Annons

Annons

Bemanning 2023/2024

Ordförande

Anders Svanholm, e-post 
Övergripande uppgifter

Ledamöter

Jonas Kirvall
Teknisk rådgivning
Jessica Berlin, 070-371 49 64, e-post
Teknisk rådgivning
Andreas Puskas, 073-088 08 98, e-post 
Teknisk rådgivning
Mats Ahlberg
Sofia Jäger Stenberg                                 
Kansliet, adjungerad 

Uppdragsbeskrivning 

(Uppdaterad Juni 2023) 

Bakgrund och syfte 

Svensk Friidrott har sedan 1997 haft en grupp med expertkompetens inom området anläggningar. Gruppen har under åren haft olika form och benämning men är sedan några år tillbaka titulerad Anläggningskommittén. Den tillsätts och verkar på uppdrag av Svensk Friidrotts förbundsstyrelse.  

Uppdrag 

Anläggningskommittén har ett delegerat uppdrag från förbundsstyrelsen att långsiktigt svara för Svenska Friidrottsförbundets strategiska arbete inom anläggningsområdet.   

Anläggningskommittén ska vara en samtalspartner och källa till kompetens för föreningar, distrikt, offentliga eller privata aktörer som avser bygga, renovera eller utveckla friidrottsanläggningar inom landet.  

Arbetsuppgifter för kommittén: 

Teknisk rådgivning: 

 • Kommittén ger genom sin expertkompetens, grundinformation, vid nybyggnad för att hjälpa föreningar, kommuner och andra aktörer framåt i planerings- och anläggningsarbetet.
 • Kommittén hjälper föreningar och kommuner att bedöma en anläggnings lämplighet för användning och rådgivning gällande underhåll och utveckling av befintliga anläggningar.
 • I all rådgivning beaktas friidrottens regelverk:
 • Tävlingsregler för friidrott
 • WA Competition Rules
 • WA Track and Field Facilities Manual

Rådgivning i beslutsprocesser: 

 • Kommittén kan ge stöd i frågor som rör kommunalt beslutsfattande i anläggningsfrågor till föreningar och kommuner som upplever att de har anläggningsbehov som inte är tillfredsställda.

Information i anläggningsfrågor: 

 • Tillhandahålla en förteckning över inomhusarenor med rundbana och friidrottsarenor med certifikat enligt WA klass 1 och klass 2.
 • Tillhandahålla en förteckning över alla Sveriges utomhus och inomhus anläggningar.
 • Tillhandahålla information om certifiering, besiktning och kontroll.
 • Marknadsföra och synliggöra kommittén genom närvaro vid mötesplatser med föreningar, distriktsförbund och kommuner.
 • Marknadsföra och synliggöra kommittén i branschmedia.
 • Tillhandahålla och uppdatera banmarkeringsritningar för utomhus- och inomhusanläggningar.

Övrigt: 

 • Hålla erforderlig kontakt med Svensk Friidrotts tävlings- och arrangemangskommitté och andra organisationer så som Riksidrottsförbundet och andra specialförbund.
 • På sikt kunna erbjuda rådgivning angående finansieringsmodeller

Anläggningskommittén ger förslag och rekommendationer till förbundsstyrelsen i frågor som är av större strategisk karaktär för svensk friidrott inom kunskapsområdet. Anläggningskommittén har en nära kontakt med svenska representanter i internationella förbund/arbetsgrupper el dyl. som hanterar frågor inom kommitténs intresseområde.  

Kommittén ska genom ordförande lämna förslag till kommande års budget för kommitténs verksamhet.  

Organisation 

Anläggningskommittén ska bestå av fyra till åtta personer med varierande kompetens, däribland minst en person från förbundsstyrelsen som ska vara ordförande. Till kommittén adjungeras minst en person från förbundskansliet. En representant från förbundskansliet ska fungera som kommitténs sekreterare och som första kontaktperson till kommittén i det vardagliga arbetet. 

I anläggningsfrågor som behandlas inom förbundsstyrelsen ska anläggningskommittén fungera som beredande organ. Kommitténs ordförande ser löpande till att Svensk Friidrotts förbundsstyrelse informeras eller involveras i det löpande arbetet. 

Ledamöter i kommittén kan ha professionella/kommersiella uppdrag inom fackområdet utöver sitt ideella engagemang i svensk friidrott. Det är dock av stor vikt att det är tydligt för övriga kommittéledamöter och andra berörda parter om så är fallet och vilken gränsdragning som finns mellan de olika rollerna. Ledamot i kommittén förväntas göra grundläggande guidning, rådgivning inom ramen för kommitténs ideella arbete. Tolkningen av omfattningen avgörs gemensamt av kommittén.   

Mötesfrekvens 

Anläggningskommittén ska ha minst tre arbetsmöten årligen. Därtill genomförs informella kontakter mellan ledamöterna löpande.