Malmö AI till nya ledamöter i Ungdomskommittén från och med Förbundsårsmötet 23 mars. 

Svenska Friidrottsförbundet                                                             

Förbundsstyrelsen - Dagordning för styrelsemöte med SFIF:s förbundsstyrelse

Fredag 22 mars kl 1600-1930 på Bohusgården, Uddevalla

Uppdrag                                                   Typ                Underlag       Tid [min.]      Föredragande

Version 15 mars

 1. Mötets öppnande -                     
  1. Godkännande av dagordning                 
  2. Protokollsjusterare      
  3. Föreg protokoll 16/2, 18/3 
  4. Åtgärdslistan 
 2. Svenska rekord ”inne och ute” 
 3. Inför FÅM, sista avstämning 
 4. SDF utvärdering, arbgrupp rapport 
 5. Årsrapporten och LOK-stöd 

FIKA och RÖRELSEPAUS                                                                   15 (1745-1800)

 1. Arrangör av Friidrotts-SM 2025 
 2. Trail-EM, bidprocess 
 3. Kanslilokaler, arbetsläge 
 4. Ny Strategi, uppstart o process 
  1. Svensk ”Friidrott Strategi 
  2. RFs ”Strategi 2035” uppstart        
 5. Disciplinärenden 
 6. Övriga rapporter (presentation av nyckelpunkter samt ev. frågor
  1. Nordiska kongressen 
  2. GS-rapport 
  3. Styrelsens kommittéer 
  4. RF;s referensgrupper 
  5. GS; råd 
 7. Övriga frågor inkl nästa möte                                                                 
 8. Mötets avslutande 

Rapport från styrelsemöte 4/2024 som genomfördes fredagen den 22 mars kl 16.00-19.20 på Bohusgården, Uddevalla.   

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Helene Hellmark Knutsson, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen), Magnus Malmsborg  (föredragande), Jan Larsson (föredragande), Hillevi Thor (föredragande)

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet

 • 37 Mötets öppnande

JS öppnar mötet, hälsar alla välkomna till Uddevalla och helgens Förbundsårsmöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen i befintligt skick.

att utse Anna Jonsson till sekreterare och HHK till protokolljusterare.

att godkänna båda föregående protokollen 16 februari och 18 mars.

att ge GS i uppdrag att uppdatera åtgärdslistan enligt föredragningen. 

 • 38 Svenska Rekord inne och ute

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS och BA och med bakgrunden i World Athletics nya sätt att dela in löpgrenar och mångkamper i short track/standard oval track istället för inomhus/utomhus, och som en konsekvens av World Athletics nya sätt att ”bunta ihop” samtliga resultat i hopp- och kastgrenar samt löpgrenar på rakbana.

Förbundsstyrelsen beslutar

att behålla nuvarande principer för svenska rekord vilket innebär att vi skiljer på inomhus och utomhus och att GS får i uppdrag att sätta ihop ett informationsmaterial.

 • 39 Inför Förbundsårsmötet, avstämning

Enligt skriftligt underlag som föredras av JS och GS. Programmet gicks igenom och sista fördelning av uppdragens med betoning att också ajournera mötet för egna överläggningar om och när finns behov.

 • 40 SDF utvärdering, arbetsgrupp rapport

Enligt skriftligt underlag som föredras av HT som presenterar uppdraget, tidsplanen och arbetsläget just nu. Viktigt att vi håller tidsplanen där till mötet i juni där ska ta beslut om en tydlig inriktning om SDF;s framtida uppdrag och finansiering.

 • 41 Årsrapporten och LOK-stödet, rapport

Enligt skriftligt underlag som presenterades av HT. Angående LOK-stödet noteras att Friidrottens barn- och ungdomsverksamhet ser inte ut att återhämta sig efter pandemin utan ligger kvar på ungefär motsvarande nivå som under 2022. Aktivitetsnivån tydligt lägre än 2019. Detta är oroande för barn och unga, för verksamheten och för ekonomin – hos föreningar och förbund.

Positivt att allt fler föreningar svarar på Årsrapporten vilket ger en bättre och säkrare bild, några kommentarer:

 • Fortsatt jämställd ledarsammansättning. Yngre ledare – fler kvinnor, äldre ledare – fler män
 • Verksamheten på många sätt sig lik, men parafriidrott, motion och gång/vandring tar plats. Motsvarande inom arrangemang.
 • Trygghetsindikatorerna stärks samtidigt som det backar inom antidoping
 • Föreningarna mår något lite bättre, går också att se förflyttningar i distrikten.

Förbundsstyrelsen ger eloge för rapporten och kommer följa upp den på kommande möten

 • 42 Arrangör av Friidrotts-SM 2026

Enligt skriftligt underlag som föredras av MM och BA. Två sökande i form av Uppsala kommun/Upsala IF samt Täby kommun/Täby IS. TAK har gjort en grundlig analys och rekommenderar enhälligt att förbundsstyrelsen väljer Uppsala som arrangör av Friidrotts-SM 2026. TAK vill betona att Täbys ansökan är mycket intressant med stort engagemang, men arenan har inte de bästa förutsättningarna och vill ge medskick till Täby om de inte tilldelas SM att med en bättre anpassad arena skulle förutsättningarna förbättras avsevärt.

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Upsala IF och Upsala kommun till arrangörer av Friidrotts-SM 2026.

 • 43 Trail-EM 2026, bidansökan

Enligt skriftligt underlag som föredras av MM. Ett förarbete har gjorts tillsammans med Åre kommun och arrangörerna av Åre fjällmaraton för att se över förutsättningarna för att lämna in en ansökan till European Athletics. I arbetsgruppens slutsatser nämns bland annat ekonomin som den stora utmaningen. ”En osäker budget pekar på att vi saknar närmare 2 Mkr för att arrangemanget ska gå ihop ekonomiskt. Detta på en budget som omsätter totalt mellan 5-6 Mkr. Det kan varken ses som intressant, eller hållbart, att någon av parterna är redo att gå in med den förlusten i projektet.”

Förbundsstyrelsen beslutar

att inte lämna in en ansökan till European Athletics för EM i Traillöpning 2026.

 • 44 Ny strategi, uppstart och process

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS. Såväl RF;s som Svensk Friidrott Verksamhetsinriktning och Strategi gäller i dagsläget till och med 2025. Vi behöver komma igång med vårt eget arbete och samtidigt med möjligheter att göra i det i ”synk” med RF.

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS och presidiet i uppdrag att till Styrelsemötet 10-11 maj ta fram underlag för diskussion och process för Friidrottens nya Strategi samt förslag på hur nuvarande Strategi ska utvärderas samt när nya Strategin ska beslutas och gälla ifrån.

att styrelsen tillsammans med Ledningsgruppen gällande RF;s Strategi 2035 har ett gemensamt möte senast i mitten av april och ge GS i uppdrag att förbereda och sammankalla

 • 45 Disciplinärenden

Föredras muntligt av GS och AJ.

 • 45 Nordiska kongressen, rapport

Enligt skriftligt underlag som föredras av JS och KGM som tillsammans med Staffan Movin och GS var de svenska representanterna. Några kommentarer och medskick;

 • Temadiskussion där Finland noterade att intresset bland ungdomar minskar medan intresset att följa friidrott på TV är stort och tvåa bakom ishockey.
 • Diskuterades att tillsammans lägga fram förslag till World Athletics om möjligheten till fler logotypes på nationella landslagsdräkterna för att öka intäkterna.
 • Nordiska mästerskapen kommer att utvärderas efter årets upplaga som genomförs i Malmö

18-19 maj.

 • Finland och Helsingfors ansöker om att få arrangera EM 2030.
 • 46 GS-rapporten

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

 • 47 RF;s och GS;s råd

Enligt skriftliga underlag. Några medskick;

 1. Anläggningskommittén noterar att finns problem på vissa platser där fotboll och friidrott tränar samtidigt och behövs samordning där föreslås att enklare PM tas fram.

 

 

Svenska Friidrottsförbundet                                                             

Förbundsstyrelsen - Dagordning för konstituerande styrelsemöte med förbundsstyrelsen

Söndag 24 mars 2024 kl 1230-1315, Bohusgården Uddevalla

Uppdrag                                                   Typ                Underlag       Tid [min.]      Föredragande

Version 7 mars

 1. Mötets öppnande
  1. Godkännande av dagordning
  2. Protokollsjusterare
  3. Presentation nya ledamöter
  4. Korta reflektioner av FÅM
 2. Styrelsens konstituering                                           
  1. Val av firmatecknare
  2. Anmälan personalrepresentant
  3. Mötesdatum, kommande
 3. SOK;s årsmöte, representanter
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

 

Rapport från styrelsemöte (konstituerande) 5/2024 som genomfördes söndagen den 24 mars kl 12.00-12.20 på Bohusgården, Uddevalla.   

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Andersdotter, Freja Avebäck, Helene Hellmark Knutsson, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm (digitalt).

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), (sekreterare), Carl Hedin (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen)

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 • 49 Mötets öppnande

JS öppnar mötet, tackar alla för helgens förbundsårsmöte och hälsade FAv extra välkommen som ordinarie ledamot och CH som adjungerad.

Styrelsen beslutar

att utse GS till sekreterare och KGM till protokolljusterare.

 • 50 Förbundsårsmötet

Korta reflektioner från helgen och kommer att tas upp mer på nästa möte då också beslut som fattades kommer att följas upp.

 • 51 Val av firmatecknare

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

Förbundsstyrelsen beslutar

att Svenska Friidrottsförbundets firma tecknas av ordförande, vice ordförande och Stefan Olsson två i förening eller var för sig med någon av övriga styrelseledamöter. För löpande ärenden inom ramen för GS-instruktion tecknas firman av Stefan Olsson för sig.

att utse Christina Berg till firmatecknare, för att teckna skattedeklarationer, pensionsärenden och telefonabonnemang.

att utse Christina Berg, Stefan Olsson, Anna Jonsson, Ellinor Jansson och Björn Lindén att två i förening göra internetbetalningar.

att utse Christina Berg, Stefan Olsson, Anna Jonsson, Ellinor Jansson och Björn Lindén att två i förening teckna konton vid övriga bankärenden

att denna paragraf ska vara omedelbart justerad

 • 52 Anmälan av personalrepresentant

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

Styrelsen beslutar

att följa personalens förslag och utse Anna Jonsson till personalrepresentant i förbundsstyrelsen till och med nästa förbundsårsmöte.

 • 53 Kommande mötesdatum

Enligt skriftligt underlag som presenterades av JS och GS.

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte kommer att genomföras fredag 12 april kl 14.30-16.30 då kommer också bland annat vice ordföranden att utses. 

att mötet därefter fortsatt planeras genomförs fredag 10 maj 1600-2000 och lördag 11 maj 0800-1200 och preliminärt i Stockholm men att GS får i uppdrag att se över om andra alternativ kan vara bättre.

 • 54 SOK;s årsmöte i Stockholm 24 april

Enligt skriftligt underlag som föredras av JS

Styrelsen beslutar

att utse JS och KGM till representanter på Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) årsmöte den 24 april i Stockholm samt att ge dem mandat att agera på mötet.

 

Rapport från styrelsemöte 6/2024 som genomfördes fredagen den 12 april 2024 kl 14.30-16.50 via teams.

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet: Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande), Berndt Andersson, Freja Andersdotter, Freja Avebäck, Helene Hellmark Knutsson, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga: Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant) (sekreterare), Carl Hedin (ungdomskommittén), Andreas Thornell, (valberedningen)

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 57 Mötets öppnande

  a. Godkännande av dagordning
  b. Val av protokollsjusterare
  Styrelsen beslutar att utse Freja Andersdotter till protokolljusterare.
  c. Föregående protokoll 22/3 och 24/3
  Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll.
  d. Åtgärdslistan
  GS föredrar åtgärdslistan enligt skriftligt underlag. Samtliga fyra punkter som gäller april är under bearbetning men inte klara. Dessa fyra punkter flyttas till maj.
  Styrelsen beslutar att ge GS i uppdrag att uppdatera åtgärdslistan enligt föredragningen.

       

 • 58 Val av vice ordföranden i förbundsstyrelsen och val av arbetsutskott
  Styrelsen beslutar att:
  välja Caroline Gedin och Stephan Hammar till vice ordförande i förbundsstyrelsen.
  välja Johan Storåkers till ordförande och Caroline Gedin samt Stephan Hammar till ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott med generalsekreterare Stefan Olsson som adjungerad i sin egenskap av verkställande tjänsteman och huvudföredragande i styrelsen. 

 

 • 59 Val av ledamöter till produktionsbolaget
  JS föredrar punkten och presenterar produktionsbolagets uppdrag och verksamhet. Beslut om ledamöter fattas under styrelsemötet i maj.

 

 • 60 PC-utvärderingen, arbetsgrupp
  JS föredrar punkten enligt skriftligt underlag.
  Styrelsen beslutar att:
  – utse Berndt Andersson och Caroline Gedin till representanter i arbetsgruppen för fortsatta arbete med PC-utvärderingen enligt plan nedan. 

 

 • 61 Förbundsårsmötet

  a. Utvärderingen, rapport
  JS inleder med en kortare reflektion och GS föredrar punkten enligt skriftligt underlag. Totalt var det 71 personer som svarat på utvärderingen.

  b. Allmänna reflektioner
  Styrelsen diskuterade och i stort sett uppfattningen att förbundsårsmötet genomförts på ett bra sätt och i god stämning. Men också att det finns förbättringspotential och vissa saker som behöver åtgärdas. Styrelsen kommer att under hösten börja jobba med nästa års förbundsårsmöte och då ta hänsyn till utvärderingen och olika medskick.

  c. Uppföljning av beslut
  JS och GS föredrar punkten enligt skriftligt underlag. Styrelsen diskuterade de olika beslut som fattades samt de olika uppdrag som det innebär inför nästa års förbundsårsmöte. Gick också igenom de beslut som träder i kraft med omedelbar verkan.

Återremisser där arbetsgrupper för översyner och utredningar behövs:

Motion 1: Förstärkt transparens vid val av valberedning: Tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag till FÅM 2025. 

Motion 2: Etablering av utvärderingsprocess av disciplinnämnden: FS fick i uppdrag att ta fram förslag som skall presenteras på nästa förbundsårsmöte 

Motion 3: Återinförande av demokratitorgen i samband med förbundsårsmöten: Tillsätta en arbetsgrupp med representanter från rörelsen. 

 

 • 62 Kommande styrelsemöten, plan
  GS och JS föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

Styrelsen beslutar att:

– fastställa plan för ordinarie styrelsemöten under kommande året enligt följande: 

Torsdag-fredag 9-10 maj, Stockholm

Fredag 14 juni, digitalt

Fredag-söndag 16-18 augusti, Göteborg

Fredag 6 september, digitalt

Torsdag 10 oktober, digitalt

Fredag-lördag 16-17, Stockholm

Fredag 13 december, digitalt

Onsdag 22 Januari (prel), Stockholm

Fredag 21 februari, digitalt

Måndag 24, digitalt

Fredag 28 mars, Karlstad

 

– förbundsårsmötet genomförs i Karlstad 29–30 mars 2025. 

 

 • 63 Övriga frågor och nästa möte

JS presenterar rapport från RF.

 • 64 Mötets avslutande

JS avslutar mötet.