Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2022 / Rapport styrelsemöte 22 maj

Rapport styrelsemöte 22 maj

Rapport från styrelsemöte 8/2022 fredagen den 22 maj kl 12.30-17.00. Mötet genomfördes digitalt via Teams.

Allmänt och närvaro

Styrelsen: Johan Storåkers, Caroline Gedin, Berndt Andersson, Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist, Karin Grute Movin, Ulrika Pizzeghello, Anders Svanholm. Stephan Hammar hade anmält förhinder.

Övriga: Stefan Olsson (generalsekreterare), Anna Jonsson (personalrepresentant), Freja Andersdotter (Ungdomsrådet), Andreas Thornell (valberedningen).

Föredragande i olika ärenden: Christina Berg, Jan Larsson, Christina Liffner, Dejan Mirkovic, Jenny Sundqvist och Daniel Cortobius.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Styrelsens mötesplan och datum

Styrelsen diskuterar mötesplaneringen fram till förbundsårsmötet 2023. I diskussionerna framkom önskemål att möten skall ske både fysiskt och digitalt samt att de fysiska mötena skall genomföras över olika delar av landet och gärna i samband med olika evenemang.

Styrelsen beslutar

att nedanstående plan för ordinarie styrelsemöten som grund där smärre justeringar kan bli aktuella och där det kan bli aktuellt med extra styrelsemöten.

17 juni digitalt
4-6 augusti i Norrköping i samband med Friidrotts-SM
16 september, digitalt
14 oktober, digitalt
18-11 november i Stockholm i samband med Ordförandekonferensen.
16 december, digitalt
20 januari i Stockholm
17 februari i Malmö i samband med Inomhus-SM
20 mars, digitalt
24 mars i Söderhamn

att Förbundsårsmötet genomförs i Söderhamn den 25-26 mars 2023.

Kontaktpersoner för distrikten

Styrelsen diskuterar fördelning av kontakt/ansvar för våra nya SDF.

Styrelsen beslutar

att fördela ansvar för distrikten enligt följande:
Norra Norrland: Anders Svanholm
Södra Norrland: Axel Lönnqvist
Mittsvenska: Karin Grute Movin
Södra Svealand: Stephan Hammar
Gotland-Stockholm: Freja Avebäck
Östsvenska: Ulrika Pizzeghello
Västsvenska: Ulrika Granfors Wellemets
Göteborg: Berndt Andersson
Skåne: Caroline Gedin

Kommittéer

Styrelsen diskuterar fortsatt hantering av kommittéer och de förslag som förändringar som har inkommit.

Styrelsen beslutar

att nedanstående kommittéer med ordförande ska finnas under det kommande verksamhetsåret.

att Stephan hammar, Berndt Andersson och Axel Lönnqvist får i uppdrag att till mötet 17 juni arbeta fram struktur för TAK /Tävlings- och arrangemangskommittén) utifrån dagens diskussioner och inspel.

att Ungdomsrådet byter namn till Ungdomskommittén.

Anläggningskommittén - Anders Svanholm (nyval)

Internationella kommittén - Toralf Nilsson (omval)

Medicinska kommittén - Toomas Timpka (omval)

TAK - se beslut ovan

Ungdomskommittén - Freja Andersdotter (nyval)

Utbildningskommittén - Ulrika Pizzeghello (omval)

Utmärkelsekommittén - Christina Liffner (omval)

Veterankommittén - Karin Schön (nyval)

Program för manipulation av idrott och otillåten vadhållning

RF har gett SF i uppdrag att ta fram en plan och ett program för arbetet med och hanteringen av otillåten vadhållning och matchfixning. Förenklat innebär otillåten vadhållning och matchfixning att man på ett otillåtet sätt förändrar eller påverkar utgången eller resultatet av en idrottstävling i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.

Styrelsen beslutar

att godkänna programmet med några smärre tillägg samt att ge GS i uppdrag att säkerställa kommunikation och information på hemsidan så den blir känd och tillgänglig.

Gång- och Vandrarförbundet sammanslagning

Som tidigare har informerats om har båda förbunden fattat formella beslut i en ambition i att vara klara för samgående den 1 april 2023. Processen fortsätter nu och i det ligger att formera såväl styrgrupp som projektgrupp.

Styrelsen beslutar

att i styrgruppen ska ingå Anders Svanholm och Freja Avebäck

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Representation SM-tävlingar och överledare på mästerskap

Generalsekreteraren presenterar förslag på styrelserepresentation till SM-tävlingar och större tävlingar samt överledare för mästerskap och landskamper. Styrelsen diskuterar förslaget och de prioriteringar som anses nödvändiga och relevanta. GS får i uppdrag att se över planeringen utifrån de medskick som ges och informera berörda arrangörer samt landslagsavdelningen.

Organisation och kansliöversyn

Generalsekreterare informerar om att det har initierats ett arbete med syftet att göra en översyn av av kansliets uppgifter och organisation 2023 och framåt för att optimera möjligheterna och förutsättningarna att uppnå de gemensamma målen i Friidrottens Strategi 2025.

Återstartsstöd efter coronapandemin

Generalsekreteraren informerar om Återstartsstöd 3 efter information från RF. Totalt till idrotten är det 500 mkr som fördelats i syfte att ge föreningslivet ökade möjligheter att komma tillbaka till ”normal” verksamhetsnivå med fokus på barn och ungdomar. Därutöver görs speciella satsningar på ”Motionsverksamhet och motionslopp” samt stöd till ”Eliten under eliten”. GS får i uppdrag till styrelsemötet den 17 juni ta fram ett förslag till hantering av stödet.

European Athletics utmärkelser

Christina Liffner, ordförande i utmärkelsekommittén, informerar om arbetsläget gällande nomineringar till European Athletics. Det gäller nomineringar i följande tre kategorier; Member Federation Award samt Coaching Award Women and Men. Nomineringarna skall vara inne den 30 maj.

Mästerskap 2022 och kvalificeringskriterier

Sportchefen Dejan Mirkovic informerar om arbetsläge och planering inför sommarens olika mästerskap och landslagsaktiviteter. Planering och kvalgränser som presenterats tidigare ligger kvar. Dejan noterar att flygpriser har ökat markant det senaste halvåret och fortsätter att så göra vilket kommer att påverka budgeten och ekonomiska utfallet i slutändan.

Utvärdering av prestationscentra och nyansökningar

Sportchefen Dejan Mirkovic informerar om arbetsläget gällande utvärdering av befintliga PC-orter samt också de nya orter som visat intresse. Arbetsgruppen kommer att till styrelsemötet den 17 juni presentera ett förslag på PC-orter för 2023-2025 till styrelsen för beslut.

Stockholm 50+ Global Conference

Johan Storåkers informerar om den stora miljökonferensen som genomförs i Stockholm den 2 -3 juni, med sidoaktiviteter även under dagarna omkring konferensen, där World Athletics även kommer att lansera kampanjen ”Every breath we take”. Svensk Friidrott kommer att vara delaktiga i ett antal aktiviteter som bland annat är kopplade till Stockholm Marathon och Minimaran.

Nordiska kongressen

Johan Storåkers och Karin Grute Movin informerar från den nordiska kongressen som genomfördes i Stockholm den 22-23 april. Under första dagen deltog bland annat CEO Jon Ridgeon från World Athletics och Karin Grute Movin redogjorde för arbetet med safeguarding.

Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 juni och kommer att genomföras digitalt.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png