Annons

Annons

Rapport från styrelsemöte 1/2023 som genomfördes onsdagen den 25 januari kl 0900-1530 på Förbundskansliet, Heliosgatan 3.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen).

Föredragande; Jan Larsson, Christina Liffner

Återbud; Karin Grute Movin

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 2a Budgetförslag 2023

Jan Larsson föredrar punkten enligt skriftligt underlag. Budgeten har tagits upp vid två tidigare möten eftersom styrelsen varit orolig över att man inte uppnått budget i balans över två år.

Det nya förslaget visar ett resultat på plus 2,1 miljoner. Korrigeringar både på intäkts- och kostnadssidan.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

- godkänna förslag till budget 2023 som visar en vinst på 2,1 mkr

- att ge GS i uppdrag att till styrelsemötet i maj återkomma med en rapport och utkast till budget för verksamhetsåren 2024 och 2025 där en översyn av kansliorganisationen inkluderas.

- att styrelsen initierar en diskussion gällande ambitionsnivån för resultat 2024 och 2025 inklusive storlek på det egna kapitalet.

 

 • 2b Verksamhetsplan och Strategiskt Prioriterade Aktiviteter

GS och JL föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

- att Strategiskt Prioriterade Aktiviteter skall införas redan 2023 samt att GS till nästa möte återkomera med förslag på aktiviteter.

- att ge GS i uppdrag att till februarimötet ta fram förslag på Verksamhetsplan 2023.

 

 • 3 Ledarsatsningen

Ulrika Pizzeghello föredragande. Satsningen görs med medel från Återstartsstöd.

 

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att godkänna projektplanen för ledarsatsningen, med tillägg att mer specificerade aktiviteter samt tidsplaner för respektive deluppdrag kommer att utformas av respektive arbetsgrupp

- att ge GS i uppdrag att snarast rekrytera projektledare till ledarsatsningen

- att ge GS i uppdrag att snarast tillsätta styrgrupp

- att ge Utbildningskommittén i uppdrag att tillsätta arbetsgrupper

 

 

 • 4a Bokslut, prognos

GS föredrar punkten enligt skriftligt underlag. Noteras att den senaste prognosen visar ett underskott på 7 mkr att jämföra med 7,5 mkr vid mötet i december. Dvs en förbättring av resultatet med ca 500 tkr. Skillnaderna är ffa en försiktighet i tidigare prognoser samt besparing på ett antal aktiviteter.

 

 • 4c Förbundsårsmötet, inkomna motioner

FS diskuterar de nio motioner som inkommit i rätt tid och fördelar ansvar för fortsatt hantering.

 

 • 4d Förbundsårsmötet, styrelsens förslag

FS diskuterar den bruttolista på styrelseförslag som har tagits fram och uppdrar till ansvariga för de olika förslagen att återkomma till nästa möte med skarpa skrivningar för slutgiltiga beslut.

 

 • 4e Förbundsårsmötet, information från Valberedningen

Tomas Riste informerar om att det inkommit totalt 20 nomineringar totalt från SDF och föreningar.

 

 • 4h Svenska Friidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld

Christina Liffner från Utmärkelsekommittén föredrar ärendet.

 

Förbundsstyrelsen beslutar att

tilldela Kenth Olsson, Klippan, Svenska Friidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld. Beslutet är enhälligt.

 

 • 5b Representation, internationella mötesplatser

JS föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar om följande representation:

- Inomhus-EM i Istanbul den 2-5 mars: Johan Storåkers.

- Nordiska kongressen i Köpenhamn den 10-11 mars:, Karin Grute Movin, Stefan Olsson och Johan Storåkers som kompletteras med Staffan Movin eller Curt Högberg.
- EAA:s kongress i Belgrad den 22 april: Stefan Olsson, Anna Palmerius samt förbundsstyrelsens ordförande.

 

 • 5c European Athletics Golden Pin

Christina Liffner föredrar enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar att:

nominera Jan Engström till EA;s utmärkelse Golden Pin 2023 för sitt arbete inom antidoping på nationell och internationell nivå.

 

 • 6 Svenska Gång- och Vandraförbundet, sammangående

Anders Svanholm föredrar enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar att:

- ge AS, FA och GS mandat att företräda styrelsen i fortsatta förhandlingar med SVGF kopplat frågeställningar gällande ekonomi samt övriga praktiska frågor enligt att-satser i det skriftliga underlaget.

- Återrapportering skall ske till styrelsen fortlöpande under arbetets gång.

 

 

 

 

 

Rapport från styrelsemöte 2/2023 som genomfördes fredagen 17 februari kl 16.00-20.20 samt lördagen 18 februari kl 08.30-11.20 på Scandic Hotel Triangeln i Malmö.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin, Karin Grute Movin, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Anders Prytz (valberedningen).

Föredragande; Christina Berg, Pia Bosdotter Olson, Stefan Norell, Dejan Mirkovic, Kajsa Bergqvist, Mathias Karlsson, Magnus Malmsborg                  

Återbud; Stephan Hammar

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 10a Inför Förbundsårsmötet - Årsredovisning och bokslut

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS och Christina Berg. Årets resultat blir -6869 tkr att jämföra med budget på -8091 tkr vilket innebär att det egna kapitalet per 31/12 2022 uppgår till 13 867 tkr.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna och underteckna årsredovisningen för 2022 enligt bilaga i form av förvaltningsberättelse och bokslut.

 

 • 10c Inför Förbundsårsmötet - Verksamhetsberättelsen

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att tillsammans med redaktörerna slutföra framtagande av Verksamhetsberättelsen för 2022 utifrån de inspel och kommentarer som styrelsen skickar med.

att den skall vara klar och presenteras på hemsidan senast 4 mars och då också biläggas handlingarna inför Förbundsårsmötet.

 

 • 10d Inför Förbundsårsmötet - Motioner, förslag på yttrande

Enligt skriftliga underlag som presenteras av ansvarig för respektive motion/yttrande.

 

Styrelsen beslutar

att svara på och hantera motionerna enligt diskussion på mötet samt ge GS i uppdrag att kungöra svaren på hemsidan så snart som möjligt och senast tre veckor enligt Förbundsårsmötet.

 

 • 10e Inför Förbundsårsmötet - Styrelseförslag

Enligt skriftliga underlag som presenteras av ansvarig för respektive förslag.

 

Styrelsen beslutar

att hantera styrelseförslagen enligt diskussionen på mötet samt ge GS i uppdrag att kungöra förslagen på hemsidan så snart som möjligt och senast tre veckor enligt Förbundsårsmötet.

 

 

 • 10g Inför Förbundsårsmötet - Stipendier, Ungdomsfonden och Edvin Wide

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att följa juryns förslag till beslut och utse Jonathan Grahn Mölndals AIK och Lova Perman IF Göta till mottagare av Edvin Wide-stipendiet á 8000 kr samt utse Emma Sralla Spårvägens FK, Elliot Duvert Turebergs FK och Jesper Ahlin Turebergs FK som mottagare av Ungdomsfondens stipendier á 6000 kr.

 

 • 11 Verksamhetsplan 2024 inkl Strategiskt Planerade Aktiviteter.

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS. Styrelsen godkänner inriktningen och ger GS i samarbete med Caroline Gedin och Stephan Hammar i uppdrag att presentera förslag till marsmötet.

 

 • 12 PC-verksamheten
 1. Rapport status och utvärdering

Enligt skriftligt underlag som föredras av Dejan Mirkovic. Utvärderingen är viktig och skall prioriteras.

 

 1. PC sprint/häck, placering

Enligt skriftligt underlag som föredras av Dejan Mirkovic. Styrelsen betonade att inte får innebära några ökade fasta kostnader i nuläget utan måste rymmas inom befintliga ekonomiska ramar för elitutveckling.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att stärka verksamheten och samverkan för PC sprint/häck genom att komplettera Falun med placering i Malmö utifrån angivna förutsättningar inkl finansiering.

att ge GS och Sportchef i uppdrag att slutföra avtal med berörda parter.

 • 13a Inomhus-EM, läget i Turkiet

Enligt skriftligt underlag som föredras av Kajsa Bergqvist. Det är en synnerligen speciell situation kopplat såväl till de spända politiska relationerna mellan Sverige och Turkiet samt den tragiska jordbävning som drabbat Turkiet. I det skriftliga underlaget finns mycket mer information samt också den säkerhetsplan som vi nu jobbar efter.

 

Styrelsen diskuterar situationen utifrån de att-satser till beslut som föreslås samt kompletterar med behov av att spelreglerna behöver förstärkas samt värdet av kommunikation såväl internt som externt. KB meddelar att ett seminarium med hela truppen, ca 20 aktiva och 15 coacher planeras

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att vi ska delta på IEM utifrån den information vi har från UD, RF och EA där säkerhetsansvariges bedömningar skall vara vägledande för ett tryggt och säkert deltagande.

att ett deltagande bygger på att LOC kan presentera en säkerhetsplan med särskilt beaktande av våra speciella förutsättningar.

att vi ska ha en förstående inställning till aktiva som ej vill delta. 

att alla aktiva och ledare skriftligt godkänner sin medverkan genom tex spelregler.

att frågor av politisk karaktär hanteras av styrelsen och GS.

att vara beredda ompröva deltagande om det händer saker som gör att säkerheten och tryggheten inte kan säkras.

 

 

 • 14 Finnkampen Arbetsläge inför 100-årsjubileet 2025

Enligt skriftligt underlag som föredras av Magnus Mamsborg. 2025 är det 100 års sedan den första Finnkampen arrangerades och det ska förstås uppmärksammas extra.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att fortsätta arbetet genom att ta fram projektorganisation för Finnkampens 100-årsjubileum.

att ge GS i uppdrag att återkomma med rapport och förslag kring aktiviteter/resursbehov och ekonomi/finansiering/budget till styrelsemötet i maj

 

 • 15 SGVF, samgående och status

Enligt skriftligt underlag som föredras av Freja Avebäck, Anders Svanholm och GS som tillsammans har mandat sedan tidigare att slutföra processen angående samgående med SGVF. Definitivt beslut fattas på deras årsmöte 18 mars.

 

 • 16 SDF, översyn och utvärdering

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS. Styrelsen diskuterar och betonar att också Kansliöversynen.  

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att till styrelsemötet 24 mars ta fram ett första utkast på hur utvärdering av SDF;s verksamhet skall utvärderas. Styrelsen ska involveras i arbetet.

att till mötet i maj ta fram ett skarpt förslag utifrån den beredning som gjorts samt de medskick/inspel som kom på styrelsemötet i mars.

 

 • 18 SOK ordförandenominering

JS informerar muntligt om att nuvarande ordförande Mats Årjes beslutat att inte kandidera vilket innebär att en ny ordförande ska väljas. Nomineringstiden går ut 28 februari och vissa namn har nämnts som JS också redogör för. Noteras också att SOK fått en ny GS i Åsa Edlund-Jönsson samt att man beslutat genomföra en förstudie kring eventuell OS-ansökan vinter 2030.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att i nuläget inte nominera någon kandidat till ordförande och att ge JS och GS i uppdrag att kalla till ett extra möte innan 28/2 om så skulle bli aktuellt.

 

 

 

 

 

Rapport från styrelsemöte 3/2023 som genomfördes måndagen 20 mars kl 20.00-21.40. Mötet genomfördes digitalt via teams.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Karin Grute Movin, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Axel Lönnqvist, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen).

Återbud; Caroline Gedin, Ulrika Granfors Wellemets

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 24b Verksamhetsplan 2023

GS föredrar verksamhetsplanen inför 2023 enligt skriftligt underlag och kommentaren att VP knyts till Verksamhetsinriktningen och Strategi 2025.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna uppdaterad Verksamhetsplan 2023.

 

 • 25. Ungdomskommittén, nya ledamöter

FAN presenterar rekryteringsgruppens arbete och förslag enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att följa rekryteringsgruppens förslag och utse David Landeklint, IF Göta, Noah Bucht, Hammarby Friidrott och Amanda Bladh, Hammarby Friidrott till nya ledamöter i Ungdomskommittén.

att ge GS i uppdrag att ansvara för introduktion av nya ledamöter och avtackning av tidigare.

 

 • 26. Svenska Gång- och Vandraförbundets årsmöte

Berndt Andersson och GS rapporterar utifrån det skriftliga underlaget från SGVF;s årsmöte i Borås 18 mars. SFIF tar över verksamheten från och med nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från styrelsemöte 4/2023 som genomfördes fredagen 24 mars kl 16.00-19.45 på First Hotel Statt i Söderhamn.  

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin, Karin Grute Movin, Stephan Hammar, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Axel Lönnqvist, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen).

Föredragande; Björn Lindén, Jan Larsson, Magnus Malmsborg, Thore Brolin, Sofia Kuylser

Återbud; Ulrika Granfors Wellemets

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 30 SDF och nya regionala organisationen – Utvärdering

Enligt skriftligt underlag och utlåtande som föredras av GS som också får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp där styrelsen kan vara representerad.

 • 31 Arrangör av Friidrotts-SM 2025

Enligt skriftligt underlag som föredras av Jan Larsson, Magnus Malmsborg och Berndt Andersson. Tre fullgoda kandidater i form av Sollentuna/Turebergs FK, Uppsala/Upsala IF samt Karlstad/IF Göta tillsammans med Kil/Kils AIK. Beredningsarbetet presenterades grundligt. Stephan Hammar och GS anmälde jäv och deltog ej i diskussion och beslut.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att följa TAK;s förslag och utse Karlstad/IF Göta tillsammans med Kil/Kils AIK som arrangörer av Friidrotts-SM 2025.

 

 • 35 Nordiska kongressen, rapport

Johan Storåkers och Karin Grute Movin lämnar en muntlig rapport från mötet i Köpenhamn som till största delen handlar om den kommande kongressen i European Athletics. Under 2023 kommer också första upplagan av Nordiska mästerskapen som ersätter Nordisk-Baltiska U23-mästerskapen att arrangeras i Köpenhamn.

 

 • 36 Inför EA;s kongress

Johan Storåkers och Karin Grute Movin  lämnar en muntlig rapport med fokus på status inför valen på kongressen som äger rum 20-22 april i Belgrad. Nuvarande presidenten Dobromir Karmarinov från Bulgarien utmanas av Libor Varhanik från Tjeckien som idag är vice president. KGM kommer bli vald till vice president utifrån de nomineringar som är gjorda vilket är mycket glädjande. Från nordiska länderna kandiderar också Antti Pihlakoski Finland och Anne Farseth Norge.

 

 • 38 Rapporter

Inomhus-EM i Istanbul; Förbundskapten Kajsa Bergqvist noterar att säkerheten och tryggheten var god och att det inte uppstod några incidenter kopplat till den spända relationen mellan Sverige och Turkiet.

Anläggningskommittén; Anders Svanholm informerar om behovet av certifiering av anläggningar för godkännande av rankingpoäng på tävlingar.

Medicinska kommittén; Informerar om att WA ändrat regelverket för personer med transerfarenhet som också kan påverka vår nuvarande policy.

Rapport från konstituerande styrelsemöte 5/2023 som genomfördes söndagen 26 mars kl 12.30-13.25 på CFL i Söderhamn.  

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin, Karin Grute Movin, Stephan Hammar, Helene Hellmark-Knutsson, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Andreas Thornell (valberedningen).

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 41 Val av firmatecknare

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att Svenska Friidrottsförbundets firma tecknas av ordförande, vice ordförande och Stefan Olsson två i

förening eller var för sig med någon av övriga styrelseledamöter. För löpande ärenden inom ramen

för GS-instruktion tecknas firman av Stefan Olsson för sig.

att utse Christina Berg till firmatecknare, för att teckna skattedeklarationer, pensionsärenden och

telefonabonnemang.

att utse Christina Berg, Stefan Olsson, Anna Jonsson, Ellinor Jansson och Björn Lindén att två i

förening göra internetbetalningar.

att utse Christina Berg, Stefan Olsson, Anna Jonsson, Ellinor Jansson och Björn Lindén att två i

förening konton vid övriga bankärenden

 

 • 43 Anmälan av personalrepresentant

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att följa personalens förslag och utse Anna Jonsson till personalrepresentant i förbundsstyrelsen till

och med nästa förbundsårsmöte.

 

 • 45 SOK;s årsmöte

Enligt skriftligt underlag som föredras av Johan Storåkers.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse GS och Freja Avebäck som representerar oss på SOK;s årsmöte den 20 april i Stockholm.

Rapport från styrelsemöte 6/2023 som genomfördes torsdagen 13 april kl 20.00-2130. Mötet genomfördes digitalt via teams.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute Movin, Helene Hellmark-Knutsson, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Anna-Lena Pettersson (sekreterare) Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Siv Tjärner, (valberedningen).

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 49. Val av vice ordföranden i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutar

att välja SH och CG (omval på båda) till vice ordföranden i Förbundsstyrelsen.

 

 • 50. Val av ledamöter och revisionsbolag till Svensk Friidrotts Produktions AB

Enligt skriftligt underlag som föredras av Johan Storåkers.

 

Förbundsstyrelsen beslutar att följa förslaget

att välja Johan Storåkers till styrelseordförande för en period av 1 år.

att välja Karin Lundgren, Ulrika Granfors Wellemets och Toralf Nilsson till styrelseledamöter för en period av 1 år.

att välja Stefan Olsson till styrelsesuppleant för en period av 1 år.

att välja Grant Thornton till revisionsbolag för en period av 1 år.

 

 • 53. EA:s kongress 21–22 april

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Anna Palmerius och GS till delegater med mandat att företräda SFIF.

 

 • 54. WA:s kongress 16–18 augusti

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Johan Storåkers, Caroline Gedin och Karin Grute Movin till delegater med mandat att företräda SFIF.

 

Rapport från styrelsemöte 7/2023 som genomfördes fredagen 5 maj kl 16.00-20.15 och lördagen 6 maj kl 08.30-12.15 på Friidrottens Hus i Göteborg.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute Movin, Helene Hellmark-Knutsson, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Mathias Karlsson (sekreterare), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Anders Prytz, (valberedningen).

Föredragande; Lova Hagerfors, Eva-Lena Frick


Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 60 Förbundsårsmötet 2023 – Uppföljning av beslut
  Johan Storåkers och GS informerar utifrån skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse sammankallande/ordförande/beredande för arbetsgrupperna samt att sammankallande/ordförande/beredande utifrån medskicken ansvarar för tillsättning av övriga ledamöter.

att sammankallande/beredande ska återkomma på styrelsens möte i juni med besked om vem som är sammankallande, vilka som ska arbeta i gruppen samt en tidsplan för arbetet.

 

 • 61 Styrelsens organisation och arbetssätt 2023
  a Styrelsens arbetsordning

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna inriktningen på föreslagen arbetsordning samt att ge mandat till presidiet att genomföra ett par smärre förändringar som avhandlades under mötet.

b GS-instruktion
Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna GS-instruktion enligt förslag.

c Arbetssätt, årshjul och agenda

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna skriftligt föreslagen planering för förbundsstyrelsens verksamhetsår 2023-2024 samt  

fastslå 23-24 mars för förbundsårsmötet 2024 i Uddevalla.
 

d SDF-kontakter, uppdrag
Förbundsstyrelsen beslutar att
utse kontaktpersoner enligt förslaget, godkänna uppdragsbeskrvningar och ge GS i uppdrag att informera SDF;en.

 

e Kommittéer och organisation

Förbundsstyrelsen beslutar

att under det innevarande styrelseåret fortsätta verksamheten inom de redan befintliga kommittéerna.

att inrätta en ny motions- och folkhälsokommitté. 

att inom styrelsen utse ansvariga för respektive kommitté som har i uppdrag att till styrelsemötet i juni ta fram förslag på arbetsbeskrivning och bemanning:

 • 64 Ekonomisk prognos, kvartalsuppföljning
  Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS som följs av diskussion. Prognosen för första månaderna följer i stort budgeten. Viktigt att vi följer upp mästerskap och landskamper nogsamt och mer i detalj framöver för att förstås eventuella avvikelser ännu bättre. Finnkampen är både ett hot och möjlighet där kommande månader blir otroligt viktiga.

 

 • 65 Planering inför 2024 och 2025

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS, Stephan Hammar och Caroline Gedin som följs av diskussion med kommentarer enligt nedan kopplat till tre olika huvudrubriker.

 1. a) VP och SPA
 2. b) Budget första utkast
 3. c) Kansliöversyn och organisation

 

Förslag till tids- och processplan

12 juni: Plan inför styrelsekonferensen presenteras.

18-21 aug: Styrelsekonferens och uppstartsdiskussion om VP och budget 2024-2025 samt planering av Höstkonferensen och SDF:s höstmöten.

Sep-okt: SDF:s höstmöten genomförs med VP 2024-2025 (och budget) som en diskussionspunkt.

13 okt: Styrelsemöte och förslag till VP fastställs för att föreslås Höstkonferensen.

10 nov: Styrelsemöte och djupare diskussion VP och budget 2024-2025

11-12 nov: Höstkonferens och sista avstämning.

15 dec: Styrelsemöte och beslut av VP 2024_2025 och budget 2024.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att följa tids- och processplanen enligt ovan gällande arbetet med VP 2024-2025 och budget 2024.

 

 • 66 Inför Riksidrottsmötet 26-28 maj i Uppsala

Enligt skriftligt underlag som presenteras av JS och följs av diskussion.

 

Förbundsstyrelsen beslutar att

- utse Johan Storåkers, Berndt Andersson, Stephan Hammar och Freja Avebäck tillsammans med Peter Lilja från F&S till delegater samt GS till övrig deltagare.

 

 • 68 Legitimationskort

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS och med a) kategorier av innehavare b) vilka tävlingar som det gäller samt c) vad som menas med fritt inträde.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag av hantering gällande Legitimationskort/fritt inträde till friidrottstävlingar 2023 enligt underlaget.

att utreda och ta fram riktlinjer för hur Legitimationskort/fritt inträde ska hanteras från 2024 och framåt.

att göra ett medskick till arbetsgruppen för kommande stadgeöversyn om behovet av ett förtydligande i stadgarna.

 

 • 69 RIG styrdokument

 

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS med medskick om behov av tydliggörande mellan RIG och NIU på de orter som har båda verksamheterna och hur det tex påverkar inbjudan till aktivitet i samband med Finnkampen.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna RIG-verksamhetens styrdokument och ge GS i uppdrag att säkerställa information till berörda parter.

 

 • 70 Dopingprov svenska pararekord

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS och Berndt Andersson.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS och Tävlingsansvarig i uppdrag att kontakta Antidoping Sverige för att säkerställa att ovanstående modell/arbetssätt skulle fungera/vara godkänt.

att GS ska återkoppla till förbundsstyrelsen för slutgiltigt beslut inkl från när det ska gälla samt hur det ska informeras.

 

 • 71 Policy för personer med transerfarenhet

Enligt skriftligt underlag som presenteras av GS och Berndt Andersson med medskicket att fortsätta följa upp med fokus på gränsdragning mellan elit och motion.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att anta den uppdaterade policyn för friidrottare med transerfarenhet samt att anta det justerade regelverk som rör friidrottare med transerfarenhet.

 

Rapport från styrelsemöte 8/2023 som genomfördes digitalt måndagen den 12 juni kl 20.00-22.00  

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Helene Hellmark Knutsson, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Lillemor Rönnbrant (valberedningen).

Föredragande; Dejan Mirkovic (PC-verksamheten)

Återbud; Freja Andersdotter (ungdomskommittén),

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Kommittéer, uppdrag och bemanning

Förbundsstyrelsen godkände de uppdaterade uppdragsbeskrivningarna samt bemanning av respektive kommitté. Uppdragsbeskrivningarna och samtliga ledamöter inom kommittéerna presenteras på hemsidan; https://www.friidrott.se/forening-forbund/forbund/kontakta-oss/kommitteer-rad/

Följande kommittéer gäller med ordförande;

Anläggning                           Anders Svanholm

Internationella                     Toralf Nilsson

Medicinska                          Toomas Timpka

Tävling och Arrangemang     Berndt Andersson

Ungdom                               Freja Andersdotter

Utbildning                            Johan Storåkers

Utmärkelse                          Christina Liffner

Veteran                               Karin Schön

Det beslutades också att tillsätta en ny kommitté i form av Motions- och folkhälsokommittén som kommer att ha i uppdrag att ansvara för och skapa samverkan mellan våra olika verksamheter kopplat till just motion och folkhälsa. Beredningsarbetet pågår och bemanning och uppdragsbeskrivning kommer att beslutas vid mötet i augusti.

Förbundsårsmötet, uppdrag och återremisser

På förbundsårsmötet i slutet mars återremitterades vissa ärenden och några motioner beslutades där styrelsen fick i uppdrag att komma tillbaka med nya förslag till förbundsårsmötet 2024. Styrelsen har nu genomfört en beredning och följande större uppdrag kommer man sätta mer fokus på genom arbetsgrupper med representanter från olika delar av rörelsen.

Ny mästerskapsstruktur för ungdomar och juniorer; Sammankallande i arbetsgruppen är Berndt Andersson.

Åldersgräns för deltagande vid senior-SM; Sammankallande i arbetsgruppen är Axel Lönnqvist

Allmän stadgeöversyn; Sammankallande i arbetsgruppen är Stephan Hammar och Tomas Riste

Förstärkt samverkan mellan SDF och SFIF;s elitmiljöer; Sammankallande i arbetsgruppen är Ulrika Granfors Wellemets

Ekonomiskt stöd till elitaktiva och tränare; Sammankallande i arbetsgruppen är Johan Storåkers och Caroline Gedin.

Styrelsekonferens 18-21 augusti

Förbundsstyrelsen brukar enligt traditionen genomföra konferenser och längre arbetsmöten när i internationella mästerskap genomförs i Europa. Senast var i samband med EM i Berlin 2018 och därefter har endera mästerskapen arrangerats utanför Europa eller så har pandemin varit i vägen.

I samband med VM i Budapest kommer styrelsen mellan 18-21 augusti återigen genomföra en konferens där stort fokus kommer ligga på Strategi 2025, framtida organisation samt verksamhetsplan och budgetarbetet inför 2024-2025. Självklart kommer man också finnas på läktarna och heja fram de svenska friidrottarna

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Utvärdering av våra Prestationscentra

Sportchef Dejan Mirkovic presenterade den utvärdering av PC-verksamheten som styrelsen tidigare beslutat om att genomföra och gjorde ett antal medskick och reflektioner att ta med sig i det fortsatta arbetet.

2013 startade svensk friidrott det första prestationscentrumet i kastgrenarna och som placerades i Växjö. Vi har efterhand byggt på med fler prestationscentrum och numera har vi utöver kastgrenana också prestationscentrum i respektive grengrupp genom medel/lång i Göteborg, sprint/häck i Falun, hopp i Karlstad och mångkamp i Sollentuna. Förutom dessa fem prestationscentrum har vi även ett prestationscentrum parafriidrott förlagt i Bollnäs.

Samtliga prestationscentrum har stöd i finansieringen genom avtal med kommuner eller annan extern part. Nuvarande avtal löper till och med 2025.

Ekonomisk prognos

GS presenterar en ekonomisk prognos för 2023. Än så länge följer det i stort budgeten som slutar på 2,1 mkr i vinst. Samtidigt är det nu som de stora utmaningarna kommer i form av sommarens landslagsverksamhet och ökade kostnader för framförallt resandet men också Finnkampen på hemmaplan 2-3 september och ambitionen att ha ett näst intill till utsålt Stockholms Stadion.

Nästa styrelsemöte är planerat att genomföras digitalt 3 juli och därefter styrelsekonferensen 18-21 augusti i Budapest.

Rapport från styrelsemöte 9/2023 som genomfördes söndagen 3 september kl 09.00-11.10 på Stockholms Stadion, Stockholm.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Helene Hellmark-Knutsson, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste, (valberedningen).

Återbud; Karin Grute Movin, Anna Jonsson

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 85 Styrelsekonferensen i Budapest, rapport och reflektioner.

Enligt skriftligt underlag som föredras av Johan Storåkers som följdes av en allmän diskussion. I grunden var alla mycket positiva till genomförandet av konferensen.

 

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt ge GS och presidiet i uppdrag att följa upp beslut och medskick.

                     

 • 86 Motion- och folkhälsokommittén, uppdragsbeskrivning och bemanning

Enligt skriftligt underlag som föredras av Axel

 

Styrelsen beslutar

att godkänna uppdragsbeskrivning och bemanning enligt underlaget och kommentarer.

 

 • 87 Verksamhetsplan och budget 2024-2025, process

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS och innebär följande plan;

Sept-okt; SDF;s höstmöten genomförs med VP 2024-2025 och budget som en möjlig diskussionspunkt.

13 okt; Styrelsemöte; Första förslag/utkast presenteras som ska diskuteras på Höstkonferensen.

10 nov; Styrelsemöte; Avstämning samt eventuella revideringar inför Höstkonferensen.

11-12 nov; Höstkonferens; Avstämning och medskick att ta med i fortsatta och slutliga arbetet.

15 dec; Styrelsemöte; Beslut om VP 2024-2025 och Budget 2024.

 

Styrelsen beslutar

att följa tids- och processplan enligt ovan.

 

 • 88 Eget kapital för Svenska Friidrottsförbundet

Enligt skriftligt underlag som föredras av Stephan Hammar.

 

Styrelsen beslutar

att det egna kapitalet som lägst ska vara 14 mkr samt att storleken över en rullande fyraårsperiod ska följa konsumentprisindex (KPI) med 2023 som basår.

 

 • 89 RF Råd och Referensgrupper, nomineringar

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att göra följande nomineringar;

Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer; Anders Svanholm

Internationella Rådet; Karin Grute Movin

Rådet för ekonomiskt stöd till SF; Johan Storåkers

Idrottens skiljenämnd; Thore Brolin

Trygg idrott – särskild kommitté; Hillevi Thor

Ungdomsinflytande – arbetsgrupp; Freja Andersdotter

Strategi för idrottsrörelsens hållbarhetsarbete – arbetsgrupp; Azuka Nnamaka,

Kod för demokratisk styrning – arbetsgrupp; Stephan Hammar

Intressepolitiskt påverkansarbete för ökat statsanslag – referensgrupp; Johan Storåkers

 

 • 90 Nominering till IAU

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS gällande nominering av ledamot till International Association of Ultrarunners.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att nominera Torbjörn Gyllebring, Luleå till ledamot av IAU Athletes.

 

 • 94 Rapporter

Berndt Andersson informerar om att det har varit några incidenter med nya övertrampsplankan i längdhopp som gör att kan finnas anledning att på något sätt agera gentemot WA.

Freja Andersdotter informerar om att Ungdomskonferensen som arrangeras av Ungdomskommittén kommer genomföras 4-5 november.

 

 

Rapport från styrelsemöte 10/2023 som genomfördes fredagen 13 oktober kl 14.30-16.30. Mötet genomfördes digitalt via teams.

 

Närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute-Movin, Helene Hellmark-Knutsson, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Lillemor Rönnbrant (valberedningen).

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 98 Friidrottens Höstkonferens, arbetsläge

Enligt skriftligt underlag som föredras av Johan Storåkers som följdes av diskussion och några medskick.

 

Styrelsen beslutar

att godkänna programmet enligt nedan och GS och presidiet i uppdrag att fortsätta planeringen med medskick från mötet.  

 

 • 99 Förbundsårsmötet 2024

a Nya styrelseförslag               

Johan S presenterar det skriftliga underlaget.

 

Styrelsen beslutar

att nya styrelseförslag följa processen där samtliga skarpa förslag skall vara klara att presenteras till mötet 24 januari. 

 

b Program, inriktning                                         

GS presenterar det skriftliga underlaget.

 

Styrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att utifrån diskussioner/medskick ta fram ett förslag på program till mötet 10 november.

 

 • 100 VP och Budget 2024–2025

Johan Storåkers presenterar det skriftliga underlaget.

 

Styrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att fortsätta arbetet enligt presenterad plan och utifrån medskick från dagens diskussioner. 

att ge GS i uppdrag att till mötet 10 november och Höstkonferensen 11 november presentera ett skarpt förslag på VP och budget med fokus på 2024. 

 

 • 100 b Prognos 2023

GS presenterar det skriftliga underlaget med inriktning att klara budgetmålet för året som visar en vinst på 2,1 mkr.                 

                          

                          

 

 • 105 Övriga frågor

Johan Storåkers informerar om Miniorlandslagets arbete och idrottsminister Jakob Forssmeds uppskattade besök i Växjö.

 

 • 106 Mötets avslutande och nästa möte

JS avslutar mötet och önskar trevlig helg klockan 16.30.        

 

 

Rapport från styrelsemöte 11/2023 som genomfördes fredagen den 10 november kl 1600-2000 på Scandic Järva Krog i Solna.

 

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Helene Hellmark Knutsson, Ulrika Granfors Wellemets,  Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Mathias Karlsson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Tomas Riste (valberedningen).

Föredragande; Magnus Malmsborg, Hanna Strindhag och Dejan Mirkovic

Återbud; Karin Grute Movin

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 108 Internationella arrangemang, intresseanmälningar

MM föredrar enligt skriftligt underlag och styrelsen reagerar positivt på informationen som redogör och tydliggör avseende bakgrund, process och nuläge kopplat till intresseanmälningar/ansökningar för/om internationella arrangemang.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att Svensk Friidrott, givet de ekonomiska riskerna, bristen på underlag och den knappa tiden, inte ansöker om att få arrangera European Obstacle 2024

att kansliet ska fortsätta utreda möjligheterna och förutsättningar gällande en eventuell ansökan om att arrangera World Obstacle 2025

 

 • 109 Hållbarhet och vegetarisk kost

MM föredrar enligt skriftligt underlag. Styrelsen diskuterar förslaget att all mat som serveras där Svensk Friidrott är arrangör eller bjuder på mat ska vara vegetarisk och förslaget med vissa modifieringar.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att all mat som serveras där Svensk Friidrott är arrangör eller bjuder på mat ska vara bra vegetarisk mat. Detta gäller möten, konferenser, evenemang etc. som arrangeras av Svensk Friidrott, eller där maten beställs av Svensk Friidrott.

att mat till aktiva i samband med tävling eller träningsläger då aktiva kan vara beroende av att äta kost de är vana vid för att prestera på bästa nivå är undantaget.

att arrangör som arrangerar tävling på uppdrag av Svensk Friidrott (tex Friidrotts-SM, Folksam GP etc) aktivt uppmanas att servera vegetarisk kost i de sammanhang det är möjligt. 

att beslutet gäller per 1 januari 2024 och därmed alla beställningar som görs från och med 1 januari 2024.

att styrelse och kansli tillsammans och kontinuerligt ska följa upp reaktioner och föra en dialog kring kommunikationen i frågan.

 

 • 110 Friidrottsgalan, priskategorier

Hanna Strindhag föredrar enligt skriftligt underlag.  

 

Förbundsstyrelsen beslutar

 

att godkänna priskategorier och kriterier för Atea Friidrottsgalan enligt skriftligt underlag.

att ge GS i uppdrag att göra en översyn av de olika priser/utmärkelser/stipendier som i dag delas ut vid olika större mötesplatser.

Friidrottsgalan – Hederspriset

Enligt skriftligt underlag som föredras av GS.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Arne Ljungqvist som mottagare av Friidrottsgalans Hederspris 2024.

 

111 PC-utvärderingen, fortsatt process

DM föredrar enligt skriftligt underlag och presenterar förslag på fortsatt process kopplat till PC-utvärderingen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att följa processen enligt skriftligt underlag och med ambitionen att i juni 2024 ta beslut om inriktningen för PC-verksamheten från 2026 och framåt.

 

 • 113 VP och Budget 2024, arbetsläge

GS informerar enligt skriftligt underlag.

Förbundsstyrelsen beslutar

att GS får i uppdrag att ta fram tre olika förslag för budget 2024. Förslag A med ett resultat på -1,5 mkr, förslag B med ett resultat på -2,5 mkr och C med -3,5 mkr på sista raden. Dessa tre alternativ ska kompletteras med förslag på prioriteringar och konsekvensanalyser. Fortsatt gäller att verksamhetsåren 2024 och 2025 totalt ska gå plus minus noll.

att ambitionen fortsatt är att beslut ska fattas den 15 december, men att man hellre tar ett genomtänkt beslut 24 januari än ett förhastat beslut i mitten av december.

att presidiet ska finnas till hand som bollplank i processen samt att ett arbetsmöte vid behov kan hållas i början av december där LG presenterar grundförslag till budget för presidiet och där och frågor kan redas ut och beslut förankras.

att kansliet avseende VP 2024 uppmanas våga att göra prioriteringar med konsekvensanalyser även om detta kan innebära förslag till beslut om effektiviseringar.

 

 • 114 SDF Höstmöten, rapporter

Styrelseledamöterna informerar om de SDF höstmöten som de medverkat vid och betonar betydelsen av närvaro.

 • 116 Förbundsårsmötet, arbetsläge

 

Nya styrelseförslag
Genomgång och diskussion av skriftligt underlag

Förbundsstyrelsen beslutar
att
jobba vidare med de förslag och den tidsplan som presenteras där skarpa styrelseförslag bereds på styrelsemötet 24 januari och beslutas på styrelsemötet 16 februari.

 

 • 117 RF, extra stämma
  Johan Storåkers informerar utifrån skriftligt underlag om situationen i RF sedan Karl-Erik Nilsson lämnat sitt uppdrag som ordförande. RF:s t.f. ordförande Anna Iwarsson har sagt att hon står till förfogande för eventuellt ordinarie ordförandeskap. Den 23 januari planeras extra Riksidrottsmöte och 22 november är det nomineringsstopp.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att i nuläget ha inriktningen att inte nominera någon egen kandidat men att vara redo att ta en ny diskussion före 22 november.

 

 • 121 Övriga frågor
  Axel Lönnqvist informerar om väskförbudet på stora evenemang vilket infördes 1 november.

Tillgänglig information har publicerats på friidrott.se och i nyhetsbrev. Styrelsen konstaterar att vi fortsatt behöver följa frågan och även vara beredda att opinionsbilda.

 

 

 

 

Rapport från styrelsemöte 12/2023 som genomfördes fredagen den 15 december kl 14.30-17.00. Mötet genomfördes digitalt via teams.  

 

Allmänt och närvaro

Följande deltog på mötet; Johan Storåkers (ordförande), Caroline Gedin (vice ordförande), Stephan Hammar (vice ordförande, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Helene Hellmark Knutsson, Ulrika Granfors Wellemets, Karin Grute Movin, Axel Lönnqvist, Anders Svanholm.

Övriga; Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna-Lena Pettersson (sekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (ungdomskommittén), Siv Tjärner (valberedningen).

Föredragande; Fredrik Kron, Toomas Timpka

 

Nedan presenteras i sammanfattning beslut och kommentarer från mötet.

 

 • 124 SDF-utvärderingen

Fredrik Kron föredrog punkten enligt skriftligt underlag. Han har under utvärderingen av omorganisationen av distrikten skickat ut enkäter och gjort ett antal intervjuer med bland annat samtliga ordförande och verksamhetsansvariga vid de nio olika distrikten.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna slutrapporten.

att ge GS i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt hantering. I arbetsgruppen skall/bör ingå representanter från Kansliet, Förbundsstyrelsen samt två SDF-ordföranden. Till arbetsgruppen utsågs Freja Avebäck, Caroline Gedin och Johan Storåkers från förbundsstyrelsen, GS utser i övrigt gruppen. Återkoppling till Förbundsstyrelsen senast vid mötet 15 februari.

 

 • 125 Medicinska kommitténs skrivelse

Toomas Timpka föredrar punkten enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar:

-att ge GS i uppdrag att i samverkan förbundsläkaren och medicinska koordinatorn skyndsamt säkerställa medicinska team för elitaktiva inom de ”nya” verksamheterna enligt MK;s förslag.

-att ge Medicinska kommittén i uppdrag att utreda de risker som kan äventyra hälsan inom de nya aktiviteterna nedan men där också skulle ingå andra grenar/kategorier.

att ge GS i uppdrag att se över de ekonomiska förutsättningarna i det fortsatta budgetarbetet.

att ge GS tillsammans med Medicinska kommittén i uppdrag att ta fram mer fakta/underlag när det gäller att eventuellt pausa viss verksamhet enligt MK:s förslag som sedan presenteras för styrelsen när analysen är gjord.

 

 • 126 Ekonomisk Prognos 2023

GS föredrar enligt skriftligt underlag där fortsatt ambitionen är att vi ska klara budgetmålet och en vinst på 2,1 mkr för 2023.

 

 • 127 Budget 2024

GS föredrar enligt skriftligt underlag och ett förslag på ett negativt resultat för 2024 på -2,5 miljoner kronor.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till nästa möte för beslut.

att GS tills dess ska ta fram en lika specificerad budget för förslagen -1,5Mkr och -3,5Mkr, som för -2,5Mkr. att GS tar fram ett förslag på modell för anslutningsresor i samband med landskamper och mästerskap.

 • 129 SFIF:s Guldmedalj 2024

JS föredrar det skriftliga underlaget som tagits fram med förslag från Utmärkelsekommitté.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att enligt förslaget och ger Utmärkelsekommittén att kungöra förslaget samt säkerställa utdelning i samband med Förbundsårsmötet. Beslutet var enhälligt.

 

 • 130 RF, extra stämma, ombud

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Stephan Hammar, Berndt Andersson, Caroline Gedin, Freja Andersdotter som ombud samt ge GS i uppdrag att komplettera med företrädare för Friskis&Svettis.

 

 • 133 Utbildningskommittén, sammansättning

JS föredrar enligt skriftligt underlag.

 

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Helene Hellmark Knutsson till ordförande i utbildningskommittén samt komplettera med  Bengt-Erik Blomkvist, Marika Diurson och Johan Storåkers som ledamöter.