Annons

Annons

Bemanning 2023/2024

Ordförande

Berndt Andersson, 070-635 49 92, e-post

Ledamöter

Stephan Hammar, 054-540 25 17, e-post
Axel Lönnqvist, 070-340 48 11, e-post
Estelle Montler, 070-795 58 31, e-post
Anna Palmerius, 070-511 54 36, e-post 
Mikael Romell, 070-747 45 79, e-post

Daniel Bergin (kansliet, adjungerad), 073-626 17 33, e-post
Magnus Malmsborg (kansliet, adjungerad), 073-263 12 33, e-post

Uppdragsbeskrivning

Uppdaterad 12 juni 2023

Bakgrund och syfte

Kommittén har som syfte att vara Svenska friidrottsförbundets sammanhållande enhet för tävlings-och arrangemangsutvecklingen i landet. Kommittén agerar vägledande, inspirerande och beslutande avseende frågor inom dessa områden.

Kommittén tar hjälp av ytterligare kompetenser från friidrottsrörelsen för råd och inspel med målsättningen att beslut och vägledning ska bli så bra som möjligt för hela svensk friidrott.

Kommittén rapporterar löpande till förbundsstyrelsen (FS) i frågor som bedöms ha större strategisk karaktär. I nedanstående frågor agerar TAK i FS ställe genom delegation. FS representant/-er i TAK ska nogsamt bevaka och verka för att arbetet sker i linje med Strategi 2025.

Uppdrag

Tävlings- och arrangemangskommittén (TAK) har styrelsens uppdrag att:

- Säkerställa och sammanställa ett väl fungerande tävlingsprogram (sk. centrala programmet)

- Tilldela sanktioner för nationella tävlingar (inomhus, arena, långlopp och stafetter)

- Ombesörja indelningen av serier i Svenska cupen

- Utse samtliga SM-arrangörer för ungdomar, juniorer, seniorer( exkl. Friidrotts-SM där TAK ärberedande instans och FS beslutar) och veteraner.

- Yttra sig avseende förslag på arrangörer för Nordiska mästerskap och landskamper som kan/ska genomföras i Sverige,

- Ta hand om  framtagande och uppdatering av regelboken samt nationella och internationella regelfrågor. Ansvaret och framtagande av regelboken ligger på kansliet/tävlingsansvarige.

- Vara drivande i utvecklandet av arrangemang och events samt arbetet med förbättring och utveckling av tävlingskoncept.

- Ha en konsultativ roll gentemot förbundets tävlings- och arrangemangsansvariga tjänstepersoner.

- Ansvara för att det finns ett bra utbud av nationella tävlingar för olika målgrupper fördelade över respektive säsong.

- Utveckla nya tävlingskoncept enligt Strategi 2025.

- Fortlöpande följa upp förberedelserna för och genomförandet av SM-tävlingar, Folksam GP, Finnkampen, Nordenkampen, landskamper och internationella mästerskap i Sverige.

- Ansvara för behovsinventering och strategiskt arbete gällande behov av utbildning av tävlingsfunktionärer av olika slag. Ansvaret för att utbildningar genomförs ligger på utbildningskommittén.

- På styrelsens uppdrag bereda och ge förslag till förbundsstyrelsens förslag (inklusive svar på motioner) till förbundsårsmötet avseende tävlings- och arrangemangsrelaterade frågor.

Organisation

TAK ska bestå av 6-8 personer, med varierande kompetens, däribland minst en person från FS.

Tjänstepersoner adjungeras vid behov/stadigvarande till TAK (utan rösträtt).

TAK har tre beredande organ: TAK Regler, TAK Tävling och TAK Arrangemang . TAK-ledamot/möter är ansvarig för respektive arbetsgrupp och ska engagera relevant kompetens till respektive arbetsgrupp.

Detta kan ske vid behov/stadigvarande. Arbetsgrupperna ges uppdrag från TAK och avrapporterar sedan som rådgivande insats till TAK. Samtliga beslut tas av kommittén. Ordförande i TAK ansvarar för att delge relevant information av strategisk karaktär till FS.

Mötesfrekvens

TAK har 6-8 protokollförda sammanträden per år, därav några fysiska möten.