Annons

Annons

Tävlingsbestämmelser för Svenska Friidrottscupen

Svenska Friidrottscupen organiseras av Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) som fastställer alla bestämmelser och beslutar om eventuell tolkning av dessa bestämmelser. Svenska Friidrottscupen genomförs i separata tävlingsklasser för män och kvinnor.

Anmälningsformulär (används för att bekräfta deltagande eller lämna återbud till division 1 och/eller anmäla lag till division 2)

Svenska Friidrottscupen delas in i två divisioner på serienivåerna under Lag-SM-kvalet: Division 1, som genomförs på en tävlingsdag, och division 2 som genomförs på två tävlingsdagar. Antalet lag kan variera från år till år, vilket gör att gruppindelning och förutsättningar för upp- och nedflyttning i seriesystemet kan förändras över tid. Division 1 bör i normalläget omfatta tolv manliga och tolv kvinnliga lag som delas in i två sexlagsgrupper, där seriesegrarna flyttas upp till nästkommande års Lag-SM-kval.

I division 2 kan två föreningar bilda ett gemensamt lag och tävla tillsammans.

I Svenska Friidrottscupen kan en förening representeras av ett eller flera lag per tävlingsklass.

Grenprogram

Division 1
Tävlingsdag 1: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder, 100/110m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, 4x100m

Division 2
Tävlingsdag 1: 200m, 800m, 3000m, 2000m hinder, 400m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m
Tävlingsdag 2: 100m, 400m, 1500m, 100/110m häck, stav, längd, kula, slägga, svensk stafett (100+200+300+400m)

Antal deltagare

Varje förening ska ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. I division 1 får högst fem tävlande per lag dubblera, dvs starta i två individuella grenar. Fritt antal dubbleringar gäller i division 2.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

Arena / utrustning

Match skall arrangeras på arena med allvädersbeläggning med minst sex rundbanor och som har godkänd eltidtagningsanordning med målfoto och som i övrigt har fullgod teknisk utrustning.

Gruppindelning

Gruppindelning görs av SFIF med utgångspunkt i de anmälda klubbarnas geografiska hemvist.

Arrangörer

I samband med att förening anmäler lag till Svenska Friidrottscupen kan förening också anmäla intresse av att arrangera någon av tävlingarna.

Inbjudan och anmälan

Kvalificerad förening ska till SFIF bekräfta sitt deltagande i division 1 på särskilt anmälningsformulär, ett per lag.

Ett liknande anmälningsformulär används för anmälan till division 2.

Anmälan/återbud/bekräftelse av deltagande ska meddelas SFIF senast den 27 februari.

I mars månad fastslår SFIF serieindelning och utser arrangörer för samtliga matcher i Svenska Friidrottscupen.

I samband med att serieindelning fastslås fakturerar SFIF anmälningsavgiften 1400 kr/lag till samtliga anmälda föreningar.

(Anmälningsavgifter betalas tillbaka enbart vid inställd tävling.)

Arrangör ska senast tre veckor före match skicka inbjudan till övriga deltagande föreningar. Kopia av inbjudan ska samtidigt skickas till SFIF.

Inbjudna föreningar ska senast en vecka före match bekräfta sitt deltagande, genom att meddela arrangören en preliminär laguppställning.

Efter att matcherna är genomförda betalar SFIF ut anmälningsavgifterna till samtliga arrangörer.

Laguppställning

Preliminär laguppställning skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.

Alla ändringar som kan kommuniceras av deltagande lag senast på tävlingsdagens morgon  bör accepteras. Därutöver bestämmer varje arrangör om ändringar kan tas emot även sedan tävlingen börjat.

Representationsbestämmelser

Utländska medborgare med tävlingstillstånd för svensk förening kan delta i Svenska Friidrottscupen. (Det särskilda tävlingstillståndet för SM-tävling krävs inte.) I division 1 och 2 kan aktiva som bytt förening under pågående säsong delta från och med det datum övergången är bekräftad. Aktiv kan dock inte representera två olika föreningar i Svenska Friidrottscupen under samma tävlingsår.

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i division 1 nedflyttas laget till Svenska Friidrottscupens division 2 nästkommande år. Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande.

Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri.

Lottningsschema

Eftersom antalet lag kan variera från år till år finns inget fastställt lottningsschema (d.v.s. tilldelning av ban-, hopp- och kastordning i de olika grenarna. Arrangör kan med fördel använda av SFIF fastställda lottningsscheman för Lag-SM som förlaga.

Tidsprogram

Varje arrangör ansvarar för att upprätta tidsprogram för match i Svenska Friidrottscupen.

Antal försök

I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut är antalet försök sex per deltagare. Dessa grenar kan med fördel genomföras med män och kvinnor samtidigt och saxas så att kvinnorna först genomför sin första omgång, sedan männens första omgång, sedan kvinnornas andra och så vidare.

Hopphöjder

Höjningsscheman i höjd och stav beslutas av varje arrangör och bör ta hänsyn till de anmälda hopparnas kapacitet.

Poängberäkning

Poäng räknas i varje gren, baserat på placering och med utgångspunkt i antalet deltagande lag. I en match där 6 lag deltar ger grenseger (i individuell gren eller stafett) 6 poäng, andraplats 5 poäng, tredjeplats 4 poäng och så vidare. Tävlande utan giltigt resultat i en gren blir utan placering och ger därmed inte heller någon poäng till laget.

Vid delad grenplacering delas poängen. En delad andraplats i en match med 6 lag ger alltså 4½ poäng till båda lagen. I Svenska Friidrottscupen gäller delad placering även om förstaplatsen i en gren. Inga skiljehopp genomförs alltså vid delad förstaplats i höjd eller stav.

Om något lag uteblir från tävlingsdag 2 i division 2 får lagen poäng med utgångspunkt i det antal lag som deltog under tävlingsdag 1. Grenseger ger alltså 6 poäng även i match 2, även om bara 5 lag kommer till start. I division 2 är lagresultatet summan av lagets poäng i varje gren från båda tävlingsdagarna.

Skiljeregel 

Om två eller flera föreningar uppnår samma slutliga poängsumma i match, avgörs placeringen genom antal grensegrar, därnäst antal andraplaceringar osv.

Om lag ändå fortfarande är lika avgörs placeringen i stafetten.

Resultatlista

Fullständig resultatlista från match skall ske på sedvanligt sätt med angivande av samtliga uppnådda resultat samt poängställning efter matchen och skall finnas publicerad på Internet senast 2 timmar efter avslutad match. Arrangör som använder tävlingsadministrationsprogram ska snarast efter avslutad tävling skicka in resultat direkt till Svensk Friidrotts resultatdatabas. Arrangör som inte använder tävlingsadministrationsprogram ska snarast efter avslutad tävling skicka in resultatlista i excelformat till resultat@friidrott.se.

Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar SFIF:s ordinarie tävlingsregler.

Föredragningslista för tekniskt möte

1. Matchen genomföres i enlighet med SFIF:s tävlingsregler och de speciella bestämmelser som fastställts för Svenska Friidrottscupen

2. Namnuppgift på tävlingsledare………………………………………………………….

Namnuppgift på teknisk ledare………………………………………………………….

Namnuppgift på tävlingssekreterare…………………………………………………….

3. Matchen genomföres enligt fastställt tidsprogram. Ändringar som föreslås under tekniskt möte kan godtas av en majoritet av närvarande lagledare.

4. Lottning, ban-, hopp- och kastordning. Tilldelad bana behålles även om lag eller medlem av lag uteblir.

5. Vid delad placering delas poängen. Något skiljeförfarande genomförs ej. Detta gäller även teknikgrenarna.

6. Antal deltagare. OBS! I division 1 får högst tre aktiva dubblera i individuella grenar. Extra deltagare utom tävlan tillåts ej i någon gren.

7. Laguppställning överlämnas vid tekniska mötet till sekreterariatet. Laguppställningen skall innehålla uppgift om födelseår. Eventuell senare ändring kan göras fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt.

8. Poängberäkning - se tävlingsbestämmelserna.

9. Nummerlappar behöver ej användas eftersom de tävlande skall bära resp förenings tävlingsdräkt.

10. Inga föreningsledare eller tränare tillåts vistas på innerplanen under pågående match. Detta gäller även eventuell kastplan.

11. Kontrollera att godkänd eltidtagningsutrustning finns tillgänglig samt att som reserv tillräckligt antal klockor och tidtagare finns för manuell tidtagning.

Kontrollera att det finns tillräckligt antal funktionärer (speciellt bandomare).

Om tillräckligt antal funktionärer ej finns, se till att komplettering sker genom exempelvis gästande föreningsledare. Poängtera det viktiga i att bandomarna är rätt placerade (i kurvor etc) samt att det finns en växelkontrollant per bana/växel under stafetterna. Denna skall vara placerad i jämnhöjd med bortre gränsen av växlingszonen på resp bana.

12. Hopphöjder: Arrangören redovisar sitt planerade höjningsschema, som kan ändras om det finns stöd för förändring hos en majoritet av närvarande lagledare. Om något lag föreslår en lägre första ingångshöjd bör sådana önskemål alltid tillgodoses.

13. Egna redskap får användas om de före tävlingen inlämnats för kontroll och därvid godkänts av tekniske ledaren. Dessa redskap betraktas som arrangörens till dess tävlingen är avslutad. De förvaras av tekniske ledaren och får under tävlingen användas av samtliga deltagare.