Annons

Annons

Det hände på förbundsårsmötet i Uddevalla

Fåm24 Fåm24 Karl-Erik Nilsson och Anna Jonsson. Stefan Olsson, Karl-Erik Nilsson och Anna Jonsson.

FOTO: DECA TEXT&BILD

FOTO: DECA TEXT&BILD

Efter två dagars diskussioner, information och beslutsfattande gick förbundsårsmötet i Uddevalla i hamn vid lunchtid på söndagen. Här hittar du de viktigaste besluten.

Under helgen har Friidrottssveriges centrum varit årets SM-stad Uddevalla där förbundsårsmötet arrangerades. Mötet hölls på Bohusgården och Friidrottsförbundet tackar för ett mycket fint arrangemang.

På lördagsförmiddagen och innan själva årsmötesförhandlingarna formellt startade gavs inspirerande information om friidrotts-SM som arrangeras i Uddevalla 28–30 juni. Alexander Rahm från IK Orient berättade om hur de jobbar tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet för att få till ett riktigt bra arrangemang. Därutöver informerade Hillevi Thor om arbetet med SDF-utvärderingen samt Jenny Jacobsson angående fysiska skador, psykisk ohälsa och vikten av ett mer strukturerat arbete.

Den punkt som resulterade i mest diskussion och flest yrkanden var styrelsens förslag angående allmänstadgeöversyn där arbetsgruppen som tillsattes efter Förbundsårsmötet 2023 gjort ett gediget underlag.

Styrelsens förslag

1. Allmän stadgeöversyn efter återremiss från 2023

Förslaget behandlades samtidigt som motion 1 Förstärkt transparens vid val av valberedning.

Efter överläggning och ett flertal yrkanden som behandlades av förbundsstyrelsen beslutade församlingen att  avgöra den under förbundsårsmötet 2024. Beslutet blev att bifalla styrelsens reviderade förslag.

Gällande motion 1 yrkade styrelsen avslag, men föreslog att de ska se över förfarandet vid val till valberedning och det arbetet ska vara klart till årsmötet 2025.

Förslaget från förbundsstyrelsen bifalles.

2. Medlemskap i Svenskt Friluftsliv

Efter samgående med Svenska Gång- och Vandraförbundet 2023 yrkar förbundsstyrelsen att vi ska ansöka om medlemskap i Svensk Friluftslivs där SGVF också tidigare var medlemmar.

Förslaget bifalles.

3. Förändring medlems-, sanktions- och övergångsavgifter

Efter kostnadsökningar yrkar förbundsstyrelsen på en justering av medlems-, sanktions- och övergångsavgifter på ca 10% att gälla från 2025. Förslaget bifölls.

Efter ett tilläggsyrkande beslutades också att i fortsättningen knyta avgifterna till KPI.

Förslaget bifalles.

4. Åldersgräns för deltagande vid senior-SM

Återremiss från förbundsårsmötet 2023. Bakgrunden var då att det inte finns någon åldersgräns förutom på längre löpdistanser. Efter att frågan har beretts föreslår förbundsstyrelsen en gräns på 16 år individuella senior-SM på arena och 18 år på längre löp- och gångdistanser på arena. 

Förbundsstyrelsens förslag bifalles.

5. Minsta tillåtna startfält vid SM-tävlingar och grenprogram vid SM-tävlingar i OCR, parafriidrott och gång

Förslagets bakgrund är att göra SM-tävlingar SM-värdiga genom att iinföra ett minimiantal komplettera nuvarande regler.

Förslaget bifalles.

6. Klassindelning parafriidrott

Förslaget behandlades samtidigt som motion 8 Förslag till tillägg regelboken parasport.

Förslaget bifalles.

Gällande motion 8 bifölls förbundsstyrelsens förslag.

7. Förändrade krav på dopingkontroll efter rekordprestationer

I förslaget ska man fortsätta testa efter svenska rekord men när det gäller juniorrekord och pararekord ska man i stället göra sig tillgänglig för dopingtest på tävlingsdagen eller under närmast efterföljande dygn. Vid mästerskapsrekord ska kravet på dopingtest tas bort.

Förslaget bifalles.

8. Möjlighet att tävla i landslagsdräkt där tävlande ej officiellt representerar Svensk Friidrott

Förslaget bifölls.

Motioner

2. Etablering av en utvärderingsprocess av disciplinnämnden

Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till motionen och föreslog att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att presentera en utvärderingsprocess av disciplinnämnden vid förbundsårsmötet 2025.

Motionen bifölls.

3. Återinförande av demokratitorgen i samband med förbundsårsmöten

Det inkom ett yrkande om avslag med tillägget att man vill tillsätta en arbetsgrupp som utreder förankringsförfarandet till förbundsårsmöten.  

Styrelsen vill se över formerna men är positiva till att återinföra demokratitorgen. Yrkar på bifall till motionen.

Motionen bifölls.

4. Kriterier för val av SM-arrangör

Motionären vill se en uppdatering av kriterierna som gäller vid val av SM-arrangör gällande till exempel boendemöjligheter och transportlogistiklösningar. Förbundsstyrelsen föreslår att uppdatera sina kriterier och utvärdera processen. Styrelsen anser motionen vara besvarad.

Motionären yrkar bifall på förslaget att även hållbarhet ska finnas med i urvalsprocessen.

Förbundsstyrelsens förslag bifölls.

Tilläggsyrkandet gällande hållbarhetskriterier bifölls också.

5. Motion rörande utbildning av distriktsdomare för att få central sanktion vid tävling

Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till motionen och vill jobba vidare med frågan att säkerställa att det finns utbildade funktionärer på tävlingar.

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad.

Förbundsstyrelsens förslag bifölls.

6: Statistik landsvägslopp

Styrelsens förslag angående motion 6 föredrogs av Axel Lönnqvist.

Motionärens förslag: (se sid 63 i årsmöteshandlingarna)
att
det klart framgår i regelboken att tiden ska tas från det startskott som varje startgrupp skjuts iväg med.

att det i de fall då veteran-SM anordnas i samband med landsvägslopp som har flera startgrupper, ordnas en särskild startgrupp för de VSM-deltagare som inte seedats in i startgrupp 1.

Förbundsstyrelsen yrkade
att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad.

Förbundsårsmötet beslutade
att motionen anses besvarad

7. Översyn av regler/regeltolkningen kring avprickning i SM-tävlingar

Motionären vill att förbundsstyrelsen låter tillsätta en arbetsgrupp som ser över reglerna som gäller vid SM-tävlingar för att man inte ska kunna frångå reglerna gällande avprickning vid SM. Motionären önskar dock att ta bort årtalet 2025 i sin motion.

Förbundsstyrelsen föreslog att förbundsårsmötet ansåg motionen besvarad.

Förbundsstyrelsens förslag bifölls.

9. Mångkamp: Likvärdiga möjligheter för pojkar och flickor

Förbundsstyrelsen ansåg motionen vara besvarad eftersom det idag inte finns några hinder för att arrangera exempelvis 10-kamp för flickor och 7-kamp för pojkar, undantaget SM-tävlingar.

Förbundsstyrelsens förslag bifölls.

Medlemsavgifter

Förbundsårsmötet gav bifall för styrelsens förslag på nya medlemsavgifter för 2025.

Medlemsavgifter Nuvarande Förslag 2025

10 bästa föreningarna

21 200

23 300

Föreningar 11-20

15 900

17 500

Föreningar 21-30

10 600

11 700

Föreningar 31-136

5 200

5 700

Föreningar 137-160

3 000

3 300

Övriga föreningar

2 200

2 400

Val till förtroendeposter

Förbundsstyrelsen

 • Johan Storåkers omvaldes till förbundsordförande, mandatperiod 1 år.
 • Val av ledamöter till styrelsen:
 • Stephan Hammar omvaldes för en tid av två år
 • Axel Lönnqvist omvaldes för en tid av två år
 • Freja Avebäck omvaldes för en tid av två år
 • Freja Andersdotter nyvaldes för en tid av två år

Disciplinnämnden

 • Leif Thunman omvaldes till ordförande för en tid av ett år
 • Val av ledamöter till disciplinnämnden:
 • Lena Björk omvaldes för en tid av två år
 • John Weslien nyvaldes för en tid av två år

Revisorer

Grant Thornton valdes till revisionsfirma.

Lekmannarevisorer

 • Pia Bosdotter Olsson omvaldes för en tid av ett år
 • Personlig ersättare: Lou Cederwall omvaldes för en tid av ett år
 • Leif-Göran Mosell omvaldes för en tid av ett år
 • Personlig ersättare: Johnny Lingstam omvaldes för en tid av ett år

Valberedningen

 • Tomas Riste omvaldes till ordförande på en tid av ett år
 • Ledamöter: 
 • Andreas Thornell omvaldes på en tid av ett år
 • Anders Prytz omvaldes på en tid av ett år
 • Siv Tjärner omvaldes på en tid av ett år
 • Johanna Gren nyvaldes på en tid av ett år

www.friidrott.se valdes av förbundsårsmötet till officiellt kungörelseorgan för SFIF.

***

Här kan du se förbundsårsmötet dag 1 och dag 2 i efterhand.

Svensk Friidrott Kommunikation

Text:

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@friidrott.se

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER