Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2022 / Rapport styrelsemöte 21 april

Rapport styrelsemöte 21 april

Rapport från styrelsemöte 6/2022 torsdagen den 21 april kl 11.00-16.30. Mötet genomfördes på förbundskansliet i Stockholm.

Allmänt och närvaro

Andra styrelsemötet med nya styrelsen inleddes med möte och personliga presentationer tillsammans med personalen på kansliet. Samtliga ledamöter deltog och alla var fysiskt på plats förutom Caroline Gedin och Stephan Hammar som deltog digitalt. Ungdomsrådet representerades av Carl Hedin och valberedningen av Tomas Riste. Från kansliet deltog Daniel Bergin, Azuka Nnamaka och Daniel Cortobius som föredragande.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Vice ordföranden

Styrelsen beslutar

att till vice ordföranden i förbundsstyrelsen utse Caroline Gedin (omval) och Stephan Hammar (nyval efter Karin Lundgren).

Svensk Friidrotts Produktions AB

Svenska Friidrottsförbundet är ensam ägare av bolaget som bland annat hanterar och ansvarar för rättigheter kopplade till Finnkampen, mediaavtal och resultat & statistiktjänsten.

Styrelsen beslutar

att till ordförande i Svensk Friidrotts Produktions AB utse Johan Storåkers samt till ledamöter Toralf Nilsson (omval), Karin Lundgren (omval) och Ulrika Granfors Wellemets (nyval) med Stefan Olsson som suppleant (omval).

.

Ändring av dopingregler vid svenska rekord

Vi har under en tid haft diskussion gällande svenska rekord på löpsträckor från 400 m och uppåt med anledning av att det sedan några tillbaka även krävs epo-test för godkännande av rekord. Efter dialog med och förslag från Antidoping Sverige samt stöd av medicinska kommittén diskuterade styrelsen ärendet. Beslutet har även kungjorts på friidrott.se.

Styrelsen beslutar

att endast kräva att urinprov efter svenskt rekord analyseras för förekomst av andra dopingklassade substanser, och inte därutöver genomgår analys för EPO, oavsett vilken gren rekordet är satt i.

att detta gäller per omgående men även retroaktivt för de svenska rekord som sattes under år 2021 och där lämnade dopingprov som av olika skäl inte analyserades för EPO.

att nuvarande regelverk i övrigt vad beträffar dopingkontroller vid svenska rekord gäller.

.

Traillöpning och OCR, dispens i tävlingsreglerna

Styrelsen diskuterar förslaget om att tillåta en generell dispens (och därmed undantag från tävlingsregel D 1.1.3 i Tävlingsregler för friidrott samt 2 Kap 3§ i RF:s normalstadgar för idrottsförening) för föreningsmedlemmar att delta i traillopp och OCR-lopp som arrangeras utan sanktion och av arrangörer som inte är medlem i Svenska Friidrottsförbundet eller något annat av medlemsförbunden i World Athletics eller World OCR. Dispensen bedöms eventuellt vara nödvändig tills vidare eftersom både traillöpning och OCR är tävlingsformer som huvudsakligen bedrivs utanför den ideella idrottsrörelsen och eftersom bara en minoritet av de lopp som erbjuds arrangeras av en förening eller ett förbund.

Styrelsen beslutar

att återremittera förslaget och ta fram ytterligare analys av vad konsekvenserna av förslaget innebär.

.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Styrelsens arbetssätt och uppdrag

Styrelsen utvärderar arbetet och diskuterar hur vi ska arbeta framöver. Bland annat när det gäller fördelning av kontakter med distrikten, kommittéuppdrag, representation vid SM-tävlingar, överledarskap på landskamper och internationella mästerskap. Därutöver även mötesagenda och balans mellan fysiska och digitala möten. Ambitionen är att styrelsen vid nästa möte den 19 maj ska det ta beslut enligt ovan.

Förbundsårsmötet och Friidrottsforum

Styrelsen går igenom de beslut som fattades på förbundsårsmötet och hur de kommer att följas upp framöver. Därutöver informeras även om planeringen inför Friidrottsforum som genomförs i Norrköping i samband med Friidrotts-SM den 5-6 augusti.

Veteran-VM 2024

Styrelsen informeras om arbetsläget och status utifrån kontakter med World Masters Athletics samt dialog med Göteborgs FIF och Göteborgs stad. Planen är att mästerskapet skall genomföras i Göteborg i mitten av augusti 2024.

Miljösamarbete

Styrelsen diskuterar den inbjudan till samverkan som SFIF fått från Stockholm Environment Institute och World Athletics kopplat till miljökampanjen ”Every Breath you take”. Bland annat kommer en stor konferens att genomförs på Älvsjömässan samt det planeras för aktiviteter i samband med Stockholm Marathon. Styrelsen är positiv till initiativet och beslutar om en arbetsgrupp.

Text i regelboken gällande transpersoner

Styrelsen informeras om att vi behöver se över skrivning i regelboken så att vi följer och anpassar oss till World Athletics regler även i alla andra sammanhang. Det innebär följande ändringar utifrån den policy som styrelsen tidigare antagit gällande transpersoners förutsättningar att delta i tävlingar. Notera att den nya regeltexten gäller från 16 år och uppåt enligt nedan;

1.2.3                 Tävlande i senior- och juniorklasser samt ungdomsklasser 16–17 år

1.2.3.1              Transman (person som är född kvinna och har manlig könsidentitet) måste för att få delta i sanktionerad tävling i tävlingsklass för män ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. Om det avser deltagande i internationell tävling ska ansökan om tävlingstillstånd istället tillställas WA.

1.2.3.2              Transkvinna (person som är född man och har kvinnlig könsidentitet) måste för att få delta i sanktionerad tävling i tävlingsklass för kvinnor ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. Om det avser deltagande i internationell tävling ska ansökan om tävlingstillstånd istället tillställas WA.

Anm                  Sådan ansökan ska också innehålla dokumentation som visar att testosteronhalten i blodserum kontinuerligt och under minst den senaste 12-månadersperioden har varit lägre än 5 nmol per liter.

Anm 2               För att fortsätta vara behörig att delta i tävlingsklass för kvinnor ska koncentrationen testosteron i blodserum bibehållas på en nivå lägre än 5 nmol per liter.

.

Kommande möten

Den 19 maj som kommer att genomföras digitalt.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png