Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Rapport styrelsemöte 26 november

Rapport styrelsemöte 26 november

Rapport från styrelsemöte nr 16/2021 som genomfördes fredagen den 26 november kl.15.30-19.30 fysiskt på Scandic Hotel Star i Sollentuna.

Allmänt

Mötet genomfördes i samband med Ordförandekonferensen som följde under helgen. Karin Grute Movin, Ulrika Pizzeghello och Frida Näsman Fagerström hade anmält frånvaro. Karin Lundgren deltog digitalt.

.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

.

Friskis&Svettis

Ordförande Johan Storåkers och GS Stefan Olsson informerade om samtalen med F&S styrelse och processen i ambition att hitta ett långsiktigt samarbete och samverkan. En vilja finns från båda parter om en gemensam strategi kring bland annat fördelning av det offentliga stödet via RF.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande och GS i mandat att fortsätta och ta fram slutgiltigt förslag i ambitionen att vara klara före årsskiftet.

.

Införande av disciplinnämnd

Styrelsen har under året diskuterat förutsättningar att införa en disciplinnämnd med uppdrag att hantera anmälningar som idag hanteras av styrelsen. Caroline Gedin presenterade förslag på uppdrags- och arbetsbeskrivning. Tanken är att lägga fram ett förslag till beslut till Förbundsårsmötet 2022.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget på uppdrags- och arbetsbeskrivning samt ge GS i uppdrag att stämma av den slutliga skrivningen med juridiska rådet.

.

Inför Förbundsårsmötet 2022

GS Stefan Olsson informerade om arbetsläget inför Förbundsårsmötet den 26-27 mars 2022 som planeras att genomföras i Norrköping.

Följande bruttolista på möjliga styrelseförslag presenterades:

 • Förbundsårsmöte vartannat år
 • Delegering avseende ändringar av tävlingsregler
 • Gång- och Vandringsförbundet, sammangående
 • Nya Tävlingsformer samt ny mästerskapsstruktur för barn och ungdomar
 • Översyn av röstlängdsförfarande och medlemsavgifter
 • Införande av disciplinnämnd i Svensk Friidrott

Styrelsen beslutade

att arbeta vidare med samtliga förslag i nuläget samt fördela uppdragen inom styrelsen där definitivt beslut om vilka förslag som ska skrivas fram tas på styrelsemötet den 21 januari.

att arbetsgruppen fortsätter att arbeta med programmet för Förbundsårsmötet och får mandat att besluta om mötet skall genomföras fysiskt, digitalt eller som en hybrid.

.

Parasport, avtal övertagande

Svensk Friidrott har under det senaste året förberett ett övertagande från Parasportsförbundet och att det ska ske från den 1 januari 2022.

Styrelsen beslutade

att ge GS Stefan Olsson i uppdrag att slutföra förhandlingen och underteckna avtal.

.

PC- och RIG-processer 2022

Såväl fem Prestationscentra inom de olika grengrupperna samt RIG-verksamheten kommer att behöva utvärderas under första halvåret av 2022. Sportchef Dejan Mirkovic kommer att leda arbetet tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika delar av verksamheten.

Styrelsen beslutade

att godkänna presenterade processer och tidsplaner vilket innebär att styrelsen kommer att få ett förslag för beslut senast i juni 2022.

att Caroline Gedin och Berndt Andersson blir styrelsens representanter i arbetsgruppen.

.

Stärkt finansiering, slutrapport

En arbetsgrupp har under året haft i uppdrag att analysera möjligheterna att stärka den egna finansieringen på lång sikt. Marknadschef Jan Larsson presenterade slutrapporten och de områden där man ser störst möjligheter att generera nya och hållbara intäkter över tid. Några av de områdena var, utan inbördes prioritering;

 • Fler medlemmar - medlemsrekrytering
 • Införande av tävlingslicens(er)
 • Löpning och gång – utreda ett sammangående med Gång- och Vandringsförbundet
 • Ökat engagemang och relation till friidrottssupporters
 • Ökat samarbete med landslagsaktiva

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att organisera arbetet samt löpande informera styrelsen om arbetet.

.

Friidrottsgalan, priskategorier

Friidrottsgalans priskategorier har diskuterats utifrån att vår verksamhet ökar i omfattning och nya områden har implementerats. Det kan således finnas anledning att se över förutsättningarna inför framtiden då det även skall matchas med Friidrottsgalans hela program.

Styrelsen beslutade

att Friidrottsgalan 2021 genomförs med nuvarande kategorier samt att GS tillsammans med arbetsgruppen får i uppdrag att göra en översyn till nästa år.

.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Verksamhetsplanering och budget för åren 2022-2023
GS gjorde en kort sammanfattning av läget där budgetprocessen kommer att bli både viktig och utmanande. Såväl verksamhetsplan som budget brukar normalt beslutas på decembermötet men då finns vissa betydande osäkerheter kommer beslut att fattas tidigast på styrelsemötet den 21 januari.

Utmärkelsekommittén, guldmedalj
Christina Liffner informerade om utmärkelsekommitténs resonemang i nuläget och att de återkommer till styrelsemötet 21 januari med förslag på 1-3 kandidater som mottagare av guldmedaljen som utdelas på Förbundsårsmötet.

World Athletics Congress
Ordförande Johan Storåkers deltog på kongressen tillsammans med Karin Grute Movin och Stefan Olsson. Bland annat antogs ett strategiskt dokument, World Plan for Athletics 2022-2030, som finns att läsa på WA:s hemsida. Svenska Friidrottsförbundet anser att det är en bra, väl strukturerad och seriös plan.

JS informerade vidare om att Ryssland rapporteras ha gjort framsteg gällande antidopningsarbetet, men att nationen fortsatt har saker att åtgärda innan en återkomst i WA kan accepteras.

Slutligen berättade JS att ”Safe Guarding” stod i fokus i diskussionerna som föregick kongressen; hur man kan och bör jobba mot trakasserier av olika slag. Vidare framhölls bland annat Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter kopplat till fördelningen av evenemang.

.

Kommande möten

9 december; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

21 januari; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

25-26 februari; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt i samband med Inomhus-SM i Växjö.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png