Annons

Annons

Lag-SM organiseras av Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) som fastställer alla bestämmelser och beslutar om eventuell tolkning av dessa bestämmelser. Lag-SM genomförs i separata tävlingsklasser för män och kvinnor.

Lag-SM genomförs på en tävlingsdag och omfattar årligen två kvalmatcher och en final. I kvalmatcherna deltar sex lag. Finalen omfattar åtta lag. I finalen deltar de sex främsta lagen från föregående års final samt vinnarna av de två kvalmatcherna. I kvalmatcherna deltar de lag som året före kom 7:a/8:a i finalen, de lag som kom 2:a-5:a i kvalmatcherna samt vinnarna av föregående års division 1-serier i Svenska Friidrottscupen. I Lag-SM kan en förening enbart representeras av ett lag per tävlingsklass.

Anmälningsformulär (används för att bekräfta deltagande eller lämna återbud till Lag-SM)

Grenprogram

Lag-SM-final: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m*, 3000m hinder*, 100/110m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, 4x100m

Lag-SM-kval: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m*, 3000m hinder*, 100/110m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, 4x100m

* Deltagare i 5000m och 3000m hinder måste fylla minst 17 år under kalenderåret.

Antal deltagare

Varje förening ska ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

Arena / utrustning

Match skall arrangeras på arena med allvädersbeläggning med minst sex rundbanor och som har godkänd eltidtagningsanordning med målfoto och som i övrigt har fullgod teknisk utrustning. Den arena där Lag-SM-finalen genomförs bör ha åtta rundbanor.

Gruppindelning

Gruppindelning för Lag-SM-kvalmatcherna görs av SFIF med strävan efter idrottslig balans. (Föregående års individuella resultat i Lag-SM/Lag-SM-kval/Division 1 används som seedningsunderlag.) Hänsyn tas också till att manliga och kvinnliga lag från samma klubb så långt möjligt ska tävla på samma plats.

Arrangörer

I samband med att förening anmäler lag till Lag-SM kan förening också anmäla intresse av att arrangera någon av tävlingarna. Arrangör för Lag-SM-finalen utses vanligtvis med större framförhållning.

Teknisk delegat och jury

I Lag-SM (kval och final) utses teknisk delegat (TD) av SFIF. På kvalmatch fungerar TD som överdomare. Vid finalen ska jury bestående av TD plus två neutrala personer finnas.

Inbjudan och anmälan

Kvalificerad förening ska till SFIF bekräfta sitt deltagande i Lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag.

Bekräftelse av deltagande (eller återbud) ska meddelas Svenska Friidrottsförbundet senast den 27 februari.

Senast i början av mars månad utser SFIF arrangörer för samtliga matcher i Lag-SM.

Efter anmälningstidens utgång fakturerar SFIF anmälningsavgiften till samtliga anmälda föreningar:

  • 2000 kr/lag för de lag som är direktkvalade till Lag-SM-finalen
  • 1000 kr/lag för Lag-SM-kval
  • 1000 kr/lag som gått vidare till Lag-SM-finalen efter kvaltävling

Under april månad betalar SFIF ut anmälningsavgifterna till samtliga arrangörer.

(Anmälningsavgifter betalas tillbaka enbart vid inställd tävling.)

Arrangör ska senast tre veckor före match skicka inbjudan till övriga deltagande föreningar. Kopia av inbjudan ska samtidigt skickas till SFIF.

Inbjudna föreningar ska senast en vecka före match bekräfta sitt deltagande, genom att meddela arrangören en preliminär laguppställning.

Tekniskt möte

Tekniskt möte för de deltagande klubbarnas lagledare skall ledas av teknisk delegat och hållas ej senare än en timme före tävlingsstart.

Laguppställning

Preliminär laguppställning skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.

I Lag-SM (kval och final) ska definitiv laguppställning lämnas vid tekniskt möte, en timme före första start. Om det är tävlingsadministrativt möjligt kan arrangör acceptera ändringar i laguppställning fram till 20 minuter före grenens starttid.

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för Lag-SM (kval och final). Observera särskilt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländska medborgare.

Samtliga tävlande i Lag-SM måste vara behöriga att representera sin förening senast den 15 maj för att få delta.

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i Lag-SM (final eller kvalmatch) nedflyttas laget till Svenska Friidrottscupens division 2 nästkommande år. Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande.

Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri.

Sådana förseningar får dock ej försena eller ändra fastställt tidsprogram.

Lottningsschema

Nedanstående av SFIF fastställt schema för ban-, hopp- och kastordning skall följas.

SFIF genomför i förväg lottdragningen mellan deltagande lag.

 
6 lag (kvaltävlingar)
A
B
C
D
E
F
100, längd, spjut
4
3
6
5
2
1
200, hinder, tresteg
3
5
1
4
6
2
400, 5000, slägga
1
2
5
6
3
4
800, höjd, 4x100
5
4
2
3
1
6
1500, lång häck, kula
6
1
3
2
4
5
kort häck, stav, diskus
2
6
4
1
5
3


8 lag (final) A B
C
D
E
F
G
H
100, 5000, längd 1 2
3
4
5
6
7
8
200, hinder, kula 5 4
7
2
1
8
6
3
400, spjut 3 8
1
6
7
5
2
4
800, stav 8 3
2
7
6
1
4
5
1500, höjd 7 6
5
8
3
4
1
2
kort häck, tresteg 4 5
6
1
2
3
8
7
lång häck, diskus 6 7 4 3 8 2 5 1
4x100, slägga 2 1 8 5 4 7 3 6


Tidsprogram, Lag-SM

Nedanstående av SFIF fastställt tidsprogram skall följas - med faktisk starttid = 00.00 i programmet) såvida ej idrottsplatsens utformning hindrar detta. Vid TV-sänd tävling kan hänsyn också tas till önskemål från det bolag som sänder tävlingen.

KVALTÄVLINGAR (6 LAG)

Tid Löpning Hopp Kast
00.00     M/K Slägga
00.05   M Stav  
00.15   K Tresteg  
00.25   M Höjd  
00.30 K 400m häck  
00.45 M 400m häck    
01.00 M 100m    
01.10 K 100m    
01.25 K 3000m hinder M Längd  
01.45 M 3000m hinder   M/K Diskus
02.00 M 200m    
02.10 K 200m    
02.25 K 800m    
02.30   K Stav  
02.35 M 800m    
02.40   K Längd  
02.45 K 5000m    
03.00   K Höjd  
03.10 M 5000m    
03.30     M/K Spjut
03.35 K 100m häck    
03.40     M/K Kula
03.50 M 110m häck M Tresteg  
04.10 K 400m    
04.20 M 400m    
04.30 K 1500m    
04.40 M 1500m    
04.50 K 4x100m    
05.00 M 4x100m    

FINAL (8 LAG)

Tid Löpning Hopp Kast
00.00 K 100m häck M Stav M Slägga
00.15 M 110m häck K Tresteg K Kula
00.35 K 400m    
00.45 M 400m    
01.10 M 100m   K Slägga
01.20 K 100m    
01.45 K 1500m   M Kula
02.00 M 1500m M Längd  
02.20     K Spjut
02.25 M 3000m hinder    
02.30   M Höjd  
02.45 K 3000m hinder    
03.30     M Spjut
03.35 K 400m häck    
03.40   K Längd  
03.50 M 400m häck    
04.20 M 200m    
04.30 K 200m K Höjd  
04.40 M 5000m   M Diskus
04.50   K Stav  
05.10 K 5000m    
05.30   M Tresteg  
05.40 K 800m    
05.50     K Diskus
06.00 M 800m    
06.25 M 4x100m    
06.40 K 4x100m    

Antal försök

I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut är antalet försök sex per deltagare. I Lag-SM-kvalet genomförs kastgrenarna för män och kvinnor samtidigt och saxas så att kvinnorna först genomför sin första omgång, sedan männens första omgång, sedan kvinnornas andra och så vidare.

Hopphöjder

M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm
M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm

K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm
K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm

Protester

Vid lag-SM-matcher är protesttiden förkortad från gängse 30 minuter till 15 minuter räknat från när resultatet i grenen offentliggjorts.

Poängberäkning

Poäng räknas i varje gren, baserat på placering och med utgångspunkt i antalet deltagande lag. I en match där 6 lag deltar ger grenseger (i individuell gren eller stafett) 6 poäng, andraplats 5 poäng, tredjeplats 4 poäng och så vidare. Tävlande utan giltigt resultat i en gren blir utan placering och ger därmed inte heller någon poäng till laget.

Vid delad grenplacering delas poängen. En delad andraplats i en match med 6 lag ger alltså 4½ poäng till båda lagen. I Lag-SM gäller delad placering även om förstaplatsen i en gren. Inga skiljehopp genomförs alltså vid delad förstaplats i höjd eller stav.

I Lag-SM är lagresultatet summan av lagets poäng i varje gren.

Skiljeregel 

Om två eller flera föreningar uppnår samma slutliga poängsumma i match, avgörs placeringen genom antal grensegrar, därnäst antal andraplaceringar osv.

Om lag ändå fortfarande är lika avgörs placeringen i stafetten.

Priser

Segrande förening i lag-SM, män resp kvinnor, erhåller RF:s mästerskapstecken. Lagmedlemmarna erhåller RF:s mästerskapstecken i miniatyr.

Andra- och tredjeplacerade föreningar i lag-SM erhåller förbundets prisjetonger för SM-tävlingar.

Resultatlista

Fullständig resultatlista från match skall ske på sedvanligt sätt med angivande av samtliga uppnådda resultat samt poängställning efter matchen och skall finnas publicerad på Internet senast 2 timmar efter avslutad match. Arrangör som använder tävlingsadministrationsprogram ska snarast efter avslutad tävling skicka in resultat direkt till Svensk Friidrotts resultatdatabas. Arrangör som inte använder tävlingsadministrationsprogram ska snarast efter avslutad tävling skicka in resultatlista i excelformat till resultat@friidrott.se.

Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar SFIF:s ordinarie tävlingsregler.

Föredragningslista för tekniskt möte

1. Matchen genomföres i enlighet med SFIF:s tävlingsregler och de speciella bestämmelser som fastställts för Lag-SM.
OBS! Tiden för inlämnande av protest är i Lag-SM-kval och Lag-SM-final förkortad från 30 till 15 minuter. Tiden räknas som vanligt från det att resultaten officiellt har kungjorts.

2. Namnuppgift på tävlingsledare………………………………………………………….

Namnuppgift på teknisk ledare………………………………………………………….

Namnuppgift på tävlingssekreterare…………………………………………………….

3. Eventuell tävlingsjury (teknisk delegat + två neutrala personer).
OBS! Jury endast vid Lag-SM-finalen, i Lag-SM-kval fungerar teknisk delegat som överdomare.

4. Matchen genomföres enligt fastställt tidsprogram. Vid avvikelse, som tidigare godkänts av SFIF, skall skäl anges och i majoritet godkännas av närvarande lagledare.

5. Lottning verkställs av SFIF i förväg. Tilldelad bana behålles även om lag eller medlem av lag uteblir. Vid delad placering delas poängen. Något skiljeförfarande genomförs ej. Detta gäller även teknikgrenarna.

6. Antal deltagare. OBS! Högst tre aktiva får dubblera i individuella grenar. Extra deltagare utom tävlan tillåts ej i någon gren.

7. Laguppställning överlämnas vid tekniska mötet till sekreterariatet. Laguppställningen skall innehålla uppgift om födelseår. Eventuell senare ändring kan göras fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt annars senast 20 minuter före grenstart.

8. Poängberäkning - se tävlingsbestämmelserna.

9. Nummerlappar behöver ej användas eftersom de tävlande skall bära resp förenings tävlingsdräkt.

10. Inga föreningsledare eller tränare tillåts vistas på innerplanen under pågående match. Detta gäller även eventuell kastplan.

11. Kontrollera att godkänd eltidtagningsutrustning finns tillgänglig samt att som reserv tillräckligt antal klockor och tidtagare finns för manuell tidtagning.

Kontrollera att det finns tillräckligt antal funktionärer (speciellt bandomare).

Om tillräckligt antal funktionärer ej finns, se till att komplettering sker genom exempelvis gästande föreningsledare. Poängtera det viktiga i att bandomarna är rätt placerade (i kurvor etc) samt att det finns en växelkontrollant per bana/växel under stafetterna. Denna skall vara placerad i jämnhöjd med bortre gränsen av växlingszonen på resp bana.

12. Hopphöjder: Se tävlingsbestämmelserna!

13. Egna redskap får användas om de före tävlingen inlämnats för kontroll och därvid godkänts av tekniske ledaren. Dessa redskap betraktas som arrangörens till dess tävlingen är avslutad. De förvaras av tekniske ledaren och får under tävlingen användas av samtliga deltagare.