Annons

Annons

Styrelsemöte 9 december

Här nedan följer en rapport från styrelsemöte nr 17/2021 som genomfördes digitalt via teams torsdagen den 9 december kl.19.45-22.00.

Allmänt
Detta var årets sista ordinarie styrelsemöte där hela styrelsen närvarade.

Beslutsärenden
Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Friskis&Svettis
Ordförande Johan Storåkers och GS Stefan Olsson informerade om att vi nu muntligt är överens om ett fortsatt samarbete där även de ekonomiska förutsättningarna regleras. Ett avtal för perioden 2022-2025 kan nu förberedas.

Styrelsen beslutade

att godkänna huvudprinciperna i avtalet med fokus på fördelning av organisationsstödet och storlek på det grundbidrag som tillfaller SFIF.

att ge GS i uppdrag att slutföra avtalsskrivningen samt också underteckna densamma. Om några större ändringar föreslås ska GS informera ordförande i första hand och därefter styrelsen om så anses nödvändigt.

Antidopingpolicy, uppdatering
Styrelsen diskuterade behovet av att uppdatera nuvarande Antidopingpolicy. Detta med hänvisning till förslaget om att aktiva som är under utredning för brott mot dopingreglerna ej ska vara uttagningsbara i landslaget.

Styrelsen beslutade

att godkänna den uppdaterade Antidopingpolicyn med tillägget gällande ”ej uttagningsbar i landslaget under pågående utredning”. Samt att ge GS i uppdrag att säkerställa kommunikationen på bästa sätt och med fokus på elit- och landslagsverksamheten samt kungörande på hemsidan såväl som nyhet som under policy.

Nya SDF:en, samverkansavtal och uppdragsbeskrivningar
Styrgruppen för införande av nya regionala organisationen, som innebär att vi från den 1 januari 2022 går från 23 till 9 SDF, har under hösten arbetat fram samverkansavtal och uppdragsbeskrivning. Styrelsen diskuterade dokumenten och gjorde smärre justeringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna såväl samverkansavtal som uppdragsbeskrivning samt ge GS i uppdrag att informera respektive nytt SDF.

att ge GS i uppdrag att fortlöpande utvärdera och uppdatera dokumenten.

Motion till SOK:s årsmöte
Styrelsen har under hösten berört och diskuterat möjligheten och behovet av att lämna in en motion till SOK:s årsmöte 2022. Motionen bygger på att SOK tillsätter en utredningsgrupp för att se över ”topp-åtta-kriterierna” och att ett konkret förslag skall finnas till årsmötet 2023 för att kunna användas inför sommar-OS 2024. Flera specialidrottsförbund har visat intresse och det är ambitionen att även få fler att skriva på motionen.

Styrelsen beslutade

att godkänna huvudinriktningen på motionen och ge ordförande Johan Storåkers och GS mandat att slutföra motionen.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Strategi 2025 diskuterades och framför allt summering av de inspel som kom i samband med ordförandekonferensen kopplat till detaljerade mål, styrning och årshjul samt organisation.

Coronasituationen som återigen påverkar vår verksamhet på olika sätt. Kommer bland annat innebära att vi behöver värdera och fatta beslut om och hur bland annat Friidrottsgalan, Nordenkampen och Förbundsårsmötet kan genomföras.

Kommande möten
21 januari; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

25-26 februari; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt i samband ISM i Växjö.

21 mars; Styrelsemöte som kommer att genomföras digitalt.

25 mars; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt i samband med Förbundsårsmötet i Norrköping.

26-27 mars; Förbundsårsmötet som planeras att genomföras fysiskt i Norrköping.

Styrelsemöte 26 november

Rapport från styrelsemöte nr 16/2021 som genomfördes fredagen den 26 november kl.15.30-19.30 fysiskt på Scandic Hotel Star i Sollentuna.

Allmänt
Mötet genomfördes i samband med Ordförandekonferensen som följde under helgen. Karin Grute Movin, Ulrika Pizzeghello och Frida Näsman Fagerström hade anmält frånvaro. Karin Lundgren deltog digitalt.

Beslutsärenden
Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Friskis&Svettis
Ordförande Johan Storåkers och GS Stefan Olsson informerade om samtalen med F&S styrelse och processen i ambition att hitta ett långsiktigt samarbete och samverkan. En vilja finns från båda parter om en gemensam strategi kring bland annat fördelning av det offentliga stödet via RF.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande och GS i mandat att fortsätta och ta fram slutgiltigt förslag i ambitionen att vara klara före årsskiftet.

Införande av disciplinnämnd
Styrelsen har under året diskuterat förutsättningar att införa en disciplinnämnd med uppdrag att hantera anmälningar som idag hanteras av styrelsen. Caroline Gedin presenterade förslag på uppdrags- och arbetsbeskrivning. Tanken är att lägga fram ett förslag till beslut till Förbundsårsmötet 2022.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget på uppdrags- och arbetsbeskrivning samt ge GS i uppdrag att stämma av den slutliga skrivningen med juridiska rådet.

Inför Förbundsårsmötet 2022
GS Stefan Olsson informerade om arbetsläget inför Förbundsårsmötet den 26-27 mars 2022 som planeras att genomföras i Norrköping.

Följande bruttolista på möjliga styrelseförslag presenterades:

Förbundsårsmöte vartannat år
Delegering avseende ändringar av tävlingsregler
Gång- och Vandringsförbundet, sammangående
Nya Tävlingsformer samt ny mästerskapsstruktur för barn och ungdomar
Översyn av röstlängdsförfarande och medlemsavgifter
Införande av disciplinnämnd i Svensk Friidrott
Styrelsen beslutade

att arbeta vidare med samtliga förslag i nuläget samt fördela uppdragen inom styrelsen där definitivt beslut om vilka förslag som ska skrivas fram tas på styrelsemötet den 21 januari.

att arbetsgruppen fortsätter att arbeta med programmet för Förbundsårsmötet och får mandat att besluta om mötet skall genomföras fysiskt, digitalt eller som en hybrid.

Parasport, avtal övertagande
Svensk Friidrott har under det senaste året förberett ett övertagande från Parasportsförbundet och att det ska ske från den 1 januari 2022.

Styrelsen beslutade

att ge GS Stefan Olsson i uppdrag att slutföra förhandlingen och underteckna avtal.

PC- och RIG-processer 2022
Såväl fem Prestationscentra inom de olika grengrupperna samt RIG-verksamheten kommer att behöva utvärderas under första halvåret av 2022. Sportchef Dejan Mirkovic kommer att leda arbetet tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika delar av verksamheten.

Styrelsen beslutade

att godkänna presenterade processer och tidsplaner vilket innebär att styrelsen kommer att få ett förslag för beslut senast i juni 2022.

att Caroline Gedin och Berndt Andersson blir styrelsens representanter i arbetsgruppen.

Stärkt finansiering, slutrapport
En arbetsgrupp har under året haft i uppdrag att analysera möjligheterna att stärka den egna finansieringen på lång sikt. Marknadschef Jan Larsson presenterade slutrapporten och de områden där man ser störst möjligheter att generera nya och hållbara intäkter över tid. Några av de områdena var, utan inbördes prioritering;

Fler medlemmar - medlemsrekrytering
Införande av tävlingslicens(er)
Löpning och gång – utreda ett sammangående med Gång- och Vandringsförbundet
Ökat engagemang och relation till friidrottssupporters
Ökat samarbete med landslagsaktiva
Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att organisera arbetet samt löpande informera styrelsen om arbetet.

Friidrottsgalan, priskategorier
Friidrottsgalans priskategorier har diskuterats utifrån att vår verksamhet ökar i omfattning och nya områden har implementerats. Det kan således finnas anledning att se över förutsättningarna inför framtiden då det även skall matchas med Friidrottsgalans hela program.

Styrelsen beslutade

att Friidrottsgalan 2021 genomförs med nuvarande kategorier samt att GS tillsammans med arbetsgruppen får i uppdrag att göra en översyn till nästa år.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Verksamhetsplanering och budget för åren 2022-2023
GS gjorde en kort sammanfattning av läget där budgetprocessen kommer att bli både viktig och utmanande. Såväl verksamhetsplan som budget brukar normalt beslutas på decembermötet men då finns vissa betydande osäkerheter kommer beslut att fattas tidigast på styrelsemötet den 21 januari.

Utmärkelsekommittén, guldmedalj
Christina Liffner informerade om utmärkelsekommitténs resonemang i nuläget och att de återkommer till styrelsemötet 21 januari med förslag på 1-3 kandidater som mottagare av guldmedaljen som utdelas på Förbundsårsmötet.

World Athletics Congress
Ordförande Johan Storåkers deltog på kongressen tillsammans med Karin Grute Movin och Stefan Olsson. Bland annat antogs ett strategiskt dokument, World Plan for Athletics 2022-2030, som finns att läsa på WA:s hemsida. Svenska Friidrottsförbundet anser att det är en bra, väl strukturerad och seriös plan.

JS informerade vidare om att Ryssland rapporteras ha gjort framsteg gällande antidopningsarbetet, men att nationen fortsatt har saker att åtgärda innan en återkomst i WA kan accepteras.

Slutligen berättade JS att ”Safe Guarding” stod i fokus i diskussionerna som föregick kongressen; hur man kan och bör jobba mot trakasserier av olika slag. Vidare framhölls bland annat Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter kopplat till fördelningen av evenemang.

Kommande möten
9 december; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

21 januari; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

25-26 februari; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt i samband med Inomhus-SM i Växjö.

Styrelsemöte 29 oktober

Rapport från styrelsemöte nr 15/2021 som genomfördes fredagen den 29 oktober fysiskt på förbundskansliet i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Allmänt

Hela styrelsen deltog i mötet varav Anders Svanholm och Frida Näsman Fagerström digitalt.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Friskis&Svettis

Vid Riksidrottsmötet i slutet av maj fick Friskis&Svettis återigen avslag på sin ansökan om att bli ett eget specialidrottsförbund. Sedan augusti månad har vi haft en dialog med F&S riks och flera möten har genomförts för att se hur ett fortsatt framtida samarbete kan se ut och RF:s ekonomiska stöd fördelas.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande Johan Storåkers, vice ordförande Karin Lundgren och GS i mandat att fortsätta dialogen med vissa tydliga medskick och i ambitionen att ha en fortsatt samverkan inom Svenska Friidrottsförbundet.

Strategi 2025

Förbundsårsmötet beslutade i mars om införande av Strategi 2025 och gav då även styrelsen i uppdrag att till hösten återkomma om a) organisation, b) fler och detaljerade mål samt c) styrning och rapportering. Styrelsen har under sommaren och hösten under ledning av vice ordförande Caroline Gedin arbetat med ärendet. Vid ordförandekonferensen den 27-28 november kommer förslagen att presenteras och där ska även ges möjlighet till inspel före beslut fattas slutligt på styrelsemötet den 9 december. Under november månad kommer även förslagen presenteras på hemsidan och i nyhetsbrev.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande Johan Storåkers och GS i uppdrag att se över och revidera framtida kommittéer och råd utifrån de principer, bland annat gällande mandatperioder, som beslutades.

att tillsätta en disciplinnämnd enligt förslag som kommer att läggas fram till förbundsårsmötet 2022.

att komplettera det övergripande målet, 12 procents ökning i LOK-stödsåldrarna, med ytterligare tiotalet detaljerade mål kopplade till Strategin.

att lägga fram ett förslag om styrning och rapportering som baseras på ett årshjul med både fysiska och digitala möjligheter.

Förbundsårsmötet 2022

Det har sedan tidigare beslutats att förbundsårsmötet 2022 skall hållas den 26-27 mars i SM-staden Norrköping och det planeras att genomföras fysiskt. Styrelsen diskuterade såväl programupplägg som potentiella styrelseförslag att lägga fram på mötet.

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att utse en arbetsgrupp för planering av förbundsårsmötet inklusive intressant program utöver årsmötesförhandlingarna. Styrelsen representeras i arbetsgruppen av Frida Näsman Fagerström och Stephan Hammar.

att ge ordförande Johan Storåkers och GS i uppdrag att till novembermötet ta fram en bruttolista på potentiella styrelseförslag inför förbundsårsmötet.

Placeringspolicy

Styrelsen diskuterade förbundets placeringspolicy som senast uppdaterades 2015 och gav några medskick gällande såväl ”risknivå” som storlek på kapital som kan placeras.

Styrelsen beslutade

att ge GS och vice ordförande Karin Lundgren i uppdrag att till novembermötet ta fram förslag på uppdaterad placeringspolicy samt offerter från någon eller några banker.

Folksam GP, arrangörsavtal

Tävlingsserien Folksam GP har genomförts årligen sedan början av 90-talet och fyller en viktig funktion i att skapa intresse för svensk friidrott. Men även för våra elitaktiva att utöver BAUHAUS-galan tävla på hemmaplan mot internationellt motstånd. Intresset för FGP-serien har ökat vilket inte minst syns via tv-siffrorna. Nya avtal till och med år 2025 är tecknade med Folksam och SVT. Fasta arrangörsparter har sedan tiotalet år tillbaka varit Göteborgs Friidrottsförbund, Hässelby SK/Spårvägens FK/Turebergs FK och IF Göta Karlstad. Därutöver finns möjligheten till ytterligare en ambulerande arrangör.

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att inleda dialog om förlängning med befintliga avtalsparter och ett mandat att slutföra förhandlingar i ett nytt avtal inom ramen för nuvarande.

att ge GS i uppdrag att under avtalsperioden upprätta mer formaliserade utvärderingskriterier.

YALA, implementering i ordinarie utbildningsverksamhet

YALA är ett utbildningsprogram för unga ledare som initierades av ungdomsrådet och genomfördes för första gången 2018. Det har sedan dess varit en mycket uppskattad och efterfrågad utbildning. Ulrika Pizzeghello från utbildningskommittén och Michael Pettersson från ungdomsrådet har haft dialog och gemensamt tagit fram ett förslag där YALA i fortsättningen ska ingå i förbundets ordinarie utbildningsverksamhet.

Styrelsen beslutade

att YALA implementeras i ordinarie utbildningsverksamhet från och med år 2022 och att utbildningsansvarig ansvarar för upplägg samt att roller och ansvar fördelas utifrån förslaget.

World Athletics, utmärkelser och nomineringar

Som vanligt under hösten delar organisationer ut olika typer av utmärkelser. World Athletics kommer att dela ut ”Women of the year Award” samt ”Coaching Achivement Award”. Priserna kommer delas ut vid en gala senare under året.

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att nominera Karin Torneklint respektive Vésteinn Hafsteinsson till ovanstående priskategorier.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Verksamhetsplanering och budget för åren 2022-2023

GS gjorde en kort sammanfattning av läget där budgetprocessen kommer att bli både viktig och utmanande. Såväl verksamhetsplan som budget kommer att beslutas på styrelsemötet den 9 december.

European Athletics Congress och Convention

Karin Grute Movin rapporterade tillsammans med Johan Storåkers från mötena i Lausanne i mitten av oktober och presenterade några av de områden som det fokuserades på, bland annat safeguarding som blir allt viktigare internationellt.

Ny regional organisation

Toralf Nilsson, ordförande i styrgruppen, och Björn Lindén från kansliet informerade om arbetsläget och svarade på frågor gällande bland annat avtalsläget.

Kommande möten

Den 26-27 november; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt.

Den 27-28 november; Ordförandekonferens som planeras att genomföras fysiskt.

Den 9 december; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.


Styrelsemöte 24 september

Rapport från styrelsemöte nr 14/2021 som genomfördes digitalt fredagen den 24 september kl. 12.30-17.30.

Allmänt

Hela styrelsen deltog på mötet som återigen genomfördes digitalt. (Planen för hösten är att mötesstrukturen kommer att fortsätta variera mellan fysiskt och digitalt.)

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Ekonomi

Karin Lundgren och GS föredrog prognosen per den 21 mars och övriga ärenden kopplade till ekonomiska förutsättningar inklusive budgetarbetet som kommer att omfatta både 2022 och 2023. Troligen kommer besked om RF-stöd först i november vilket är senare än normalt.

Styrelsen beslutade

att budgeten skall beslutas på styrelsemötet 9 december.

att KL och GS fick i uppdrag att komma med förslag på uppdaterad placeringspolicy till mötet 29 oktober.

att godkänna de försäkringar för förbundet som presenterades.

Kontaktpersoner för de nya SDF:en

Arbetet med den nya regionala organisationen föredrogs av Karin Lundgren och GS. Vidare föreslogs av Johan Storåkers och GS kontaktpersoner för de nya distrikten.

Styrelsen beslutade

att utse följande kontaktpersoner:

Norra Norrland (Norrbotten & Västerbotten): Frida Näsman Fagerström och Anders Svanholm

Södra Norrland (Jämtland/Härjedalen, Ångermanland & Medelpad): Anders Svanholm och Caroline Gedin

Mellansvenska (Uppland, Dalarna, Gästrikland & Hälsingland): Stephan Hammar och Karin Grute Movin

Gotland-Stockholm: Karin Grute Movin och Berndt Andersson

Södra Svealand (Värmland, Närke, Västmanland & Södermanland): Stephan Hammar och Ulrika Pizzeghello

ÖstSvenska (Östergötland, Småland, Blekinge): Ulrika Pizzeghello och Bo Sjölander

VästSvenska (Bohuslän-Dal, Västergötland, Halland): Karin Lundgren och Frida Näsman Fagerström

Göteborg: Berndt Andersson och Johan Storåkers

Skåne: Caroline Gedin och Bo Sjölander

Ordförandekonferensen

Upplägg och plan för årets ordförandekonferens föredrogs av GS.

Styrelsen beslutade

att Ordförandekonferensen skall genomföras 27-28 november på Scandic Star Hotel i Sollentuna och att 50-talet personer totalt skall bjudas in med fokus på nya distrikten.

PC-verksamheten

Ulrika Pizzeghello och Berndt Andersson föredrog och presenterade förslag om utvärdering av våra Prestationscentra (PC) samt strategi för våra Elitidrottsmiljöer.

Styrelsen beslutade

att tillämpa utvärderingsprocessen och att utvärderingsmallen tillämpas from 2022 baserat på 2021 års verksamhet.

att ge sportchefen i uppdrag att uppdatera uppdragsbeskrivningen för PC samt förankra utvärderingsmallen och enas om vilka nyckelfaktorer som ska ingå med samtliga PC-ansvariga och redogöra för förslaget till styrelsemötet i november.
att ge sportchefen i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner och göra en behovsanalys kring stöd/budget till elitidrottsmiljöerna.

att ge GS och sportchef i uppdrag att ta fram en plan för hantering av PC avtal och en strategi och plan för hur en process ska se ut vid byte av PC-ort.

World Athletics Congress

World Athletics Congress brukar traditionellt genomföras i samband med VM men då årets upplaga har flyttats till 2021 bestämdes att kongressen kommer att genomföras digitalt 15-17 november.

Styrelsen beslutade

att utse Johan Storåkers, Karin Grute Movin och GS till delegater.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Finnkampen

GS gjorde en kort sammanfattning och noterade att det var ett lyckat arrangemang efter förutsättningarna med bland annat cirka 4 500 åskådare (maxantal) per dag. Det arbetas med utvärderingen som kommer att presenteras på mötet den 29 oktober.

Kraftmätningen

Rekorddeltagande med totalt 57 lag i kvaltävlingarna varav 24 kvalificerade sig till finalen som arrangerades av Täby IS och som fick mycket beröm för en väl genomförd tävling.

Parafriidrott, implementering

Frida Näsman Fagerström och Berndt Andersson informerade att processen går enligt plan och att avtalsskrivning är nära förestående. Övertagandet skall ske från den 1 januari 2022.

IdrottOnline och hemsidesfunktionen

Mathias Karlsson (kommunikationsansvarig) informerade om arbetsläget efter RF:s plötsliga beslut i början av september att lägga ner hemsidesfunktionen i IdrottOnline vid årsskiftet 2022/2023. I nuläget inhämtas mer information gällande konsekvenser och möjligheter framåt.

Kommande möten

29 oktober; Planeras att genomföras fysiskt.

26-27 november; Planeras att genomföras fysiskt.

9 december; Planeras att genomföras digitalt.

Styrelsemöte 26-27 augusti

Rapport från styrelsemöte nr 13/2021 som genomfördes i samband med Friidrotts-SM i Borås torsdagen den 26 augusti kl 1500-2015 samt fredagen 27 augusti kl.0800-1315.

Allmänt

Efter att under det senaste dryga året genomfört alla möten digitalt och via Teams var det äntligen dags att återigen få träffas. Något som uppskattades mycket av alla och inte minst av Caroline Gedin och Frida Näsman Fagerström som nyvaldes på förbundsårsmötet i mars och nu äntligen fick träffa sina styrelsekollegor ”fysiskt”.


Enligt tradition och planering genomfördes ett tvådagarsmöte i samband med Friidrotts-SM. I år ägnades hela torsdagen åt att diskutera fortsatta arbetet och process med Strategi 2025 under ledning av Caroline Gedin.

Beslutsärenden

Mötet hade relativt få ärenden av den karaktären, men några beslut fattades och då bland annat följande:

RF:s förbundsutvecklingsplan år 2022-2023

Avdelningschef Hillevi Thor föredrog arbetet med förbundsutvecklingsplanen 2022-2023 som ska lämnas in till Riksidrottsförbundet senast den 1 september. Planen går i linje och samklang med Friidrottens Strategi 2025 samt arbetet med att bland annat implementera parafriidrott samt den nya regionala organisationen. I planen ligger även att vi kommer att ansöka om projektstöd inom RF.
Styrelsen beslutade att ge GS i uppdrag att slutföra arbetet med planen och skicka in den till RF.

RF Återstartsstöd och plan år 2021-2022

Hillevi Thor föredrog arbetet med att ta fram en fördelning av återstartsstöd (kopplat till Covid 19) samt de aktiviteter som kommer att prioriteras. Totalt är det ca 5,5 mkr som vi fått ta del av för att säkerställa rekrytering och nyrekrytering av aktiva, framför allt ungdomar, men även ledare och tränare. Förslaget bygger på att 65% kommer att användas som stöd till föreningarna, 25% till SDF och 10% till SFIF.
Styrelsen beslutade att godkänna planen och ge GS i uppdrag att verkställa det fortsatta arbetet.

RF/SISU:s råd och referensgrupper 2021-2023

Samtliga idrotter har getts möjlighet att nominera kandidater till de olika sju olika råd och referensgrupper som RF/SISU kommer att tillsätta under hösten.
Styrelsen beslutade att nominera till följande fyra råd:

Anläggningsrådet; Stephan Hammar nomineras.
Internationella rådet; Karin Grute Movin nomineras.
Översyn av RF/SISU:s distriktsstruktur; Ulrika Pizzeghello nomineras.
Idrottens skiljenämnd; Thore Brolin nomineras.
Europeiska Friidrottsförbundets kongress 14-16 oktober

Kommer att hållas i Lausanne tillsammans med Convention där flera olika teman och frågor kommer att diskuteras. Styrelsen beslutade att utse Johan Storåkers, Anna Palmerius och Stefan Olsson som representanter för Svensk Friidrott.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Landslagsavdelningen

Förbundskapten Karin Torneklint redogjorde för sommarens mästerskap och kunde konstatera att det varit stora framgångar och många fina prestationer både på OS och olika juniormästerskap. Men även att flera olika mästerskap blivit inställda eller flyttade till kommande år.
Tillträdande förbundskapten Kajsa Bergqvist gjorde en kortare presentation där hon även kort lyfte några tankar och idéer inför framtiden.
Både Karin och Kajsa betonade att det nya rankingsystemet från World Athletics kommer att påverka tävlingsplaneringen på olika sätt framöver och där det blir än viktigare med när ”värdetävlingar” ligger i tiden då det kommer avgöra möjligheten för många aktiva att kvala till internationella mästerskap.

Finnkampen

Marknadschef Jan Larsson gav en uppdatering av arbetsläget med en vecka kvar till årets evenemang på Stockholms Stadion och betonade värdet av Finnkampen för hela svenska friidrotten. Vi kommer att kunna ta in totalt ca 4500 personer/dag.

Ny regional organisation

Karin Lundgren och Stefan Olsson redovisade arbetsläget och hur långt man har kommit i de olika nya distrikten. Vid ordförandekonferensen den 27-28 november kommer stor vikt att läggas på den här frågan.

SM-tävlingar

Flera positiva rapporter redovisades från sommarens olika SM-arrangemang där bland annat första upplagan av RM i hinderbanelöpning (OCR) genomförts med Eskilstuna Friidrott som arrangörer. Ett mycket uppskattat och väl genomfört ”debutarrangemang”. Även övriga, hittills genomförda, SM-tävlingar har rönt uppskattning.

Kommande möten

24 september. Kommer preliminärt att genomföras digitalt.

29 oktober. Planeras att genomföras fysiskt om möjligheter ges.

Styrelsemöte 15 juni

Här nedan en rapport från styrelsemöte nr 11/2021 som genomfördes tisdag 15 juni klockan 15.00-19.10 via Teams.

Allmänt
Inledningen av mötet handlade mycket om summering och erfarenheter från årets Riksidrottsmöte som genomfördes i slutet av maj. Hur kommer de olika besluten att påverka Svensk Friidrott framöver?

Beslutsärenden
Dagens möte hade relativt få ärenden av den karaktären men några beslut fattades och bland annat:

SDF-stödet kommer att bestå av tre olika parametrar i form av

Grundstöd som kommer vara lika stort för samtliga nio specialidrottsdistriktsförbund (SDF).
Verksamhetsstöd som baseras på antal LOK-stödstillfällen och antal LOK-föreningar inom respektive SDF.
Resestöd som baseras på yta och LOK-stödstillfällen.
Modellen kommer i första hand att gälla för perioden 2022-2024.

European Athletics Awards

EA delar årligen ut ett antal utmärkelser där samtliga 51 nationsförbund har möjlighet att ansöka. Utmärkelsekommittén hade i samråd med internationella kommittén och landslagsavdelningen tagit fram förslag på nomineringar som styrelsen ställde sig bakom. Namnen kommer att kungöras i samband med ansökningarna som skall lämnas in under sensommaren. Men kan notera att vi kommer nominera till följande priskategorier: Golden Pin, Member Federation Award, Women Leadership Award och Coaching Award.

Styrelsens kommittéer

Varje år görs en genomlysning av uppdragsbeskrivningarna och bemanningen för våra kommittéer. Nu var det dags igen och styrelsen ställde sig bakom såväl föreslagna revideringar av uppdragsbeskrivningar som bemanningar. Angående samtliga namn hänvisas till hemsidan. Noteras bör att styrelsen under hösten kommer att göra en större översyn av hela organisationen, inklusive kommittéer och råd.

Rapporter i urval
Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Ekonomisk prognos

Prognosen har reviderats utifrån kända fakta och de största förändringarna gentemot tidigare prognos är framför allt att publikintäkter för Finnkampen har räknats ned samt att sanktionsavgifter för såväl motionslopp som arenatävlingar har ”nollats” efter tidigare beslut i styrelsen. Prognosen är fortsatt i god samklang med budgeten för året vilken i stort visar på ett ”nollresultat”.

Nordiska kongressen

Vi har sedan många år ett samarbete mellan de nordiska länderna. Årets kongress genomfördes den 11 juni och det skedde digitalt. Vår motion om att införa viktkastning i Nordenkampen från 2022 (då den arrangeras i Uppsala) bifölls. Motionen om att stärka det nordiska samarbetet framöver och behovet av resurser återremitterades. Det kan även informeras om att Sverige kommer att vara värdland för det nordiska samarbetet från hösten 2021 och fram till kongressen 2022.

Kommande möten
28 juni: Kortare digitalt styrelsemöte som avstämning inför sommaren.

26-27 augusti: Tvådagarsmöte som planeras att genomföras fysiskt i samband med SM i Borås där Strategi 2025 och framtida organisation kommer att vara högt på agendan.

Styrelsemöte 21 maj

På styrelsemötet den 21 maj låg mycket av fokus på det stundande Riksidrottsmötet. Givetvis diskuterades även coronasituationen och beslut fattades om att inga sanktionsavgifter tas ut av arrangörer under 2021. Här en sammanfattning av styrelsemötet.

Även det andra ordinarie mötet med den nya styrelsen hade fullt deltagande och genomfördes helt digitalt via Teams. Den nya styrelsegruppen har fortfarande inte träffats fysiskt men förhoppningsvis ska det bli möjligt inom de närmaste månaderna.

Stort fokus låg i fredags på förberedelserna inför Riksidrottsmötet som kommer att genomföras den 28-30 maj och som du kan läsa mera om på friidrott.se under de kommande dagarna. Helt klart är att det kommer att bli spännande och det är många stora frågor på agendan vilka på olika sätt även kommer att påverka svensk friidrott.

Styrelsen diskuterade även förbundets organisation och fortsätter framöver det arbetet. I analysen kommer det att tas betydande hänsyn till Strategi 2025 och den nya regionala organisationen.

Styrelsen beslutade vidare om fördelningen av representation på SM-tävlingar samt uppdragen som överledare vid mästerskap och landskamper. Det togs även beslut om styrelsens egen arbetsordning, GS-instruktion och om en uppförandekod för alla som är involverade i och representerar förbundet på olika sätt. Koden gäller till exempel styrelsen, kommittéer, landslagsledare och personalen på förbundskansliet.

Sedan många år tillbaka har vi ett bra samarbete inom Norden och den 11 juni genomförs årets nordiska kongress. Styrelsen har lämnat in tre olika motioner som i korthet gäller:

Införande av viktkastning på Nordenkampen.
Skapande av ett projekt för att ytterligare stärka det nordiska samarbetet framöver.
Tillsättande av en arbetsgrupp som verkar för och lyfter frågorna om en hållbar friidrott i det internationella perspektivet.
Coronasituationen var förstås också uppe till diskussion och i det sammanhanget beslutade styrelsen att det inte kommer att tas ut några sanktionsavgifter för vare sig motionslopp eller arenatävlingar under hela 2021. Styrelsen har den största respekt och förståelse för den situation som föreningar och arrangörer befinner sig i och vill underlätta för arrangörer att komma igång med tävlingsverksamhet igen, givet att möjligheterna finns. Nu finns en tydlig förhoppning om att förutsättningar framöver kommer att ges.

Styrelsen beslutade även att en arbetsgrupp får i uppdrag att se över hur disciplinärenden ska hanteras framöver. Gruppen förväntas lägga fram ett förslag under hösten.

Därutöver lämnades även ett flertal rapporter, bland annat om:

Rekrytering av ny förbundskapten efter Karin Torneklint som slutar efter säsongen.
Den nya regionala organisationen och arbetet att gå från 23 till 9 distrikt från den 1 januari 2022.
Finansieringsgruppens arbete att se över möjligheterna till nya intäkter i framtiden.
Arbetsläget gällande framtagandet av en digital utbildningsplattform.
Finnkampen 2021 som ska genomföras på Stockholms stadion den 4-5 september.
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 15 juni och planeras även det att hållas digitalt.

Styrelsemöte 26 mars

Sista styrelsemötet med ”gamla” styrelsen hade en tydlig inriktning på avrapportering från olika arbetsgrupper och projekt. Men några beslut fattades också. Det största och viktigaste var förstås att utse Söderhamn till värdstad för Friidrotts-SM 2023. Söderhamn genomförde ett strålande SM 2015 och nu är det alltså dags igen. Ser redan fram mot en härlig friidrottsfest på Hällåsen.

Styrelsen beslutade också att utse Karin Grute Movin och Stephan Hammar som våra ombud till SOK;s (Sveriges Olympiska Kommitté) årsmöte som genomförs digitalt 20 april. Vi har nominerat Johan Storåkers som ledamot och avvaktar fortsatt valberedningens förslag. Styrelsen informerades om och diskuterade kring det kommande Riksidrottsmötet som äger rum 28-30 maj. Det kommer på många sätt att bli väldigt viktigt så finns anledning att återkomma i ärendet.

I övrigt rapporterades bland annat gällande följande områden;
-Finnkampen 2021 som arrangeras på Stockholms Stadion 4-5 september och där ambitionen och förhoppningen är publik på läktarna. Biljettförsäljningen har hittills gått väldigt bra!
-Coronapandemin, arbetsläge och status där olika scenarios framöver diskuterades.
-Parafriidrotten och fortsatta implementeringen till övertagandet från 1 januari 2022.
-OCR-löpningen och även där arbete med implementering för att ha en ökad verksamhet i gång redan i sommar.
-Projektet med kvinnliga elittränare skall tas vidare utifrån de direktiv som styrelsen beslutat om och där projektledning och resurser behöver diskuteras ytterligare.
-Inomhus-EM i Torun som bjöd på fina insatser och prestationer men också innebar utmaningar med tanke på Coronasituationen. Heders till EA och de polska arrangörerna som såg till att det blev ett mästerskap.
-Rekrytering av nu förbundskapten efter Karin Torneklint som slutar efter säsongen fortskrider och ambitionen är att presentera en efterträdare under maj månad.
-Arbetsgruppen gällande stärkt finansiering presenterade arbetsläget med fokus av analys på längre sikt för att få en bild av läget.
Styrelsemöte 28 mars:
Det första mötet med nya styrelsen och mest en introduktion är Caroline Gedin och Frida Näsman Fagerström fick möjlighet att presentera sig. Beslutades också att
-utse GS, ordförande och vice ordförande firmatecknare.
-nästkommande styrelsemöten kommer att äga rum 23 april samt 21 maj. Vid aprilmötet kommer också mötesagendan för hela verksamhetsåret fram till nästa Förbundsårsmöte att sättas.

Styrelsemöte 19 februari

Förbundsstyrelsen hade 19 februari sitt tredje möte för året. Normalt brukar det här mötet genomföras under två dagar och i samband med Inomhus-SM. Men liksom de senaste gångerna genomfördes mötet digitalt via teams. Full uppslutning med hela styrelsen närvarande under de fem timmar som mötet pågick.
Den här tiden på året innebär förstås stort fokus på årsredovisning, verksamhetsberättelse 2020 och planering inför kommande Förbundsårsmöte som alltså kommer genomföras digitalt lördag 27 mars enligt tidigare beslut. Veckan innan kommer ett antal seminarier att arrangeras där bland annat valberedningens förslag, styrelsens förslag och motioner kommer presenteras.

Samtliga styrelseförslag (fyra nya och sju bordlagda från 2020) och svar på motioner (fem nya och fem bordlagda) kommer att presenteras på hemsidan senast 5 mars. Ekonomiskt gjorde förbundet en vinst för året på 1,9 mkr vilket innebär att resultatet var bättre än budget vilket till största delen beror på att landslagsverksamheten i princip helt ställdes in. Noteras kan att för första gången i förbundets historia och godkändes årsredovisningen via digital signering.
Veckan efter Förbundsårsmötet kommer vi att genomföra en digital ”gala” där olika typer av utmärkelser, stipendier och priser kommer att delas ut och uppmärksammas.

I övrigt från mötet kan bland annat rapporteras att
-arbetet med digital utbildningsplattform fortsätter och där olika alternativ och budget skall presenteras på styrelsemötet i maj.
-kansliets struktur och organisation diskuterades med tanke på kommande Strategi 2025 och Ny regional organisation.
-rekrytering av ny förbundskapten pågår och där ambitionen är att göra klart och presentera den nya förbundskaptenen under maj månad och där arbetet börjar 1 oktober.
Nästa ordinarie styrelsemöten äger rum 22 mars (enbart sista förberedelserna inför FÅM) samt 26 mars då med full agenda och dagordning.
Styrelsemöte 22 januari:
Inför Förbundsårsmötet 2021
Styrelsen beslutade att förbundsårsmötet 2021 kommer att genomföras under en dag och att det blir lördagen den 27 mars. Bestämdes också Förbundets arbetsgrupp för årsmötet kommer att jobba vidare med upplägget. Mer information om inbjudan, handlingar, motioner och valberedningens arbete uppdateras fortlöpande via

Sedan tidigare har informerats om att mötet kommer att genomföras digitalt.

Införande av Disciplinnämnd
Styrelsen beslutade om att införa en ”nationell” disciplinnämnd som ska ta över det ansvar som SDF har idag. Med anledning av införande av en ny regional organisation och framtagande av nio nya distrikt ser styrelsen ett bra tillfälle till att ändra i stadgarna genom att överföra ansvaret för prövningsrätten till Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Därmed även underlätta för våra nya SDF då vi upplever att det varit svårt att både förstå uppdraget och att hitta kompetens för att klara eventuella ärenden.

Nordiska kongressen den 19-20 mars 2021
I nuläget planeras inte för att några motioner från Sverige kommer att lämnas in. Vi var flitiga förra året med totalt sex motioner varav fyra med anknytning till det gemensamma tävlingsutbudet på landslagsnivå som funnits i många år och i vissa fall behöver ses över.

Rapporter
Arbetsläget gällande Strategi 2025 och Ny regional organisation redovisades. Strategi 2025 kommer det att beslutas om på förbundsårsmötet som den nya Verksamhetsinriktningen för perioden 2021-2025. Även Ny regional organisation kommer att vara uppe för beslut på FÅM då de nya distrikten skall vara helt klara.

Sedvanligt lämnades även rapporter från GS, de kommittéer som styrelsen tillsatt samt de olika råd och arbetsgrupper som GS förfogar över.