Annons

Annons

Historik och åldersgränser

 • Tidigare fanns inom friidrotten begreppet "oldboys" - med en nedre åldersgräns på 32 år. Sedan 1970-talet talar man i stället om "veteraner".
 • Både män och kvinnor är veteraner från det kalenderår de fyller 35 år. Före 2006 måste män vara 40 år för att tävla internationellt (utanför Norden).
 • Internationellt är gränsen numera 35 år både för män och kvinnor - räknat efter födelsedatum! Från svenskt håll har vi länge arbetat för att de internationella reglerna förändras så att födelseår i stället för födelsedatum blir grund för åldersgruppsplacering även vid internationella veterantävlingar.
 • Åldersklasserna indelas per 5 år (K35, K40, K45…, M35, M40, M45 osv)

Organisation och mästerskap

 • Veteranfriidrotten är organiserad i ett Världsförbund för Veteraner WMA (World Masters Athletics) och ett Europaförbund EMA (European Masters Athletics). I WMA finns det 171 medlemsländer och i EMA 52.  Ivar Söderlind, Umeå är ledamot i EMA:s Technical Board (rekordstatistiker) och ingår i WMA:s rekordkommitté.
 • Veteran-VM (VVM) arena har hittills anordnats varje udda år, men fr.o.m. 2016 anordnas det varje jämnt år. Veteran-EM (VEM) arena utomhus har hittills anordnats varje jämt år, men fr.o.m. 2017 anordnas det varje udda år. VVM inomhus har hittills anordnats varje jämnt år, men fr.o.m. 2017 anordnas det varje udda år. VEM inomhus har hittills anordnats varje udda år, men fr.o.m. 2018 anordnas det varje jämnt år.
 • VEM Non Stadia (landsväg) har hittills avgjorts varje udda år, men fr.o.m. 2016 avgörs det varje jämnt år. Löpgrenar är 10 km, halvmarathon och terrängstafetter för män och kvinnor. Gångsträckor är 10 och 20 km för kvinnor samt 10 och 30 km för män. Senast ägde tävlingarna rum i Alicante, Spanien den 18 - 20 maj 2018.
 • VVM Non Stadia 10 km och halvmarathon har till och med 2004 ägt rum varje jämnt år. Senaste gången var i Auckland, Nya Zeeland i april 2004.
 • Veteran-NM arena utomhus (VNM) har hittills anordnats (med enstaka undantag) varje udda år och Lilla VNM mångkamp varje jämt år. Fr.o.m. 2016 anordnas Veteran-NM varje jämnt år. Lilla VNM  (mångkamp) anordnas inte längre som egen tävling. Kastmångkampen ingår numera i Veteran-NM arena.
  Veteran-NM arena inomhus (IVNM) har hittills anordnats varje jämnt år, men fr.o.m. 2017 under udda år. IVNM arrangeras inte sådana udda år då IVVM går i närheten av Norden.
 • Veteran-SM (VSM) och Veteran-DM (VDM) anordnas varje år och rätt att delta har svenska medborgare som är medlemmar i förening ansluten till Svenska Friidrottsförbundet eller utländsk medborgare som tävlar för svensk klubb, är folkbokförd, fast bosatt och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst ett år tillbaka och inte deltagit i sitt hemlands mästerskap under samma kalenderår.
 • En VETERANKAMP (män och kvinnor) i friidrott mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen har tidigare arrangerats vartannat år. Vart fjärde år anordnades tävlingen i Sverige och vart fjärde år i något av de baltiska länderna. Premiär var det i Visby 1994 med drygt 300 deltagare. Tävlingen anordnades senast år 2000 i Sverige av Huddinge AIS med 348 starter (146 kvinnliga). Det ingick 14 grenar i herrkampen och 13 grenar i damkampen. Tävlingen var öppen för manliga veteraner från fyllda 40 år och kvinnliga veteraner från fyllda 35 år. Varje lands tre bästa resultat i varje gren omräknat efter WAVA:s (WMA:s) åldersfaktorer räknades in i kamperna. Detta innebar att prestationer oberoende av ålder kunde jämföras och att äldre veteraner bidrog med viktiga poäng och kunde bli grensegrare i kamp med sina yngre medtävlare.   

Regelverk

 • WMA:s regler skall (med ett par undantag) gälla vid alla veterantävlingar även i Sverige. Det svenska regelverket anpassas därför kontinuerligt till WMA:s regler. Vid WMA:s Generalförsamling i samband med Veteran-VM vartannat år beslutas om eventuella regeländringar (kastvikter, häckavstånd, häckdistanser etc). I Generalförsamlingen deltar representanter för medlemsländerna.
 • Dopingkontroller genomförs numera regelbundet vid veterantävlingar i Sverige och utomlands. I RF:s "röd-gröna lista" framgår vilka medel som är förbjudna/tillåtna.
 • WMA:s omräkningsfaktorer (nya faktorer 2014) används numera vid vissa veterantävlingar i Sverige. Att prestationer oberoende av ålder (grovt) skall kunna jämföras och att äldre veteraner kan tävla med sina yngre medtävlare (räkna om resultatlistor efter åldersfaktorer) är för många en stimulans att delta i tävlingar och lockar veteranerna att delta i fler grenar. Inte minst intresset för Veterankampen mellan Sverige och de baltiska länderna visade detta! Men ange inte i resultatlistorna vad en senior måste göra för resultat för att utföra samma prestation. Veterankommittèns bestämda uppfattning är att detta förlöjligar veteranfriidrotten!!! Ove Edlund är Veterankommitténs kontaktperson när det gäller frågor om WMA:s omräkningsfaktorer.

Tävlingar

 • Centralt tävlingsprogram för veteraner (inom- och utomhus) tas varje år fram av Veterankommittén. Stora internationella veterantävlingar och veteranmästerskap på internationell och nationell nivå finns med.  Ett uppdaterat centralt tävlingsprogram redovisas löpande på veteranhemsidan.
 • Sven Gärderud har räknat fram att 50-60 procent av deltagande män och kvinnor i de stora långloppen är veteraner (35 år och äldre). I Stockholm Marathon är mer än 60 procent veteraner! Detta innebär att det uppskattningsvis finns närmare 30 000 friidrottsveteraner i Sverige som deltar i långlopp och/eller i arenafriidrott!

Veteranstatistik

 • Bästalistor genom åren och årsbästa för Sverige innefattande resultat för alla veterangrenar och åldersgrupper inom- och utomhus sammanställs från och med 2013 av Johan Löfstedt och Mikael Magnusson(utomhus, Johan Löfstedt (inomhus), Ove Edlund (mångkamper), Ulf Agrell (Nonstadia), Mikael Magnusson (nordiska rekord) och Ivar Söderlind (Europa- och världsrekord). Efter att i över 30 år ha arbetat med veteranstatistiken drog sig Sven Gärderud tillbaka i januari 2013. Det var i början av 1980-talet som Sven introducerade den svenska veteranstatistiken. Under 2013 har även Börje Andersson dragit sig tillbaka. Han har under många år ansvarat för utomhusstatistiken. Statistiken kan beställas hos IFK Umeås förlag (se beställningsblankett på hemsidan).
 • Europarekord för veteraner sammanställs varje år av EMA:s rekordstatistiker Ivar Söderlind. Som Europarepresentant i WMA:s rekordkommitté arbetar han också för att världsrekordlistan skall få en ordentlig "renovering" och sedan kontinuerligt uppdateras!

Kommunikation och möten

 • Sedan augusti 1999 har SFIF:s Veterankommitté haft en egen hemsida och i augusti 2001 blev Åke Runnman, då bosatt i Umeå, vår webbmaster. Fram till april 2016 har Åke på ett föredömligt vis administrerat hemsidan. Sedan våren 2016 är Veterankommitténs hemsida en del av SFIF:s friidrott.se och ligger placerad under rubriken Veteran. 
 • Veterankommitténs ambition är att varje höst efter avslutad säsong arrangera en veteranombudskonferens för distriktsombuden. På grund av Veterankommitténs ansträngda ekonomi anordnades inga konferenser 2011, 2012 och 2016. Här får man på ett systematiskt sätt dryfta veteranfrågor mellan ledare från hela landet. En viktig punkt är ombudens redovisningar av veteranverksamheten i sina distrikt med efterföljande diskussioner om hur vi tillsammans skall kunna utveckla veteranfriidrotten i Sverige och även internationellt.
 • Veterantinget arrangeras varje år i samband med Stora VSM för det mesta med över 50 aktiva och ledare. Aktuell information lämnas från Veterankommittén och ofta är det livliga diskussioner och många frågor om veteranverksamheten från de närvarande!

Statistiska skillnader

 • Statistiska skillnader mellan män och kvinnor, mellan veteraner i olika åldersklasser etc Sven Gärderud, Ivar Söderlind, och statistikprofessorn och höjdhopparen Carl Erik Särndal har gjort sammanställningar av statistiska skillnader mellan kvinnor och män. Beräkningarna är baserade på officiell seniorstatistik dels i världen (”Athletics”) och dels i Sverige (”Sverigebästa genom tiderna”). Detta innebär ett stort underlag med tusentals grenresultat noterade över åren. Jämförbara grenar är 100 meter upp till och med marathon samt de fyra hoppgrenarna höjd, stav, längd och tresteg.  De fyra kasten samt häck och hinder har inte jämförbarhet på grund av olika regler och redskap för män och kvinnor. I artiklar, som finns inlagd på veteranhemsidan under rubriken ”Forskning”, framgår många intressanta resultat.
 • I sprintgrenarna uppnår manliga seniorer 10-12 procent bättre resultat än kvinnor, på långdistans är skillnaderna 13-14 procent och i hoppgrenarna 15-16 procent utom i ”nya” damgrenen stav där skillnaderna är 23 procent. Genomgående är könsskillnaderna större i Sverige än i hela världen. Den enda gren där värdena ligger nära varandra är höjd. Det är sannolikt att kvinnorna marginellt kan närma sig män i framtiden. Framför allt kan skillnaden på långdistans komma att minska något under de närmaste 20 åren. Men med utgångspunkt från tillgängliga data verkar det inte troligt att kvinnorna någonsin ”kommer ifatt” männen, varken i de nyare grenarna eller i de med lång tradition. I kommande artiklar kommer Sven, Ivar och Carl-Erik bl a att redovisa resultatskillnader och könsskillnader mellan svenska veteraner i olika åldrar (från 35 år och uppåt). Resultaten visar att könsskillnaderna i veteranåldrarna är ännu större än i senioråldrarna. Se under rubriken Forskning på veteranhemsidan.

Översikt veteranmästerskap

Nedan presenteras en sammanställning över internationella och svenska mästerskapstävlingar för veteraner som hittills arrangerats och de tävlingar som ligger närmast framför oss i tiden (mästerskap med fullt grenprogram på arena (Stadia). Antalet deltagare ökar ständigt.

Det bör betonas att vid dessa mästerskap och andra veterantävlingar runt om i världen gör alla naturligtvis sitt bästa men det viktigaste för de flesta veteraner är inte att vinna mästerskapstecken utan att uppleva den sociala gemenskap och värme som genomsyrar umgänget på friidrottsarenorna!
 
VETERAN-VM (VVM)
Vartannat år med premiär i Toronto, Canada 1975 har Veteran-VM i friidrott arrangerats. Tävlingarna håller alltid hög klass. I Miyazaki 1993 deltog 12 175 veteraner från 78 länder som gjorde nära 20 000 starter (världens största friidrottstävling på arena genom tiderna!).
 
VVM 1975 i Toronto, Canada - 1.427 delt. 32 länder           
VVM 1977 i Göteborg, Sverige - 2.670 delt. 45 länder         
VVM 1979 i Hannover, Tyskland - 3.126 delt. 42 länder        
VVM 1981 i Christchurch, Nya Zeeland - 2.400 delt. 44 länder 
VVM 1983 i San Juan, Puerto Rico - 1.935 delt. 47 länder     
VVM 1985 i Rom, Italien - 4.330 delt. 48 lönder              
VVM 1987 i Melbourne, Australien - 4.817 delt. 52 länder     
VVM 1989 i Eugene, USA - 4.734 delt. 57 länder               
VVM 1991 i Åbo, Finland - 4.802 delt. 56 länder              
VVM 1993 i Miyazaki, Japan - 12.175 delt. 78 länder           
VVM 1995 i Buffalo, USA - 5.335 delt. 81 länder
VVM 1997 i Durban, Sydafrika - 5.735 delt. 69 länder
VVM 1999 i Gateshead, Storbritannien - 5.843 delt. 74 länder
VVM 2001 i Brisbane, Australien - 4.903 delt. 80 länder
VVM 2003 i Puerto Rico, Västindien 2-13 juli - 2.700 delt. 79 länder
VVM 2005 i San Sebastian, Spanien 22 augusti-3 september - 6.033 delt. 91 länder
VVM 2007 i Riccione, Italien 4-15 september - 8.946 delt. 97 länder
VVM 2009 i Lahti, Finland 28 juli–8 augusti
VVM 2011 i Sacramento, USA 7-17 juli - 4.761 delt. 93 länder
VVM 2013 i Porto Alegre, BRA 16-27 oktober - 4.158 delt. 82 länder
VVM 2015 i Lyon, Frankrike 4-16 augusti - 8.089 delt.
VVM 2016 i Perth, Australien 26 oktober – 6 november
VVM 2018 i Malaga, Spanien 4-16 september - 8.197 delt. 100 länder
VVM 2020 i Toronto, Kanada 20 juli - 1 augusti. Inställt
 
VETERAN-VM INOMHUS (IVVM)
IVVM 2004 i Sindelfingen, Tyskland 10-14 mars - 2.638 delt. 58 länder
IVVM 2006 i Linz, Österrike 15-20 mars - 3.308 delt. 59 länder
IVVM 2008 i Clermont-Ferrand, Frankrike 12-17 mars - 3.670 delt. 65 länder
IVVM 2010 i Kamloops, Canada 1-6 mars
IVVM 2012 i Jyväskylä, FIN 3-8 mars
IVVM 2014 i Budapest, Ungern 25-30 mars
IVVM 2017 i Daegu, Sydkorea 19-25 mars
IVVM 2019 i Torun, Polen 24-30 mars - 4.328 delt. 88 länder
IVVM 2021 i Edmonton, Kanada 6 - 12 april. Flyttat till 2022

Veteran-VM NON-STADIA (VVMNS)
VVMNS 1992 i Birmingham, Storbritannien 29-30 aug - 2.483 delt. 22 länder
VVMNS 1994 i Scarborough, Kanada 30-31 juli - 515 delt. 27 länder
VVMNS 1996 i Brügge, Belgien - 3.321 delt. 42 länder
VVMNS 1998 i Kobe, Japan - 16.993 delt.(98% från Japan) 16 länder
VVMNS 2000 i Valladolid, Spanien
VVMNS 2002 i Riccione, Italien - 2.230 delt.
VVMNS 2004 i Auckland, Nya Zeeland - 735 delt. 22 länder
efter 2004 arrangeras inte VVMNS längre.
 
VETERAN-EM UTOMHUS (VEM)
VEM 1978 i Viareggio, Italien - 1.193 delt. 21 länder        
VEM 1980 i Helsingfors, Finland - ?, 18 länder      
VEM 1982 i Strasbourg, Frankrike - 2.700 delt. 22 länder     
VEM 1984 i Brighton, England - ?, 22 länder         
VEM 1986 i Malmö, Sverige - 2.149 delt. 22 länder            
VEM 1988 i Verona, Italien - 2.981 delt. 27 länder            
VEM 1990 i Budapest, Ungern - 3.056 delt. 26 länder
VEM 1992 i Kristiansand, Norge - 2.921 delt. 28 länder     
VEM 1994 i Athén, Grekland - 2.706 delt. 38 länder
VEM 1996 i Malmö, Sverige - 3.422 delt. 34 länder
VEM 1998 i Cesenatico, Italien - 4.291 delt. 36 länder
VEM 2000 i Jyväskylä, Finland - 2.900 delt. 40 länder
VEM 2002 i Potsdam, Tyskland - 4.385 delt. 38 lönder
VEM 2004 i Aarhus/Randers, Danmark 22 juli-1 augusti - 2.670 delt. 40 länder
VEM 2006 i Poznan, Polen 26 juli-5 augusti - 3.067 delt. 37 länder
VEM 2008 i Ljubljana, Slovakien 19-28 juli - 3.693 delt. 42 länder
VEM 2010 i Nyiregyháza, Ungern 8-18 juli - 3.134 delt. 41 länder
VEM 2012 i Zittau, Tyskland – Zgorzelrc, Polen – Hradek, Tjeckien 16-25 augusti - 3.837 delt. 38 länder
VEM 2014 i Izmir, Turkiet 22 – 31 augusti - 2.027 delt. 41 länder
VEM 2017 i Aarhus, Danmark 25 juli – 5 augusti - 3.841 delt, 39 länder
VEM 2019 i Venedig, Italien 5 - 15 september - 5.060 delt., 43 länder
VEM 2021 i Tampere, Finland 3 - 10 juli
 
VETERAN-EM INOMHUS (IVEM)
IVEM 1997 i Birmingham, Storbritannien - 1.260 delt. 29 länder
IVEM 1999 i Malmö, Sverige - 853 delt. 28 länder
IVEM 2001 i Bordeaux, Frankrike - 1.410 delt. 30 länder
IVEM 2003 i San Sebastian, Spanien 6-9 mars - 1.586 delt. 33 länder
IVEM 2005 i Eskilstuna, Sverige 10-13 mars - 1.247 delt. 31 länder
IVEM 2007 i Helsingfors, Finland 22-25  mars - 2.092 delt. 36 länder
IVEM 2009 i Ancona, Italien, 26-29 mars - 2.872 delt. 39 länder
IVEM 2011 i Gent, Belgien, 16-20 mars - 3.406 delt. 43 länder
IVEM 2013 i San Sebastian, Spanien, 19 – 24 mars - 3.273 delt. 39 länder
IVEM 2015 i Torun, Polen 24 feb – 1 mars - 2.104 delt. 36 länder
IVEM 2016 i Ancona, Italien 29 mars - 3 april - 3.124 delt. 41 länder
IVEM 2018 i Madrid, Spanien 18 - 24 mars - 3.844 delt. 47 länder
IVEM 2020 i Braga, Portugal 15 - 21 mars. Inställt

VETERAN-EM, non-stadia (VEMNS)
VEMNS 1989 i Brügge, Belgien - 1.028 delt. 20 länder
VEMNS 1991 i Dola/Mira, Italien - 957 delt. 13 länder
VEMNS 1993 i Upice, Tjeckien - 541 delt. 21 länder
VEMNS 1995 i Valladolid, Spanien - 759 delt. 18 länder
VEMNS 1997 i Den Haag, Nederländerna - 478 delt. 17 länder
VEMNS 1999 i Brügge, Belgien - 1.272 delt. 24 länder
VEMNS 2001 i Qormi, Malta - 718 delt. 27 länder
VEMNS 2003 i Upice, Tjeckien - 765 delt. 25 länder
VEMNS 2005 i Vila Real, Algarve, Portugal - 899 delt. 23 länder
VEMNS 2007 i Regensburg, Tyskland - 1.487 delt. 27 länder
VEMNS 2009 i Aarhus, Danmark - 664 delt. 28 länder
VEMNS 2011 i Thionville/Yutz, Frankrike - 1.001 delt. 26 länder
VEMNS 2013 i Upice, Tjeckien - 831 delt. 28 länder
VEMNS 2015 i Grosseto, Italien - 1.078 delt. 20 länder
VEMNS 2016 i Vila Real, Algarve, Portugal - 1.041 delt. 22 länder
VEMNS 2018 i Alicante, Spanien - 1.275 delt. 20 länder
VEMNS 2020 i Funchal, Portugal

NORDISKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER UTOMHUS (VNM)                    
VNM 1979 i Åbo, Finland
VNM 1981 i Larvik, Norge
VNM 1983 i Köpenhamn, Danmark
VNM 1985 i Helsingborg, Sverige
VNM 1987 i Björneborg, Finland
VNM 1989 i Larvik, Norge
VNM 1991 i Glostrup, Danmark       
VNM 1993 i Huddinge, Sverige
VNM 1995 i Kajaani, Finland
VNM 1997 i Lillehammar, Norge
VNM 1999 i Odense, Danmark
VNM 2001 i Eskilstuna, Sverige
VNM 2003 i Lahti, Finland 13-15 juni
VNM 2005 i Brumunddal, Norge 30 juni-3 juli
VNM 2007 i Århus, Danmark 28 juli-1 juli
VNM 2009 i Huddinge, Sverige 27-29 juni
VNM 2011 i Lappeenranta (Villmansstrand), Finland, 30 juni-3 juli
VNM 2013 i Moss, Norge, 28-30 juni
VNM 2016 i Odense, Danmark 1-3 juli
VNM 2018 i Borås, Sverige 6-8 juli
VNM 2020 i Lohja, Finland 3-5 juli. Inställt
 
 
NORDISKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER INOMHUS (IVNM)
De första Nordiska Inomhusmästerskapen för veteraner avgjordes i Friidrottens Hus, Göteborg den 11-12 mars 2000 med GIF Manhem som arrangör.
 
IVNM 2000 i Göteborg, Sverige, 11-12 mars
IVNM 2002 i Tammerfors, Finland 2-3 mars
IVNM 2004 i Drammen, Norge 19-21 mars
IVNM 2006 i Malmö, Sverige 3-5 mars
IVNM 2008 i Reykjavik, Island 29 febr-2 mars
IVNM 2010 i Jyväskylä, Finland 19-21 mars
IVNM 2014 i Haugesund, Norge, 7 -9 februari
IVNM 2017 i Huddinge, Sverige, 10-12 mars
 
RIKSMÄSTERSKAP OCH SVENSKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER (VSM)
Riksmästerskap för veteraner arrangerades för första gången i Karlstad 1979 men inte förrän 1983 i Malmö fick Veteranerna officiella svenska mästerskap.
 
VRM 1979 i Karlstad
VRM 1980 i Göteborg
VRM 1981 i Västerås
VRM 1982 i Oskarshamn
VSM 1983 i Malmö
VSM 1984 i Borlänge
VSM 1985 i Huddinge
VSM 1986 i Kil
VSM 1987 i Nyköping
VSM 1988 i Ljusdal
VSM 1989 i Malmö
VSM 1990 i Göteborg
VSM 1991 i Simrishamn
VSM 1992 i Norrtälje
VSM 1993 i Värnamo
VSM 1994 i Stockholm
VSM 1995 i Malmö
VSM 1996 i Karlstad
VSM 1997 i Krokom
VSM 1998 i Löttorp
VSM 1999 i Norrtälje
VSM 2000 i Göteborg
VSM 2001 i Huddinge
VSM 2002 i Sundsvall
VSM 2003 i Eksjö 8-10 augusti
VSM 2004 i Huddinge 13-15 augusti
VSM 2005 i Visby 4-6 augusti
VSM 2006 i Söderhamn 18-20 augusti
VSM 2007 i Värnamo 17-19 augusti
VSM 2008 i Ystad 27-29 juni
VSM 2009 i Norrtälje 21-23 augusti
VSM 2010 i Löttorp Öland 14-15 augusti
VSM 2011 i Skellefteå 5-7 augusti
VSM 2012 i Kil 3-5 augusti
VSM 2013 i Gävle 16 – 18 augusti
VSM 2014 i Borås 8-10 augusti
VSM 2015 i Uddevalla 24-26 juli
VSM 2016 i Söderhamn 22-24 juli
VSM 2017 i Karlskrona 18-20 augusti
VSM 2018 i Löttorp, Öland 10-12 augusti
VSM 2019 i Huddinge 16-18 augusti
VSM 2020 i Sollentuna. Inställt
VSM 2021 i Sollentuna
 
RIKSMÄSTERSKAP OCH SVENSKA MÄSTERSKAP FÖR VETERANER INOMHUS (IVSM)
Riksmästerskap för veteraner inomhus infördes på försök 1995 och 1996. Det hela blev succé och från och med 1997 arrangeras officiella IVSM. Tävlingen utlyses i M35-M90+ och K35-K90+ i följande grenar: 60m, 200m, 400, 800m, 1500, 3000m, 60m häck, längd, tresteg, höjd, stav, kula och viktkastning. Dessutom ingår 4 x 200m för män och kvinnor där minst två deltagare skall vara 50 år eller äldre.
 
IVRM 1995 i Göteborg
IVRM 1996 i Göteborg
IVSM 1997 i Göteborg
IVSM 1998 i Karlstad
IVSM 1999 i Eskilstuna
IVSM 2000 i Stockholm (Sätrahallen)
IVSM 2001 i Bollnäs/Järvsö IF
IVSM 2002 i Malmö/IK Pallas
IVSM 2003 i Eskilstuna 15-16 februari
IVSM 2004 i Västerås
IVSM 2005 i Bollnäs 12-13 februari
IVSM 2006 i Karlskrona 18-19 februari
IVSM 2007 i Borås 17-18 februari
IVSM 2008 i Huddinge 9-10 februari
IVSM 2009 i Huddinge 14-15 februari
IVSM 2010 i Bollnäs 13-14 februari
IVSM 2011 i Karlskrona 5-6 mars
IVSM 2012 i Huddinge 11-12 februari
IVSM 2013 i Karlskrona, 9-10 februari
IVSM 2014 i Huddinge, 8-9 februari
IVSM 2015 i Borås 6-8 mars
IVSM 2016 i Bollnäs 4-6 mars
IVSM 2017 i Borås 3-5 februari
IVSM 2018 i Västerås 2-4 mars
IVSM 2019 i Malmö 1-3 mars
IVSM 2020 i Malmö 28 feb - 1 mars